รู้จักแบบทดสอบจุดแข็ง Gallup Clifton StrengthsFinder และการโค้ชจุดแข็ง
เครื่องมือช่วยค้นหาจุดแข็งในตัวคุณ

 จากการศึกษาค้นคว้ามากว่า 50 ปี ทำให้แบบทดสอบ StrengthsFinder เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นตัวช่วยที่เชื่อถือได้ในการระบุพรสวรรค์ที่เด่นชัดของเรา และถ้าเราพัฒนาต่อ ด้วยการฝึกฝนและนำจุดแข็งเฉพาะตัวของเราเป็นตัวนำ ทั้งในการทำงาน หรือการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น และได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้จุดแข็งของตนเอง หรือคนที่รู้แล้วแต่ไม่ฝึกฝน ซึ่งอาจทำให้พรสวรรค์นั้นหายไปในที่สุด

นอกจากการรู้จุดแข็งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการโค้ชเพื่อสร้างความเป็นเลิศได้อย่างตรงจุด และต่อการทำงานเป็นทีม เพราะการเรียนรู้จุดแข็งของกันและกันจะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือที่เราคุ้นเคยกันดีว่าจะทำให้เราสามารถ Put the right man in the right job นั่นเอง จากผลการวิจัยของกัลลัป  โอกาสที่เราจะเจอคนที่มีแบบแผนทางความคิดที่เหมือนเรามีเพียง 1 ใน 33 ล้านคนเท่านั้น  ดังนั้นเราแต่ละคนจึงมีรูปแบบการทำงาน  ภาวะผู้นำ  และการตัดสินใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแต่ละบุคคล

Comprehensive Approach To Strengths-based Development

CliftonStrengths Assessment

Individual Coaching

Co-creation Group & Team

Organization

แบบประเมิน Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้

พัฒนาจุดแข็ง

โดเมนที่ 1 : EXECUTING

 • ผู้บรรลุเป้าหมาย (Achiever) จะทำงานหนัก มีพลังความอดทนสูง มีความสุขกับการได้ทำสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา และสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ
 • นักจัดการ (Arranger) ความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ ควบคู่ไปกับความสามารถในการปรับเปลี่ยนพลิกแพลง คนเหล่านี้ชอบคิดหาวิธีการที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยทรัพยากรและสิ่งละอันพันละน้อยทั้งหมดที่มีอยู่
 • ผู้มีความเชื่อ (Belief) จะมีค่านิยมพื้นฐานบางประการที่มั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตโดยอาศัยค่านิยมเหล่านี้
 • ผู้มีความยุติธรรม (Consistency) จะตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เท่าเทียมกัน และพยายามปฏิบัติต่อทุกคนในโลกอย่างยุติธรรม โดยกำหนดกฏระเบียบที่ชัดเจนขึ้นมา และดำเนินการตามกฎระเบียบเหล่านั้น
 • ผู้มีความละเอียดรอบคอบ (Deliberative) จะเอาจริงเอาจังในการตัดสินใจ และการเลือกสรรสิ่งต่างๆ คนเหล่านี้จะเตรียมตัวพร้อมเพื่อรับมือกับอุปสรรคอยู่เสมอ
 • ผู้มีวินัย (Discipline) จะชอบโครงสร้าง และภาระงานประจำ ความเป็นระบบระเบียบที่คนเหล่านี้กำหนดขึ้นมาบ่งบอกถึงโลกของพวกเขาได้ดีที่สุด
 • ผู้มีเป้าหมายชัดเจน (Focus) จะสามารถกำหนดแนวทางและดำเนินการติดตามจนบรรลุเป้าหมาย และคอยแก้ไขประคับประคองมิให้ออกนอกลู่นอกทาง พวกเขาจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำแล้วจึงลงมือ
 • ผู้มีความรับผิดชอบ (Responsibility) จะมีสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขารับปากว่าจะทำ คนเหล่านี้ยึดมั่นในค่านิยมที่มั่นคง เช่น ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี
 • นักปรับปรุงแก้ไข ( Restorative) จะมีความชำนาญในการจัดการกับปัญหา คนเหล่านี้สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผิดพลาด และแก้ไขให้ถูกต้อง

