fbpx

We’re helping every human build positive changes
so they can fulfill their true potential for both happiness and success.

We Help People & Organizations Spring Up Life & Business. Gain the work-life management skills & tools to become a happier, productive, agile, and resilient leader, with neuroscience and a strengths-based approach.

 

Your Strengths-based Life & Business Transformation Partner.

WHO WE ARE

เราคือที่ปรึกษาและโค้ช (CONSULTING & COACHING)ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมทีมงาน เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดแข็ง (Transformative Strength-based Leadership Development) ช่วยปลดล็อคศักยภาพและสิ่งฉุดรั้งที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและทีมงานจากภายในสู่ภายนอก ให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงานอย่างมีสมดุลในยุค Disruption ก่อตั้งโดย คุณ เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหารโค้ชจุดแข็ง วิทยากร ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานกว่า 20 ปี ทั้งในองค์กรชั้นนำระดับโลกและบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

WHAT WE DO

ที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากจุดแข็ง
(Strengths-based Leadership & Talent Development)

8

Team Coaching & Training

การจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ และทีมงานด้วยจุดแข็ง

6

Executive
Coaching

โปรแกรมการโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

7

1-on-1
Coaching

โปรแกรมการโค้ชส่วนบุคคลแบบองค์รวมค้นหาศักยภาพชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดแข็ง

9

Online
Program

คอร์สออนไลน์พัฒนาตนเองแบบองค์รวมค้นหาตัวตน พัฒนาศักยภาพชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดแข็ง

WHY WE DO

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกด้วยชีวิตหลังโควิดและพลังเทคโนโลยีที่ถาโถม ทำให้หลายๆคนปรับตัว เปลี่ยนแปลง และ พัฒนาทักษะไม่ทัน มีกรอบความคิด ทักษะ และเครื่องมือในการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะและยุคสมัย ส่งผลให้ผู้คนและทีมงานเกิดภาวะความเครียด ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ขาดสมดุลชีวิต ไม่มีความสุขในการทำงาน มีผลกระทบโดยตรงกับชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ซึ่งเป็นความท้าทายขององค์กรครั้งใหญ่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร

เราเล็งเห็นความสำคัญและความท้าทายตรงนี้จึงพัฒนาหลักสูตรอบรมและโปรแกรมการโค้ชที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญที่ผู้นำและทีมงานต้องพัฒนาคู่ขนานไปกับการพัฒนาระบบการทำงานขององค์กร ทั้ง Mindsets, Skillsets, Toolsets เพื่อปลดล็อคศักยภาพ เติมทักษะสำคัญในการทำงานและใช้ชีวิตในทุกมิติทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ให้มีการเติบโตเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมจากภายในสู่ภายนอก สร้างการมีความสุขในการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงในการทำงานและใช้ชีวิตในยุค Disruption อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

ช่วยพัฒนากระบวนการการทำงานภายในองค์กรของคุณด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งด้านกลยุทธ์และ Mind Set จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผู้นำและผู้ประกอบการ ด้วยการนำแนวคิด วิธีการ และองค์ความรู้ที่ใช้กับการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากในภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ องค์กรต้องการการปรับตัวต่อการเปลียนแปลง (Adaptability)  ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Agility) เพื่อทำให้โครงสร้างธุรกิจมีความเข้มแข็ง มั่นคง


 

OUR BELIEF

We believe that when we focus on the good. the good gets better.

 

OUR MISSION

To help people and organizations transform disruptive change
in your work, life, and community to the positive outcome,
with a fun neuro-science and strength-based approach.

COMMITMENT

We commit to helping people build positive changes by developing strengths,
trust, connections, and productivities both at work and at home.

OUR VALUES

S

Self-Awareness

พัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองและจุดแข็งอย่างต่อเนื่อง

P

Plan With Purpose

วางแผนการดำเนินชีวิตและบริหารธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย

R

Respectful Relationship

เคารพและเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น

I

Inside Out Alignment

เปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกอย่างสอดคล้อง

N

New Way of Doing

พัฒนากรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่

G

Growth & Development

เรียนรู้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

WHY MINDSPRING

Unique Holistic Strengths-based Approaches

นอกจากแนวทางที่แตกต่างไม่เหมือนใครด้วยการใช้แบบทดสอบจุดแข็ง StrengthsFinder เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาภาวะผู้นำแบบองค์รวม การฝึกอบรมของเรายังมีการติดตามผลจากที่ปรึกษาและวิทยากรของเรา เพื่อให้ผู้อบรมและองค์กรมั่นใจว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนั้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

Strengths-based Leadership & Talent Development

หลักสูตรของเราออกแบบมาสำหรับผู้มีศักยภาพสูงและผู้นำที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองจากภายในสู่ภายนอกด้วยจุดแข็ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองใน 4 มิติ เก่งตน + เก่งคน + เก่งงาน + เก่งชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของกิจการ SME และบริษัทมหาชน 

Our Experienced Coach & Consultant

ที่ปรึกษา วิทยากรและโค้ชของเรา มีประสบการณ์เป็นอดีตผู้บริหารและ Talent จากองค์กร Multi-National Company จากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การเงิน การธนาคาร ยานยนตร์ ขนส่ง ที่หลงใหลในการพัฒนาตัวเองในศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (Holistic Whole Person Development) 

MEET OUR UNIQUE TEAM

EXECUTIVE COACH & CONSULTANT

  • Personal & Business Mentor | Gallup-Certified Strength Coach 
  • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
  • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน
    >> See More 

ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ

COACH & TRAINER

  • ผู้เชี่ยวชาญในด้าน NLP, MINDSET, การเสริมสร้างแรงจูงใจ, การสื่อสาร, การบริหารความขัดแย้ง 
    >> See More

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

Discipline | Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

Relator | Arranger | Communication | Responsibility | Individualization

mindspring team (3)

สุรทิน สาธิตเลิศ >

STRENGTH COACH, PERSONAL DEVELOPMENT

Ideation | Maximizer | Strategic | Intellection | Individualization

apichada

อภิชาดา โรจนสถิตย์ >

SKILL TRANSFORMATION FACILITATOR, TRAINER AND EXECUTIVE COACH

Responsibility | Deliberative | Relator | Analytical | Focus

Discipline |  Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

กชกร สกุลอิสริยาภรณ์

กชกร สกุลอิสริยาภรณ์ >

Strengths Coach/ Talent, Parent & Youth Coach (PCC)

Deliberative | Learner | Individualization | Maximizer | Focus

Responsibility |  Focus | Input | Maximizer | Relator

Learner | Adaptability | Connectedness | Relator | Developer

TRAINERS & CONSULTS

Empathy |  Intellection | Ideation | Relator | Learner

Strategic | Maximizer | Learner | Ideation | Activator

Discipline |  Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

mindspring team 1

พรพิมล ปฐมศักดิ์ >

MANAGEMENT CONSULTANT, BUSINESS ACUMEN

Discipline |  Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

Pavinee-e1623651224168

ภาวิณี เจือติระรักษ์ >

VISUAL THINGKING & IKIGAI FOR TRANSFORMATION

Responsibility | Focus | Input | Maximizer | Relator

SKILL TRANSFORMATION & PRIVATE PRACTICE SPECIALIST

8

ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ >

นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา
SELF-RELATIONSHIP, CONFLICT RESOLUTION

5

พราวพิมล เกียรตินาวาปกรณ์ >

นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา
EMOTION & WELLNESS SPECIALIST

mindspring team

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยะ เอนก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพให้แก่บุคคลวัยทำงาน
WELL-BEING & OFFICE SYNDROME SPECIALIST