แบบทดสอบจุดแข็ง
Clifton StrengthsFinder All 34

เครื่องมือ พัฒนาศักยภาพจาก “พรสวรรค์” สู่ “จุดแข็ง” เพื่อความเป็นเลิศและมีความสุขในการทำงาน

 the best way for you to understand your talents and maximize your potential. Use your unique access code to complete the CliftonStrengths assessment and unlock your full CliftonStrengths profile, personalized reports and other resources.

หมายเหตุ
– สามารถออกใบกำกับภาษีได้
– สำหรับองค์กรที่ต้องการซื้อรหัสจำนวนมาก มีบริการเสริมทำ Team’s Strengths Grid รวมผลจุดแข็งสำหรับทีมงานพร้อมการให้คำปรึกษาในการพัฒนาทีมงาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line@mindspring

#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวัน (อย่างถูกทาง) จะมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่า

รู้จักแบบทดสอบจุดแข็ง Gallup Clifton StrengthsFinder และการโค้ชจุดแข็ง
เครื่องมือช่วยค้นหาจุดแข็งในตัวคุณ

 จากการศึกษาค้นคว้ามากว่า 80 ปี ทำให้แบบทดสอบ StrengthsFinder เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นตัวช่วยที่เชื่อถือได้ในการระบุพรสวรรค์ที่เด่นชัดของเรา และถ้าเราพัฒนาต่อ ด้วยการฝึกฝนและนำจุดแข็งเฉพาะตัวของเราเป็นตัวนำ ทั้งในการทำงาน หรือการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น และได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้จุดแข็งของตนเอง หรือคนที่รู้แล้วแต่ไม่ฝึกฝน ซึ่งอาจทำให้พรสวรรค์นั้นหายไปในที่สุด

นอกจากการรู้จุดแข็งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการโค้ชเพื่อสร้างความเป็นเลิศได้อย่างตรงจุด และต่อการทำงานเป็นทีม เพราะการเรียนรู้จุดแข็งของกันและกันจะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือที่เราคุ้นเคยกันดีว่าจะทำให้เราสามารถ Put the right man in the right job นั่นเอง จากผลการวิจัยของกัลลัป  โอกาสที่เราจะเจอคนที่มีแบบแผนทางความคิดที่เหมือนเรามีเพียง 1 ใน 33 ล้านคนเท่านั้น  ดังนั้นเราแต่ละคนจึงมีรูปแบบการทำงาน  ภาวะผู้นำ  และการตัดสินใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแต่ละบุคคล

ประโยชน์ของการใช้จุดแข็งในชีวิตส่วนตัว

ประโยชน์ของการใช้จุดแข็งในชีวิตการทำงาน

ประโยชน์ของการใช้จุดแข็ง

บุคคลทั่วไป

รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพ เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด เพื่อวางแผนพัฒนาตนเองทั้งเรื่องส่วนตัว ความรัก เห็นแนวโน้มอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง วางแผน ต่อยอดด้านการทำงานและพัฒนาภาะวะผู้นำ

สำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ

 รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพ เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด เพื่อวางแผนพัฒนาตนเองทั้งเรื่องส่วนตัว ความรักและการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีความขัดแย้ง เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคู่ครอง หุ้นส่วน ลูกน้อง ทีมงาน ยอมรับในตัวตนของเขาและเคารพในความแตกต่าง ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าที่เป็นของซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจัดสรรงานได้ดีขึ้น

สำหรับทีมงาน และหุ้นส่วนทางธุรกิจ

 รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพของทีมงาน เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด เพื่อวางแผนพัฒนาทีมงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเคารพในความแตกต่างของกันและกัน ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าของทีม ช่วยให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความขัดแย้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สำหรับคู่รัก

เข้าใจจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนของกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีความขัดแย้ง เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของคู่ครอง ยอมรับในตัวตนของเขาและเคารพในความแตก