  โดเมนที่ 2 : INFLUENCING
 • นักริเริ่มทำงาน (Activator) สามารถที่จะผันความคิดมาเป็นการกระทำเพื่อบันดาลให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น คนเหล่านี้มักจะใจร้อน
 • นักบัญชาการ (Command) เป็นผู้ที่ดูมีอำนาจ และสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมทั้งทำหน้าที่ตัดสินใจได้อย่างดี
 • นักสื่อสาร (Communication) จะสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นคำพูดได้โดยง่าย คนเหล่านี้เป็นนักสนทนาและผู้นำเสนอที่ดี
 • นักแข่งขัน (Competition) จะวัดความก้าวหน้าของตนกับผลงานของผู้อื่น คนเหล่านี้จะพยายามมาเป็นที่หนึ่งและชอบการแข่งขันสูง
 • ผู้สรรหาความเป็นเลิศ (Maximizer) จะเน้นไปที่จุดแข็งเพื่อผลักดันให้กลุ่มหรือคนๆ หนึ่งบรรลุถึงความเป็นเลิศ และพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้กลายเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอด
 • ผู้มีความเชื่อมั่น (Self-Assurance) จะรู้สึกมั่นใจในความสามารถที่จะควบคุมชีวิตของตนเอง คนเหล่านี้มีเข็มทิศชี้ทางในตัวที่ทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของตนเองนั้นถูกต้องแล้ว
 • ผู้เห็นความสำคัญ (Significance) จะต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของตนเอง พวกเขารักอิสระและต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ
 • ผู้ชนะใจ (Woo) จะรักความท้าทายในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และทำให้คนเหล่านั้นชอบตน พวกเขามีความสุขในการทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น

  โดเมนที่ 3 : RELATIONSHIP BUILDING
 • ผู้มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ชอบทำตัวกลมกลืนตามสถานการณ์ มักจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน โดยตอบสนองสถานการณ์และค้นพบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน
 • ผู้เห็นความเชื่อมโยง (Connectedness) จะมีความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งในโลกนี้สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผล มีเพียงไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะเหตุบังเอิญ
 • นักพัฒนา (Developer) จะมองเห็นและช่วยสร้างเสริมความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้อื่น คนเหล่านี้จะเล็งเห็นสัญญาณแห่งการเติบโต แม้เพียงเล็กน้อย และพอใจกับความก้าวหน้าเหล่านี้
 • ผู้มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) จะสามารถรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นๆ โดยจินตนาการถึงตนเองในสภาพชีวิต หรือสถานการณ์ของผู้อื่น
 • ผู้สร้างความกลมเกลียว (Harmony) จะมองหามติอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน คนเหล่านี้ไม่ชอบความขัดแย้ง และจะพยายามมองหาความคิดเห็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคน
 • ผู้ไม่ทอดทิ้ง (Includer) จะยอมรับผู้อื่น รับทราบถึงความรู้สึกของคนที่อยู่นอกกลุ่ม และพยายามนำคนเหล่านั้นเข้ามาร่วมในกลุ่ม
 • ผู้เข้าใจความแตกต่าง (Individualization) จะสนอกสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวต่างๆ ของแต่ละบุคคล และมีพรสวรรค์ในการคิดหาวิธีการนำผู้คนที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้มองโลกในแง่ดี (Positivity) จะมีพลังกระตือรือร้นที่ติดต่อไปถึงคนอื่นๆ คนเหล่านี้จะรื่นเริงและสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกตื่นเต้นไปกับสิ่งที่กำลังจะทำ
 • ผู้สร้างสัมพันธ์ (Relator) ชอบความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอื่นๆ และมีความพอใจที่ลึกซึ้งในการทำงานหนักร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย

