We’re helping every human build positive changes
so they can fulfill their true potential for both happiness and success.

We Help People & Organizations Spring Up Life & Business. Gain the work-life management skills & tools to become a happier, productive, agile, and resilient leader, with neuroscience and a strengths-based approach.

 

Your Strengths-based Life & Business Transformation Partner.

WHO WE ARE

เราคือที่ปรึกษาและโค้ช (CONSULTING & COACHING) ในการปลดล็อคศักยภาพและพัฒนาทักษะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดแข็ง (Transformative Strength-based Leadership Development) ช่วยปลดล็อคศักยภาพและสิ่งฉุดรั้งที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและทีมงานจากภายในสู่ภายนอก ให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงานอย่างมีสมดุลในยุค Disruption ก่อตั้งโดย คุณ เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหารโค้ชจุดแข็ง วิทยากร ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานกว่า 20 ปี ทั้งในองค์กรชั้นนำระดับโลกและบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

WHAT WE DO

ที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากจุดแข็ง
(Strengths-based Leadership & Talent Development)

Team Coaching & Training

การจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ และทีมงานด้วยจุดแข็ง

Executive
Coaching

โปรแกรมการโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

1-on-1
Coaching

โปรแกรมการโค้ชส่วนบุคคลแบบองค์รวมค้นหาศักยภาพชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดแข็ง

Online
Program

คอร์สออนไลน์พัฒนาตนเองแบบองค์รวมค้นหาตัวตน พัฒนาศักยภาพชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดแข็ง

WHY WE DO

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกด้วยชีวิตหลังโควิดและพลังเทคโนโลยีที่ถาโถม ทำให้หลายๆคนปรับตัว เปลี่ยนแปลง และ พัฒนาทักษะไม่ทัน มีกรอบความคิด ทักษะ และเครื่องมือในการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะและยุคสมัย ส่งผลให้ผู้คนและทีมงานเกิดภาวะความเครียด ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ขาดสมดุลชีวิต ไม่มีความสุขในการทำงาน มีผลกระทบโดยตรงกับชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ซึ่งเป็นความท้าทายขององค์กรครั้งใหญ่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร

เราเล็งเห็นความสำคัญและความท้าทายตรงนี้จึงพัฒนาหลักสูตรอบรมและโปรแกรมการโค้ชที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญที่ผู้นำและทีมงานต้องพัฒนาคู่ขนานไปกับการพัฒนาระบบการทำงานขององค์กร ทั้ง Mindsets, Skillsets, Toolsets เพื่อปลดล็อคศักยภาพ เติมทักษะสำคัญในการทำงานและใช้ชีวิตในทุกมิติทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ให้มีการเติบโตเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมจากภายในสู่ภายนอก สร้างการมีความสุขในการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงในการทำงานและใช้ชีวิตในยุค Disruption อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

ช่วยพัฒนากระบวนการการทำงานภายในองค์กรของคุณด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งด้านกลยุทธ์และ Mind Set จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผู้นำและผู้ประกอบการ ด้วยการนำแนวคิด วิธีการ และองค์ความรู้ที่ใช้กับการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากในภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ องค์กรต้องการการปรับตัวต่อการเปลียนแปลง (Adaptability)  ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Agility) เพื่อทำให้โครงสร้างธุรกิจมีความเข้มแข็ง มั่นคง


 

OUR MISSION

To help people and organizations transform disruptive change
in your work, life, and community to the positive outcome,
with a fun neuro-science and strength-based approach.

COMMITMENT

We commit to helping people build positive changes by developing strengths,
trust, connections, and productivities both at work and at home.

OUR VALUES

S

Self-Awareness

พัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองและจุดแข็งอย่างต่อเนื่อง

P

Plan With Purpose

วางแผนการดำเนินชีวิตและบริหารธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย

R

Respectful Relationship

เคารพและเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น

I

Inside Out Alignment

เปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกอย่างสอดคล้อง

N

New Way of Doing

พัฒนากรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่

G

Growth & Development

เรียนรู้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

WHY MINDSPRING

Unique Holistic Strengths-based Approaches

นอกจากแนวทางที่แตกต่างไม่เหมือนใครด้วยการใช้แบบทดสอบจุดแข็ง StrengthsFinder เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาภาวะผู้นำแบบองค์รวม การฝึกอบรมของเรายังมีการติดตามผลจากที่ปรึกษาและวิทยากรของเรา เพื่อให้ผู้อบรมและองค์กรมั่นใจว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนั้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

Strengths-based Leadership & Talent Development

หลักสูตรของเราออกแบบมาสำหรับผู้มีศักยภาพสูงและผู้นำที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองจากภายในสู่ภายนอกด้วยจุดแข็ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองใน 4 มิติ เก่งตน + เก่งคน + เก่งงาน + เก่งชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของกิจการ SME และบริษัทมหาชน 

Our Experienced Coach & Consultant

ที่ปรึกษา วิทยากรและโค้ชของเรา มีประสบการณ์เป็นอดีตผู้บริหารและ Talent จากองค์กร Multi-National Company จากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การเงิน การธนาคาร ยานยนตร์ ขนส่ง ที่หลงใหลในการพัฒนาตัวเองในศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (Holistic Whole Person Development) 

  • Personal & Business Mentor | Gallup-Certified Strength Coach 
  • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
  • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน
    >> See More 

ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ

COACH & TRAINER

  • ผู้เชี่ยวชาญในด้าน NLP, MINDSET, การเสริมสร้างแรงจูงใจ, การสื่อสาร, การบริหารความขัดแย้ง 
    >> See More

SKILL TRANSFORMATION & PRIVATE PRACTICE SPECIALIST

ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ >

นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา
SELF-RELATIONSHIP, CONFLICT RESOLUTION

พราวพิมล เกียรตินาวาปกรณ์ >

นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา
EMOTION & WELLNESS SPECIALIST

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยะ เอนก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพให้แก่บุคคลวัยทำงาน
WELL-BEING & OFFICE SYNDROME SPECIALIST