ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ

SELF-GROWTH, FAMILY & RELATIONSHIP COUNSELOR

ดิฉัน เชื่อว่า ทุกคนมีคุณค่าในตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการเจริญเติบโตภายในจิตใจ ความคิด ความรู้สึกนั้น ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก การมองมุมมองใหม่ๆ ทำให้มีทางเลือกใหม่ๆ เกิดขึ้น ทุกคนสามารถขอบคุณประสบการณ์ต่างๆ ได้ เพียงแต่ต้องเปิดใจยอมรับ เพื่อทำความเข้าใจ ค้นหาถึงความต้องการของตนเอง และเลือกสิ่งที่ตนเองคิดว่าดีที่สุด ตัดสินใจทำ ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเลือก เพราะทุกคนมีสิทธิ์เลือกชีวิตของตนเอง

EXPERTISE

 • การจัดกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาในองค์กร

 • การให้การปรึกษาทางจิตวิทยารายบุคคลและรายกลุ่ม

 • การให้การปรึกษาสุขภาพจิตและครอบครัว

 • การค้นหาศักยภาพบุคคล

 • การพัฒนาคนจากภายใน (Personal Growth)

 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยภาครัฐและสถาบันเอกชนต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน

BACKGROUND

 • การให้การปรึกษาครอบครับแนวซาเทียร์
  – Psychological& Behavioral Strength-Base Through Innovative International Approaches : 1 year
  – จิตบำบัดตามแนวซาเทียร์ในถาดทราย ครั้งที่ 2 (Satir in Sand Tray#2)
  – Satir Coaching and Mentoring Specialist by VSGN (Virginia Satir Global Network) จิตวิทยาเชิงบวก (หลักสูตรออนไลน์)
  – Positive Psychology: Martin E. P. Seligman’s Visionary Science.
  – Positive Psychology: Applications and Interventions.
  – Positive Psychology: Resilience Skills
  – Positive Psychology: Character, Grit, and Research Method
  – Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being (An online non-credit course authorized by University of Pennsylvania and offered through Coursera.) จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม

  Basic Skills in CBT Workshop, ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EDUCATION

 • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
  มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ

 • ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิตจิตวิทยาสังคม (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  มหาวิทยาลัยพายัพ