  โดเมนที่ 4 : STRATEGIC THINKING
 • นักวิเคราะห์ (Analytical) ค้นหาสาเหตุและพิสูจน์เหตุผล คนเหล่านี้มีความสามารถในการมองเห็นปัจจัยทุกๆ ด้านที่อาจมีผลกระทบต่อสถานการณ์
 • ผู้คำนึงถึงอดีต (Context) จะชอบคิดถึงอดีต และเข้าใจเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยศึกษาค้นคว้าถึงประวัติที่มาของมัน
 • ผู้มองอนาคต (Futuristic) จะอาศัยอนาคตและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเป็นแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
 • นักคิดสร้างสรรค์ (Ideation) จะสนอกสนใจกับไอเดียความคิด และสามารถค้นพบความเกี่ยวเนื่องระหว่างปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะแตกต่างกัน
 • นักสะสม (Input) จะกระหายใคร่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พวกเขามักจะสะสมและจัดเก็บบันทึกข้อมูลทุกชนิด
 • นักคิด (Intellection) จะชอบทำกิจกรรมที่ใช้สมองและความคิด คนเหล่านี้ชอบครุ่นคิดและสนุกกับการสนทนาที่ได้ใช้ความคิดและมีสาระ
 • ผู้ใฝ่รู้ (Learner) จะมีความปรารถนาที่แรงกล้าในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา สำหรับคนเหล่านี้กระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้เสียอีก
 • นักกลยุทธ์ (Strategic) จะสร้างสรรค์วิธีการอื่นๆ ที่แตกต่างในการเดินรุดหน้า เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดก็ตาม พวกเขาจะสามารถมองเห็นรูปแบบและปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีของการรู้จุดแข็งของตนเองและผู้อื่น

การรู้จุดแข็งของตัวเองทำให้เราเข้าใจการกระทำและพฤติกรรมของตัวเองในอดีตมากขึ้น
การหยิบยกเรื่องจุดแข็งมาพูดคุยในวงสนทนาเป็นประตูบานแรกที่ทำให้เรารู้จักและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
การรู้จุดแข็งของแต่ละคนช่วยร่นเวลาในการทำความเข้าใจตัวตนและมีประโยชน์ในการทำงานเป็นทีม
คนที่บุคคลิกแตกต่างกันจะแสดงจุดแข็งให้เห็นแตกต่างกันไป คนที่กล้าแสดงออก เราจะเห็นจุดแข็งของเขาแบบชัดเจน รู้ว่ามีพรสวรรค์อะไร แต่คนที่เก็บตัว จุดแข็งจะซ่อนอยู่ ไม่เปิดเผยให้คนนอกเห็นมากนัก
การค้นพบจุดแข็งของตัวเองจะทำให้เรามีพลังเชิงบวกและการหมั่นพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราต้องทำไปตลอดชีวิต
ข้อควรระวังในการใช้จุดแข็ง

ข้อควรระวังในการใช้จุดแข็ง

ไม่ใช้จุดแข็งของตัวเองเป็นข้ออ้าง ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแย่ๆ ของตัวเอง
คนส่วนใหญ่เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ รู้ว่าตัวเองได้จุดแข็งอะไร แต่ยังไม่เข้าใจตัวเองเพราะต้องการรู้คำอธิบายรายละเอียดของจุดแข็งแต่ละข้อ
จุดแข็งต้องเกิดจากการรวมพรสวรรค์อย่างน้อย 2-3 ข้อเข้าด้วยกัน การมุ่งมั่นพัฒนาพรสวรรค์เพียงข้อเดียวนั้นยากที่จะสร้างจุดแข็ง
การใช้พรสวรรค์บางข้อมากเกินไปจะสร้างความยุ่งยากใจให้กับผู้อื่นได้ เช่น ถ้าเรามีจุดแข็งเรื่องบัญชาการ และในชีวิตประจำวันเราคอยสั่งการทุกสิ่งทุกอย่าง ตัดสินใจโดยไม่รับฟังคนอื่น คนรอบตัวอาจไม่ชอบได้
จุดแข็งของแต่ละคนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การใช้จุดแข็งผิดที่ ผิดเวลา อาจทำให้เราไม่ได้รับการยอมรับและไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้
เข้าใจความแตกต่างและเคารพจุดแข็งของผู้อื่น