สำหรับครอบครัวหรือพี่น้อง

เข้าใจจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนของกันและกัน เข้าใจความแตกต่างของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนเสริมสร้างความเข้าใจ และลดความขัดแย้ง ระหว่างคู่สมรส พ่อ แม่ ญาติ ลูก(อายุ 15 ปีขึ้นไป) หรือธุรกิจครอบครัว รู้วิธีพัฒนาตนเอง และสมาชิกในครอบครัวบนพื้นฐานศักยภาพของสมาชิกแต่ละคน

นักเรียน นักศึกษา เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

 รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพ เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด รู้ข้อดี ข้อด้อย เพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง เห็นแนวโน้มอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง วางแผน ต่อยอดด้านการศึกษาและอาชีพ

แบบประเมิน Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้

พัฒนาจุดแข็ง

โดเมนที่ 1 : EXECUTING

 • ผู้บรรลุเป้าหมาย (Achiever) จะทำงานหนัก มีพลังความอดทนสูง มีความสุขกับการได้ทำสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา และสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ
 • นักจัดการ (Arranger) ความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ ควบคู่ไปกับความสามารถในการปรับเปลี่ยนพลิกแพลง คนเหล่านี้ชอบคิดหาวิธีการที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยทรัพยากรและสิ่งละอันพันละน้อยทั้งหมดที่มีอยู่
 • ผู้มีความเชื่อ (Belief) จะมีค่านิยมพื้นฐานบางประการที่มั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตโดยอาศัยค่านิยมเหล่านี้
 • ผู้มีความยุติธรรม (Consistency) จะตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เท่าเทียมกัน และพยายามปฏิบัติต่อทุกคนในโลกอย่างยุติธรรม โดยกำหนดกฏระเบียบที่ชัดเจนขึ้นมา และดำเนินการตามกฎระเบียบเหล่านั้น
 • ผู้มีความละเอียดรอบคอบ (Deliberative) จะเอาจริงเอาจังในการตัดสินใจ และการเลือกสรรสิ่งต่างๆ คนเหล่านี้จะเตรียมตัวพร้อมเพื่อรับมือกับอุปสรรคอยู่เสมอ
 • ผู้มีวินัย (Discipline) จะชอบโครงสร้าง และภาระงานประจำ ความเป็นระบบระเบียบที่คนเหล่านี้กำหนดขึ้นมาบ่งบอกถึงโลกของพวกเขาได้ดีที่สุด
 • ผู้มีเป้าหมายชัดเจน (Focus) จะสามารถกำหนดแนวทางและดำเนินการติดตามจนบรรลุเป้าหมาย และคอยแก้ไขประคับประคองมิให้ออกนอกลู่นอกทาง พวกเขาจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำแล้วจึงลงมือ
 • ผู้มีความรับผิดชอบ (Responsibility) จะมีสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขารับปากว่าจะทำ คนเหล่านี้ยึดมั่นในค่านิยมที่มั่นคง เช่น ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี
 • นักปรับปรุงแก้ไข ( Restorative) จะมีความชำนาญในการจัดการกับปัญหา คนเหล่านี้สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผิดพลาด และแก้ไขให้ถูกต้อง

  โดเมนที่ 2 : INFLUENCING
 • นักริเริ่มทำงาน (Activator) สามารถที่จะผันความคิดมาเป็นการกระทำเพื่อบันดาลให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น คนเหล่านี้มักจะใจร้อน
 • นักบัญชาการ (Command) เป็นผู้ที่ดูมีอำนาจ และสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมทั้งทำหน้าที่ตัดสินใจได้อย่างดี
 • นักสื่อสาร (Communication) จะสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นคำพูดได้โดยง่าย คนเหล่านี้เป็นนักสนทนาและผู้นำเสนอที่ดี
 • นักแข่งขัน (Competition) จะวัดความก้าวหน้าของตนกับผลงานของผู้อื่น คนเหล่านี้จะพยายามมาเป็นที่หนึ่งและชอบการแข่งขันสูง
 • ผู้สรรหาความเป็นเลิศ (Maximizer) จะเน้นไปที่จุดแข็งเพื่อผลักดันให้กลุ่มหรือคนๆ หนึ่งบรรลุถึงความเป็นเลิศ และพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้กลายเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอด
 • ผู้มีความเชื่อมั่น (Self-Assurance) จะรู้สึกมั่นใจในความสามารถที่จะควบคุมชีวิตของตนเอง คนเหล่านี้มีเข็มทิศชี้ทางในตัวที่ทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของตนเองนั้นถูกต้องแล้ว
 • ผู้เห็นความสำคัญ (Significance) จะต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของตนเอง พวกเขารักอิสระและต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ
 • ผู้ชนะใจ (Woo) จะรักความท้าทายในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และทำให้คนเหล่านั้นชอบตน พวกเขามีความสุขในการทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น

