28_28

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Responsibility | Focus | Input | Maximizer | Relator

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยะ เอนก

EXECUTIVE, LEADERSHIP & TRANSFORMATIVE COACH

     เมื่อปี พ.ศ.2556 ได้เริ่มทำงานตำแหน่งอาจารย์ ณ ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีภาระงานสอนทั้งทางด้านการสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งในระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

EXPERTISE

 • การประเมินการออกกำลังกายและการวางโปรแกรมการออกกกำลังกาย
 • การดูแลสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพให้แก่บุคคลวัยทำงาน
 • การตอบสนองและการปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาต่อการฝึกกีฬาและการออกกำลังกายที่มีผลต่อกระดูก กล้ามเนื้อและการทรงตัว
 • สมรรถนะทางการกีฬาและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬา
 • การทดสอบทางสรีรวิทยาของนักกีฬา

CERTIFICATIONS

 • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
 • การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มบุคคลพิเศษ
 • การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
 • สมรรถภาพทางกาย
 • Weight training

EDUCATION

 • ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (สรีรวิทยาการกีฬา)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย