StrengthsFinder Workshop
หลักสูตรพัฒนาจุดแข็ง
เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวทีมงาน
ด้วยแบบทดสอบจุดแข็ง Gallup Clifton StrengthsFinder
(0.5/ 1 Day)

Workshop ที่จะช่วยให้ทีมงานรู้จักจุดแข็งของตัวเองและสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างของความถนัดในแต่ละบุคคล และยอมรับในจุดที่ตัวเองเป็น ว่ายอดเยี่ยมและมีคุณค่าต่อผู้อื่นเพียงใด เพื่อทำให้เกิด “Happiness Flow” ในองค์กร 

Strength Finder Workshop เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในพรสวรรค์ และจุดแข็ง ทั้ง 34 ประการ ตามหลักของ Gallup wร้อมข้อมูลเชิงลึก เทคนิคในการพัฒนาจุดแข็ง ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มการคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) การโน้มน้าว(Influencing) การปฏิบัติ(Executing) การสร้างความสัมพันธ์(Relation Building) เพื่อเชื่อมโยง นำไปสู่ความสำเร็จที่พนักงานและองค์กรต้องการ

ข้อมูลการฝึกอบรม

เวลา:                           9.00-12.00 น./ 9.00-16.00 น.

จำนวนวัน:                   0.5/1 วัน

จำนวนผู้เข้าร่วม:       สูงสุด 30ท่าน

กระบวนการเรียนรู้:   กิจกรรมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ 20%

                                    กิจกรรมตกผลึกความรู้จากผู้เรียน 70%

                                     สรุปและพูดคุยซักถาม 10%

ผู้สอน                           เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

วัตถุประสงค์

 • มุ่งเน้นการเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง จุดบอดของตัวเอง เข้าใจถึงความแตกต่างของความถนัดในแต่ละบุคคล และยอมรับในจุดที่ตัวเองเป็น ว่ายอดเยี่ยมและมีคุณค่าต่อผู้อื่นเพียงใด   ช่วยปลดล็อคศักยภาพของตัวเองและ Leverage ศักยภาพตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พนักงานในองค์กร เข้าใจความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง นำจุดแข็งไปใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เกิดการพัฒนาตนเองที่ก้าวกระโดดจากเดิมอยู่เสมอ
 • องค์กรสามารถมอบหมายงานที่เหมาะกับจุดแข็งของพนักงาน ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการทำงาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับพนักงานและองค์กร
 • เมื่อมีการทำงานรูปแบบทีม(Team) องค์กรสามารถจัดสรรทีม ให้จุดแข็งของแต่ละคนมีการสนับสนุน ผสานกันได้ และทราบวิธีรับมือเมื่อเกิดความขัดแย้งในทีมได้
 • ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เนื่องจากองค์กรและพนักงานเข้าใจความแตกต่าง ความสามารถของแต่ละบุคคล

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

Course Outline

 • Know Clifton StrengtsFinder ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพรสวรรค์(Talent และจุดแข็ง(Strengths) ทั้ง 34 ประการตามหลักของ Gallup เข้าใจจุดแข็งของกลุ่มการคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) การโน้มน้าว(Influencing) การปฏิบัติ(Executing) การสร้างความสัมพันธ์(Relation Building)
 • Discover Your Strength รู้จักและตระหนักในคุณค่าของตัวเอง ค้นพบจุดแข็งของคุณ ที่สามารถ Support ทีมได้อย่างดี
 • Understand Team DNA เข้าใจคุณค่าและจุดแข็งของทีม
 • Beauty of Difference ประโยชน์จากการรู้จักความแตกต่างของกันและกัน ลดความขัดแย้ง ช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
 • Develop Your Talents to Strengths แนวทางการพัฒนาพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็ง เข้าใจคุณสมบัติของแต่ละจุดแข็ง และแนวทางการพัฒนาพรสวรรค์ 5 อันดับแรกให้เป็นจุดแข็งสู่ความสำเร็จ
 • Leverage Team’s Strengths การทำงานร่วมกัน บนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ การนำจุดแข็งของแต่ละบุคคล มาประกอบเป็นทีม (Team) เพื่อส่งเสริมกันอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • Delegate Your Weakness การหา Accountability Partner ที่่มีจุดแข็งตรงกับจุดอ่อนของทีมงาน
 • How to Form A Strength-based Team การสร้างทีมในฝันด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมในปัจจุบัน

รูปแบบการอบรม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

– ก่อนการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder  โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับรายงานส่วนตัวรายบุคคลทุกท่านก่อนเข้าร่วมอบรม >> ดูตัวอย่าง
 – หลังการอบรม องค์กรจะได้รับ Team Grid & Team Cascade แสดงโครงสร้างจุดแข็งจุดอ่อนของทีม
– ผู้เข้าร่วมอบรม จะทราบจุดแข็งของกันและกัน ข้อมูลจุดแข็งของแต่ละท่านจะเปิดเผยในทีมระหว่างการทำกิจกรรม

รู้จักตน รู้จักทีมด้วยแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder

#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวันจะมีความสุขและคุณภาพชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่าและทีมที่ใช้จุดแข็งในการทำงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 8-18%

# ผลการวิจัยของ Gallup จึงระบุว่า คนแต่ละคนจะมีศักยภาพในการสร้างความสำเร็จได้ดีเยี่ยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น การจะพัฒนามนุษย์ให้ได้ผลดีก็คือ การต่อยอดจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่

ศาสตร์จิตวิทยา “การพัฒนาจุดแข็ง” เชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่เป็นจุดแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “พรสวรรค์” ติดตัวกันมา แต่คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองดี และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้น ทีมที่ประสบความสำเร็จ คือ ทีมที่รู้จักจุดแข็งของสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างดี และสามารถดึงมาใช้ได้อย่างถูกทิศถูกทาง 

เราใช้แบบประเมินจุดแข็ง ClitonStrengths เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองและทีมงานโดยจะแสดงผลเป็นพรสวรรค์ 34 ตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นพรสวรรค์และความถนัด 4 โดเมน ตามตารางนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติิม >>

พัฒนาจุดแข็ง

Program Benefits

Unlock Your Strengths & Blind Spot

Increase Mutual Trust & Respect

Increase Happiness

Develop Leadership

Strengthen Relationship

Boost Performance

Improve Well Being

Healthy Conflicts

สิ่งที่คุณจะได้รับจากโปรแกรมนี้

MEET OUR UNIQUE TEAM

Coach & Trainers

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

mindspring team (1)

ณัฐพล เชติยานนท์ >

MANAGEMENT CONSULTANT

Analytical | Strategic | Maximizer | Relator | Focus

Discipline | Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

17

สุรทิน สาธิตเลิศ >

STRENGTH COACH, PERSONAL DEVELOPMENT

Ideation | Maximizer | Strategic | Intellection | Individualization