fbpx
ผู้นำแบบ Agile (Agile Leadership)

ลักษณะผู้นำแบบ Agile (The Agile Leadership)

ในสภาวะที่องค์กรต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุที่ทำให้องค์กรต้องปรับตัวให้ได้ถึงจะสามารถไปต่อได้ท่ามกลางภาวะวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้นำแบบ Agile จึงเกิดขึ้น เพื่อนำองค์กร

องค์กรที่ช้า ปรับตัวไม่ทันก็ต้องเผชิญปัญหาที่ทับถมมากขึ้น หรือ อาจจะถึงขั้นพังครืนลงมา หลายองค์กรจึงพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน เพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหา และการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วทันการณ์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยอาศัยแนวคิดแบบ “Agile” เป็นหลัก

Agile คืออะไร

Agile คือ แนวคิดในการทำงาน ที่ให้ความสำคัญในเรื่อง ‘คน’ ‘การสื่อสาร’ และ ‘แนวทางที่จะนำไปใช้พัฒนาสินค้าและบริการ’ ขององค์กรให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สินค้า และบริการเหล่านั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานรวมถึงผู้บริโภคอยู่เสมอ

ความหมายของผู้นำแบบ Agile (Agile Leader)

Agile Leader หมายถึง ผู้นำที่มีความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยความยืดหยุ่นคล่องตัว โดยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมทั้งระดับปฏิบัติการ ระดับทีมงาน และระดับบริหาร เพื่อนำองค์กรไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าให้กับสังคมทุกภาคส่วน รวมทั้งประเทศชาติในภาพรวมด้วย

3 หน้าที่ของผู้นำแบบ Agile (3 functions of an Agile Leader)

  • ให้โอกาสทีมลองผิดลองถูก เปิดพื้นที่ที่จะล้มเหลวได้
  • ให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการตัดสินใจกับทีม
  • สนับสนุนการตัดสินใจของทีม
ผู้นำแบบ Agile

ลักษณะผู้นำแบบ Agile (The Agile Leadership)

ผู้นำแบบ Agile ร่วมสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน – แทนที่จะให้คำแนะนำ แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายนั้นชัดเจน ดังนั้นทีมจึงรู้ว่าต้องทำอะไรให้สำเร็จ และควรบอกเป้าหมาย ผลลัพธ์แทนการบอกวิธีการ เพราะวิธีการเป็นเรื่องที่ทีมจะต้องคิด แก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพื่อให้ทีมได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม สร้างแรงจูงใจส่งเสริมการทำงานระบบทีมให้มีพลังในการก้าวต่อไปได้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนในทีมได้ เป็นจุดศูนย์รวมของทีมที่ทุกคนไว้ใจ และพร้อมจะก้าวไปด้วยกัน

ผู้นำ เรียนรู้ได้เร็ว ผู้นำต้องเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา เรียนรู้ได้เร็ว ลดอีโก้ลง ไม่กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่จากลูกน้อง ที่สำคัญต้อง กระตุ้นให้ทีม อยากเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย เพื่อสร้างโอกาสและเส้นทางในการทำธุรกิจ

ออกแบบวัฒนธรรมองค์กร – ผู้นำแบบ Agile ต้องมองเห็นภาพองค์กร สามารถออกแบบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรได้


At MindSpring, We Believe In

“The Power Of Human Connections”.

They Are The Glue That Strengthen Relationships Together. Where They Exist, It Allows People To Be More Happy, Creative, Collaborative And Thrive From The Inside Out.

MINDSPRING (Coaching & Consulting) ก่อตั้งโดย คุณ เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้หลงไหลในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร โค้ชจุดแข็ง วิทยากร ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานกว่า 20 ปี ทั้งในองค์กรชั้นนำระดับโลกและบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ Citibank, ING Funds, Phatra Merrill Lynch

เราเชื่อว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกด้วยพลังเทคโนโลยี “การพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (Whole Person Development)” คือทักษะสำคัญของการเติบโตและมีความสุข ถือเป็นหนึ่งใน Soft Skills ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน 

MINDSPRING (Coaching & Consulting) มุ่งเน้นกิจกรรมและหลักสูตรด้านการพัฒนาด้านการเติบโตเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่องอันได้แก่  Self-Management,  Emotion Intelligence, Work/Life Balance, Resilience, Art of Happiness, Conflict Management, Strength-based Team Development, Design Your Life  จุดประกายเพิ่มพลังให้ประสบความสำเร็จ มีความสุขในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการทำงานอย่างมีเป้าหมาย