16 soft skills ที่จำเป็นสำหรับ “ผู้นำยุคใหม่”

16 Soft skills ที่จำเป็นสำหรับ ผู้นำยุคใหม่ ในยุค BANI โลกใหม่ที่เปราะบาง เต็มไปด้วยความวิตกกังวลและบริบทต่างๆที่เข้าใจยากกว่าเดิม

1. Self Awareness & Reflection
การตระหนักรู้ในตนเอง และการสะท้อนตัวตน

สำหรับผู้นำยุคใหม่ การมี Self Awareness และ Reflection การตระหนักรู้ในตนเอง และการสะท้อนตัวตน สามารถช่วยให้เข้าใจบทบาทของตัวเองได้ดีขึ้น มีความเข้าใจในจุดที่ตัวเองจะเติบโตก้าวหน้าได้ หรือ จุดที่ควรปรับปรุง และสามารถปรับใช้จุดแข็งของตนเอง ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง ตัดสินใจ และจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงาน

2. Strengths & Weakness Leveraging
การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดอ่อน

ผู้นำควรทำความรู้จักบุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน ของลูกน้อง เพื่อช่วยส่งเสริมให้พวกเขาเติบโตในสายอาชีพ และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ และสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง จุดอ่อนให้ได้ เช่น ลูกน้องอาจจะเป็นคนละเอียด ทำงานรวดเร็วแต่ขาดความคิดสร้างสรรค์ ก็ต้องรู้จักใช้ หรือมอบหมาย แจกจ่ายงานที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ขององค์กรที่สุด หรือ เปิดโอกาสให้ลูกน้องได้เรียนรู้ และลองทำงานใหม่ ๆ ที่มีความท้าทายมากขึ้น

3. Growth Mindset
กรอบความคิดแบบเติบโต

Growth Mindset คือ กรอบความคิดที่เชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนาได้ตลอด ดังนั้นผู้นำที่มี Growth Mindset มักพร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา เมื่อเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ ก็มองว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ได้เรียนรู้ ได้ลองทำสิ่งใหม่ ผู้นำองค์กรที่มี Growth Mindset จะเชื่อว่าพฤติกรรม ความเชื่อ ความฉลาด ฯลฯ ของแต่ละคนสามารถที่จะพัฒนาเรียนรู้กันได้ ขณะที่คนที่มี Fixed Mindsets นั้นไม่เชื่อว่าคนเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

4. Self Leadership
ภาวะผู้นำตนเอง

Self-Leadership หรือ “ภาวะผู้นำตนเอง” คือ การรู้จักบทบาทตนเองในองค์กร และความสามารถในการนำตนเอง ภาวะผู้นำตนเอง เมื่อได้รับการพัฒนาจะเกิดผลดีต่อตนเอง และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน จึงต้องสร้างให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำตนเอง มีวิสัยทัศน์ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และมีความพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพได้ต่อไป

5. Adaptability & Flexibility 
ทักษะการปรับตัว และทักษะความยืดหยุ่น

ผู้นำที่มีทักษะการปรับตัวเก่ง และมีทักษะความยืดหยุ่น มักจะมองหาโอกาสอยู่เสมอ จะขยายขอบความสามารถของตัวเองไปเรื่อยๆ และ มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี  มีการเตรียมพร้อมในความไม่แน่นอน แทนที่จะติดอยู่กับปัญหา แต่จะมีแผนอื่นอยู่เสมอ 

เมื่อองค์กรต้องเผชิญกับวิกฤต หรือปัญหา การที่ผู้นำมีทักษะ Adaptability & Flexibility มีการปรับตัว และความยืดหยุ่นทางความคิดที่สูง จะช่วยให้องค์กรนั้นผ่านวิกฤตไปได้

6. Self-care & Stress Management
ทักษะการจัดการความเครียด และการดูแลตัวเอง

ผู้นำยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารมากมายในโลกปัจจุบัน อาจทำให้เกิดภาวะ Burn out หรือเครียดสะสมได้โดยไม่รู้ตัว การมีทักษะการจัดการความเครียด ความคิดของตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเข้าใจสิ่งฉุดรั้งในโลกภายในของตัวเอง 

7. Emotional Intelligence
ความฉลาดทางอารมณ์ 

ผู้นำต้องสามารถเข้าใจอารมณ์ของผู้ร่วมงาน รวมถึงภาษากาย หรืออารมณ์ที่อาจซ่อนอยู่ แม้ไม่ได้พูดออกมาตรง ๆ ด้วย ผู้นำที่ดีไม่ใช่แค่รู้ว่าลูกน้องรู้สึกอย่างไร แต่ยังต้องมีทักษะที่สามารถช่วยผลักดันทีมไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้