  โดเมนที่ 3 : RELATIONSHIP BUILDING
 • ผู้มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ชอบทำตัวกลมกลืนตามสถานการณ์ มักจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน โดยตอบสนองสถานการณ์และค้นพบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน
 • ผู้เห็นความเชื่อมโยง (Connectedness) จะมีความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งในโลกนี้สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผล มีเพียงไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะเหตุบังเอิญ
 • นักพัฒนา (Developer) จะมองเห็นและช่วยสร้างเสริมความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้อื่น คนเหล่านี้จะเล็งเห็นสัญญาณแห่งการเติบโต แม้เพียงเล็กน้อย และพอใจกับความก้าวหน้าเหล่านี้
 • ผู้มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) จะสามารถรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นๆ โดยจินตนาการถึงตนเองในสภาพชีวิต หรือสถานการณ์ของผู้อื่น
 • ผู้สร้างความกลมเกลียว (Harmony) จะมองหามติอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน คนเหล่านี้ไม่ชอบความขัดแย้ง และจะพยายามมองหาความคิดเห็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคน
 • ผู้ไม่ทอดทิ้ง (Includer) จะยอมรับผู้อื่น รับทราบถึงความรู้สึกของคนที่อยู่นอกกลุ่ม และพยายามนำคนเหล่านั้นเข้ามาร่วมในกลุ่ม
 • ผู้เข้าใจความแตกต่าง (Individualization) จะสนอกสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวต่างๆ ของแต่ละบุคคล และมีพรสวรรค์ในการคิดหาวิธีการนำผู้คนที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้มองโลกในแง่ดี (Positivity) จะมีพลังกระตือรือร้นที่ติดต่อไปถึงคนอื่นๆ คนเหล่านี้จะรื่นเริงและสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกตื่นเต้นไปกับสิ่งที่กำลังจะทำ
 • ผู้สร้างสัมพันธ์ (Relator) ชอบความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอื่นๆ และมีความพอใจที่ลึกซึ้งในการทำงานหนักร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย

  โดเมนที่ 4 : STRATEGIC THINKING
 • นักวิเคราะห์ (Analytical) ค้นหาสาเหตุและพิสูจน์เหตุผล คนเหล่านี้มีความสามารถในการมองเห็นปัจจัยทุกๆ ด้านที่อาจมีผลกระทบต่อสถานการณ์
 • ผู้คำนึงถึงอดีต (Context) จะชอบคิดถึงอดีต และเข้าใจเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยศึกษาค้นคว้าถึงประวัติที่มาของมัน
 • ผู้มองอนาคต (Futuristic) จะอาศัยอนาคตและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเป็นแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
 • นักคิดสร้างสรรค์ (Ideation) จะสนอกสนใจกับไอเดียความคิด และสามารถค้นพบความเกี่ยวเนื่องระหว่างปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะแตกต่างกัน
 • นักสะสม (Input) จะกระหายใคร่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พวกเขามักจะสะสมและจัดเก็บบันทึกข้อมูลทุกชนิด
 • นักคิด (Intellection) จะชอบทำกิจกรรมที่ใช้สมองและความคิด คนเหล่านี้ชอบครุ่นคิดและสนุกกับการสนทนาที่ได้ใช้ความคิดและมีสาระ
 • ผู้ใฝ่รู้ (Learner) จะมีความปรารถนาที่แรงกล้าในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา สำหรับคนเหล่านี้กระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้เสียอีก
 • นักกลยุทธ์ (Strategic) จะสร้างสรรค์วิธีการอื่นๆ ที่แตกต่างในการเดินรุดหน้า เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดก็ตาม พวกเขาจะสามารถมองเห็นรูปแบบและปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีของการรู้จุดแข็งของตนเองและผู้อื่น

