fbpx

You Have A Purpose.
We Help You Align And Make It Happen.

Your Trusted Leadership & Business Transformation Partner

MINDSPRING (Coaching & Consulting) คือ ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้าน People & Business Transformation ก่อตั้งโดย คุณ เณริศา อิศรางกูร  อยุธยา ซึ่งเป็นที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหารโค้ชจุดแข็ง วิทยากร ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานกว่า 20 ปี ทั้งในองค์กรชั้นนำระดับโลกและบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เราคือผู้ช่วยที่จะนำพาให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผนและมีความสุขในการทำงาน ช่วยพัฒนากระบวนการการทำงานภายในองค์กรของคุณด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งด้านกลยุทธ์และ Mind Set จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผู้นำและผู้ประกอบการ ด้วยการนำแนวคิด วิธีการ และองค์ความรู้ที่ใช้กับการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่าง  เนื่องจากในภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ องค์กรต้องการการปรับตัวต่อการเปลียนแปลง (Adaptability)  ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Agility) เพื่อทำให้โครงสร้างธุรกิจมีความเข้มแข็ง มั่นคง

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกด้วยพลังเทคโนโลยี “การพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (Whole Person Development)”  ถือเป็นทักษะสำคัญที่ผู้นำต้องพัฒนาคู่ขนานไปกับการพัฒนาระบบการทำงานขององค์กร กิจกรรมและหลักสูตรจึงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาด้านการเติบโตเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกอันได้แก่  Self-Management,  Emotion Intelligence, Work/Life Balance, Resilience, Art of Happiness, Strength-based Team Development ช่วยจุดประกายเพิ่มพลังให้ประสบความสำเร็จ มีความสุขในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการทำงานอย่างมีเป้าหมาย

PURPOSE & VISION

Bring life to leaders, teams and organizations by developing strengths, trust, connections and happiness at work and at home.
สนับสนุนส่งเสริมการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของผู้คนให้ประสบความสำเร็จ
ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน มีชีวิตที่มีความสุข สมดุลและมีเป้าหมาย

MISSION

To inspire, educate and empower leaders & organizations
to connect, transform and success, while having a freedom, balance and aware one.

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้และสร้างพลังให้ผู้นำและองค์กรให้มีความสัมพันธ์อันดี เปลี่ยนและเติบโตอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จอย่างมีสมดุลทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวด้วยจุดแข็ง

OUR VALUES

S

Self-Awareness & Strength

การพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองและจุดแข็ง

P

Purpose

ดำเนินชีวิตและบริหารธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย

R

Respect

เคารพในตนเองและผู้อื่น

I

Inner World Alignment

การเติบโตของโลกภายในและสอดคล้องกับเป้าหมาย

N

New Way of Thinking and Doing

การพัฒนากรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่

G

Get things done

ทำให้เกิดสำเร็จผล

Our Team

 • Personal & Business Mentor | Gallup-Certified Strength Coach 
 • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
 • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน
  >> See More 

ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ

COACH & TRAINER

 • ผู้เชี่ยวชาญในด้าน NLP, MINDSET, การเสริมสร้างแรงจูงใจ, การสื่อสาร, การบริหารความขัดแย้ง 
  >> See More
MINDSPRING (Coaching & Consulting)

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

EXECUTIVE , LEADERSHIP & STRENGTH-COACH, BUSINESS MENTORING

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

 1. Futuristic
 2. Maximizer
 3. Positivity
 4. Developer
 5. Activator

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

 1. Individualization
 2. Connectedness
 3. Relator
 4. Arranger
 5. Maximizer
1

ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

EXECUTIVE, LEADERSHIP & TRANSFORMATIVE COACH

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

 1. Responsibility
 2. Focus
 3. Input
 4. Maximizer
 5. Relator
Pavinee-e1623651224168

ภาวิณี เจือติระรักษ์

VISUAL THINGKING & IKIGAI FOR TRANSFORMATION

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

 1. Responsibility
 2. Focus
 3. Input
 4. Maximizer
 5. Relator

ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ

COMMUNICATION, MINDSET & NLP COACH

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

 1. Empathy
 2. Intellection
 3. Ideation
 4. Relator
 5. Learner