8. Time & Energy Management
การบริหารเวลา และการจัดการพลังงาน

เมื่อพูดถึงการบริหารเวลา และการจัดการพลังงาน ทั้งสองอย่างนี้มีหลายอย่างที่อาจจะเหมือนกัน เมื่อคุณเป็นผู้บริหาร และมีความเข้าใจเรื่องการจัดการเวลา และพลังงานเป็นอย่างดีแล้ว คุณจะเห็นว่าในแต่ละวันคุณสามารถทำอะไรได้มากแค่ไหน

ผู้นำยุคใหม่ ต้องรู้จักการบริหารเวลา และการจัดการพลังงานในตัวเองให้ได้ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานจาก ภาวะหมดไฟ Burnout ได้ เพราะความเครียดจากการที่ไม่สามารถควบคุม หรือจัดการอะไรในชีวิตได้ 

 9. Communication & Active Listening

การสื่อสาร และการฟังอย่างตั้งใจ

Active Listening หรือ การฟังอย่างตั้งใจ เป็นส่วนสำคัญของทักษะการสื่อสาร เมื่อคุณเป็นหัวหน้าหรือผู้นำ การให้ความสนใจกับคู่สนทนา หรือลูกน้องของคุณ เท่ากับคุณแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณกำลังรับฟังสิ่งที่พวกเขาพูด ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจ และทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าคำพูดของพวกเขามีความสำคัญต่อคุณ 

Active Listening ยังทำให้สภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต และการทำงานดีขึ้น ลดการสื่อสารที่ผิดพลาด ช่วยในการแก้ไขข้อขัดแย้ง และสร้างบรรยากาศ Positive ในการแลกเปลี่ยนกัน 

10. Collaboration & Teamwork

ผู้นำยุคใหม่ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่ดี โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถสร้างความมั่นใจและความไว้ใจจากลูกน้อง กระตุ้นขวัญกำลังใจในที่ทำงาน สร้างสายสัมพันธ์ เพื่อให้การทำงานราบรื่น ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน

ผู้นำยุคใหม่

11. Coaching & Feedback

ทักษะการโค้ชเป็นความสามารถสำคัญผู้นำควรมีใช้เพื่อช่วยพัฒนาให้คนในทีม เป็นส่วนสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของสมาชิกในทีม ทักษะการโค้ชไม่จำเป็นต้องมีติดตัวมาแต่เกิด แต่เป็นชุดทักษะที่ต้องใช้ความพยายาม ความตั้งใจ และการฝึกฝน

หากมีทักษะการโค้ช และ การฟีดแบ็กที่ดี จะช่วยปลดล็อกศักยภาพในตัวพนักงาน ซึ่งนำไปสู่ทีมที่มีประสิทธิผลมากขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น พนักงานจะได้รับประโยชน์ มีความเครียดลดลง มีจุดมุ่งหมายมากขึ้น

12. Conflict & Resolution การจัดการความขัดแย้ง และแก้ปัญหา

ความขัดแย้ง คือ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการทำงานร่วมกัน ผู้นำที่ดีต้องรู้วิธีจัดการกับความขัดแย้งเพื่อประโยชน์ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความขัดแย้งเป็นทักษะที่สามารถช่วยผู้นำให้สร้างทีมที่ประสบความสำเร็จขึ้นได้ เมื่อคุณรวมทีมที่มีคนที่มีบุคลิกแตกต่างกัน มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นแน่ ๆ  แต่ความรู้และความเชี่ยวชาญในทักษะการจัดการความขัดแย้งจะสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง หรือแก้ไขได้

13. Goal Setting & Strategic Planning การวางแผนกลยุทธ์ และ กำหนดเป้าหมายได้

ผู้นำต้องวางแผนกลยุทธ์ และ กำหนดเป้าหมายได้ คนในทีมต้องการเป้าหมายเพื่อที่พวกเขาจะได้มีทิศทาง และจุดประสงค์ของการทำงาน

14. Problem Solving & Decision Making
ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

ผู้นำองค์กรต้องมีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทักษะและความสามารถที่สำคัญในการบริหารงาน เพราะในการทำงาน ไม่ว่าในตำแหน่งใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา 

15. Stress-free Productivity

ในโลกการทำงานยุคใหม่ ผู้นำต้องไม่โฟกัสแค่เพียงผลลัพธ์เท่านั้น แต่ต้องบรรลุผลในการทำงานโดยปราศจากความเครียดด้วย เพราะเมื่อจิตใจของเราปลอดโปร่ง และความคิดของเราเป็นระเบียบเท่านั้นที่จะทำให้งานได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยไม่ส่งผลต่อสภาพจิตใจในระยะยาว

16. Leadership & Team Management การเป็นผู้นำ การจัดการทีม

การเป็นผู้นำ หรือ การจัดการทีม คือ ความสามารถของผู้นำในการนำทีมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันให้ได้ การจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีทั้งการสนับสนุน การสื่อสาร และยกระดับสมาชิกในทีม เพื่อให้พวกเขาทำงานอย่างเต็มความสามารถ และเติบโตต่อไปในฐานะมืออาชีพได้

Source : (1) (2) (3) (4)