โดเมนที่ 1 : EXECUTING

 • ผู้บรรลุเป้าหมาย (Achiever) 
 • นักจัดการ (Arranger) 
 • ผู้มีความเชื่อ (Belief) 
 • ผู้มีความยุติธรรม (Consistency) 
 • ผู้มีความละเอียดรอบคอบ (Deliberative)
 • ผู้มีวินัย (Discipline)
 • ผู้มีเป้าหมายชัดเจน (Focus)
 • ผู้มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
 • นักปรับปรุงแก้ไข ( Restorative)

โดเมนที่ 2 : INFLUENCING

 • นักริเริ่มทำงาน (Activator)
 • นักบัญชาการ (Command)
 • นักสื่อสาร (Communication)
 • นักแข่งขัน (Competition)
 • ผู้สรรหาความเป็นเลิศ (Maximizer)
 • ผู้มีความเชื่อมั่น (Self-Assurance)
 • ผู้เห็นความสำคัญ (Significance)
 • ผู้ชนะใจ (Woo)

โดเมนที่ 3 : RELATIONSHIP BUILDING

 • ผู้มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
 • ผู้เห็นความเชื่อมโยง (Connectedness)
 • นักพัฒนา (Developer)
 • ผู้มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy)
 • ผู้สร้างความกลมเกลียว (Harmony)
 • ผู้ไม่ทอดทิ้ง (Includer)
 • ผู้เข้าใจความแตกต่าง (Individualization)
 • ผู้มองโลกในแง่ดี (Positivity)
 • ผู้สร้างสัมพันธ์ (Relator)

โดเมนที่ 4 : STRATEGIC THINKING

 • นักวิเคราะห์ (Analytical)
 • ผู้คำนึงถึงอดีต (Context)
 • ผู้มองอนาคต (Futuristic)
 • นักคิดสร้างสรรค์ (Ideation)
 • นักสะสม (Input)
 • นักคิด (Intellection)
 • ผู้ใฝ่รู้ (Learner)
 • นักกลยุทธ์ (Strategic)

ประโยชน์ของการใช้จุดแข็งในชีวิตส่วนตัว

ประโยชน์ของการใช้จุดแข็งในชีวิตการทำงาน

#รายงานแบบประเมินจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder

Discover Your True-Self & Strengths
บุคคลทั่วไป

รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพ เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด เพื่อวางแผนพัฒนาตนเองทั้งเรื่องส่วนตัว ความรัก เห็นแนวโน้มอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง วางแผน ต่อยอดด้านการทำงานและพัฒนาภาะวะผู้นำ

Discover Your True-Self & Strengths
สำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ

 รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพ เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด เพื่อวางแผนพัฒนาตนเองทั้งเรื่องส่วนตัว ความรักและการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีความขัดแย้ง เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคู่ครอง หุ้นส่วน ลูกน้อง ทีมงาน ยอมรับในตัวตนของเขาและเคารพในความแตกต่าง ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าที่เป็นของซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจัดสรรงานได้ดีขึ้น

Discover Your True-Self & Strengths
สำหรับทีมงาน และหุ้นส่วนทางธุรกิจ

 รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพของทีมงาน เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด เพื่อวางแผนพัฒนาทีมงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเคารพในความแตกต่างของกันและกัน ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าของทีม ช่วยให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความขัดแย้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Discover Your True-Self & Strengths
สำหรับคู่รัก

เข้าใจจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนของกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีความขัดแย้ง เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของคู่ครอง ยอมรับในตัวตนของเขาและเคารพในความแตก