การรู้จุดแข็งของตัวเองทำให้เราเข้าใจการกระทำและพฤติกรรมของตัวเองในอดีตมากขึ้น
การหยิบยกเรื่องจุดแข็งมาพูดคุยในวงสนทนาเป็นประตูบานแรกที่ทำให้เรารู้จักและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
การรู้จุดแข็งของแต่ละคนช่วยร่นเวลาในการทำความเข้าใจตัวตนและมีประโยชน์ในการทำงานเป็นทีม
คนที่บุคคลิกแตกต่างกันจะแสดงจุดแข็งให้เห็นแตกต่างกันไป คนที่กล้าแสดงออก เราจะเห็นจุดแข็งของเขาแบบชัดเจน รู้ว่ามีพรสวรรค์อะไร แต่คนที่เก็บตัว จุดแข็งจะซ่อนอยู่ ไม่เปิดเผยให้คนนอกเห็นมากนัก
การค้นพบจุดแข็งของตัวเองจะทำให้เรามีพลังเชิงบวกและการหมั่นพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราต้องทำไปตลอดชีวิต
ข้อควรระวังในการใช้จุดแข็ง

ข้อควรระวังในการใช้จุดแข็ง

ไม่ใช้จุดแข็งของตัวเองเป็นข้ออ้าง ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแย่ๆ ของตัวเอง
คนส่วนใหญ่เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ รู้ว่าตัวเองได้จุดแข็งอะไร แต่ยังไม่เข้าใจตัวเองเพราะต้องการรู้คำอธิบายรายละเอียดของจุดแข็งแต่ละข้อ
จุดแข็งต้องเกิดจากการรวมพรสวรรค์อย่างน้อย 2-3 ข้อเข้าด้วยกัน การมุ่งมั่นพัฒนาพรสวรรค์เพียงข้อเดียวนั้นยากที่จะสร้างจุดแข็ง
การใช้พรสวรรค์บางข้อมากเกินไปจะสร้างความยุ่งยากใจให้กับผู้อื่นได้ เช่น ถ้าเรามีจุดแข็งเรื่องบัญชาการ และในชีวิตประจำวันเราคอยสั่งการทุกสิ่งทุกอย่าง ตัดสินใจโดยไม่รับฟังคนอื่น คนรอบตัวอาจไม่ชอบได้
จุดแข็งของแต่ละคนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การใช้จุดแข็งผิดที่ ผิดเวลา อาจทำให้เราไม่ได้รับการยอมรับและไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้
เข้าใจความแตกต่างและเคารพจุดแข็งของผู้อื่น

เมื่อคุณค้นพบพรสวรรค์ในตัวคุณ คุณจะสามารถใช้ความสามารถนั้นผสานการหาทีมงานและใช้เครื่องผ่อนแรงได้อย่างถูกทิศถูกทาง
สร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ มีความสุข สมดุลอย่างมีเป้าหมายและยั่งยืน ทั้งเรื่องงาน ความสัมพันธ์ และเรื่องส่วนตัวได้อย่างง่ายๆ

 

 • ไม่มีจำนวนรหัสขั้นต่ำ มีทั้ง CliftonStrengths Top5 และ CliftonStrengths All34
 • สามารถออกใบกำกับภาษีได้
 • ซื้อรหัสจำนวนมากมีส่วนลด 
 • มีบริการเสริมทำ Team Grid และดึงรายงาน CliftonStrengths ส่ง HR 

สอบถามรายละเอียด