Discover Your True-Self & Strengths
สำหรับครอบครัวหรือพี่น้อง

เข้าใจจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนของกันและกัน เข้าใจความแตกต่างของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนเสริมสร้างความเข้าใจ และลดความขัดแย้ง ระหว่างคู่สมรส พ่อ แม่ ญาติ ลูก(อายุ 15 ปีขึ้นไป) หรือธุรกิจครอบครัว รู้วิธีพัฒนาตนเอง และสมาชิกในครอบครัวบนพื้นฐานศักยภาพของสมาชิกแต่ละคน

Discover Your True-Self & Strengths
เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

 รู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน รู้จักศักยภาพ เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด รู้ข้อดี ข้อด้อย เพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง เห็นแนวโน้มอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง วางแผน ต่อยอดด้านการศึกษาและอาชีพ

เมื่อคุณค้นพบพรสวรรค์ในตัวคุณ คุณจะสามารถใช้ความสามารถนั้นผสานการหาทีมงานและใช้เครื่องผ่อนแรงได้อย่างถูกทิศถูกทาง
สร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ มีความสุข สมดุลอย่างมีเป้าหมายและยั่งยืน ทั้งเรื่องงาน ความสัมพันธ์ และเรื่องส่วนตัวได้อย่างง่ายๆ

สนใจทำแบบประเมินจุดแข็งและโค้ชจุดแข็ง สามารถดูโปรแกรมต่างๆได้เลยค่ะ

Discover Your Strengths For Success Online Course

7 Days Challenge : รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด ใน 7 วัน ด้วยแบบประเมินจาก Gallup CliftonStrengths 34 Theme
3,600 THB

Team Assessment & Mentoring & Program

โปรแกรมประเมินจุดแข็งทีมงาน พร้อมอ่านผลโดยโค้ชจุดแข็งด้วยแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตนจาก Gallup CliftonStrengths 34 Theme (1 ครั้ง x 3 ชม.)

1:1 True-Self Discovery Coaching

สำหรับท่านที่ต้องการค้นหาตัวตน รู้จักตัวตนแท้จริงภายใน ในมิติที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งคุณค่าที่ยึดถือ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด พร้อมทางลัดในการชี้สิ่งที่ฉุดรั้งพร้อมแนวทางการพัฒนาอย่างตรงจุดแบบรายบุคคล ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา วิเคราะห์บุคลิกภาพ ค้นหาตัวตน CliftonStrengths พร้อมอ่านผลและให้คำแนะนำใน การพัฒนาต่อยอดเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยโค้ชจุดแข็ง (1 ครั้ง x 2 ชม.)
9,500 THB

1:1 Mid-Career Planning Coaching

สำหรับท่านที่ต้องการค้นหาตัวตน รู้จักตัวตนแท้จริงภายใน ในมิติที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งคุณค่าที่ยึดถือ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด พร้อมทางลัดในการชี้สิ่งที่ฉุดรั้งพร้อมแนวทางการพัฒนาอย่างตรงจุดแบบรายบุคคล ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา วิเคราะห์บุคลิกภาพ ค้นหาตัวตน CliftonStrengths พร้อมอ่านผลและให้คำแนะนำใน การพัฒนาต่อยอดเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยโค้ชจุดแข็ง (1 ครั้ง x 2 ชม.)
15,000 THB

1:1 Life Design Coaching

โปรแกรมที่ปรึกษาและโค้ชส่วนบุคคลมุ่งเน้นการค้นหาตัวตนและตั้งเป้าหมายชีวิตในแบบที่ใจเราต้องการ สอดคล้องโลกภายในและภายนอก (Alignment Focus) ด้วยโปรแกรมที่เหมาะสมเฉพาะตัวบุคคล แตกต่างจากการโค้ชทั่วไป ด้วยการผสาน Coaching + Mentoring + จับมือพาไปสู่ผลลัพธ์แบu Step by Step (3 ครั้ง x 1.5 ชม.)
27,000 THB