Strength-based Leadership Coaching
that helps leaders
re-connect with themselves

and their teams.
Play Video

รายละเอียด การโค้ชผู้บริหาร One-On-One Strength-based Leadership Coaching

การโค้ชผู้บริหารอย่างครบวงจร มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ผสานการโค้ชต่อเนื่องด้วย SPRING™ Holistic Model ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้ผู้บริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองและวิธีคิดอย่างได้ผล จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและความคิดรวมทั้งสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง โค้ชจะช่วยพาคุณ connect กับตัวเอง เป็นกระจกสะท้อนขยายภาพชุดความคิด ความรู้สึก และชุดพฤติกรรมที่เป็นตัวเอง ช่วยให้มองเห็นและตระหนักรู้ในตัวเองทั้งมุมมองที่มีต่อตัวเอง คุณจะเข้าใจสายตาและการตอบสนองของคนอื่นที่ส่งมาที่เราได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

การโค้ชผู้บริหาร รายบุคคล One-On-One Coaching คือการสื่อสารระหว่างโค้ช และผู้ใช้บริการการโค้ช (Coachee) โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า Coachee มีความสนใจที่จะพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ หรือความคิด ในช่วงระหว่างการโค้ช

สิ่งที่จะได้รับ : 

– รู้จักตัวเองว่าเราคือใคร แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร
– รู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอดที่ฉุดรั้งและสร้างปัญหาให้กับตัวเองทั้งในมิติเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว
– เข้าใจแนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็น best version ในแบบของตัวเอง
– เข้าใจวิธีการใช้พรสวรรค์และจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวสร้างความแตกต่างและสามารถ connect กับคนรอบตัวได้อย่างลื่นไหล
– เข้าใจวิธีการส่งต่อพลังงานให้มี efficiency & happiness flow ช่วยให้การใช้ชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเบาสบายขึ้นและเหนื่อยน้อยลง
– เพิ่มทักษะที่จำเป็นต้องมีด้วยการผสาน Business Mentoring เช่น Business Acumen, Finance for non-finance, การวางโครงสร้าง KPI, Digital Branding, การ Coach ทีมงานเบื้องต้น, การสัมภาษณ์และคัดสรรทีมงาน, การนำเข้าส่งออก เหมาะสำหรับผู้บริหารที่มีเวลาน้อย สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที

 

Self

Achieve personal breakthroughs in mindset, behavior and performance

Leadership

Develop productive partnerships based in open communications and listening

Team

Build co-creative teams who are aligned, trusting and collaborative

Organization

Successfully transform culture, strategy, structure, systems, and technology

Business Strategy

Solve social and environmental challenges through multi-stakeholder partnerships

ขั้นตอน การโค้ชผู้บริหาร One-On-One Strength-based Leadership Coaching

1. Self-Reflection : Coachee ค้นพบจุดอ่อน จุดแข็งตนเองโดยใช้แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup’s CliftonStrengthsfinder เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองในมิติที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อนและจุดบอด >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ดำเนินการโค้ช โดย พบกันเดือนละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที เป็นเวลา 3-6 เดือน (ระยะห่างระหว่างการโค้ชแต่ละครั้งในช่วงแรกนั้น ประมาณ 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง แต่ความถี่อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อเรื่องที่กำลังโค้ชสำหรับ Coachee) ดังนั้นระยะเวลาในการโค้ชให้แล้วเสร็จโดยเฉลี่ยนั้น คือ 3-6 เดือน หากสามารถทำนัดได้อย่างสม่ำเสมอ โดยในบางท่านอาจต้องใช้ Mentoring Process เข้าร่วมหรืออาจต้องมีการให้เข้า Workshop ทั้งด้าน Business Mentoring ด้าน Soft-Skill และ Self-mastery เพิ่มเติมอาทิ
– Leadership Skills ภาวะผู้นำ
– Communication Skills การสื่อสาร
– Introvert Leaders
– Business Mentoring ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
– Team Management การบริหารทีม
– Burn out การจัดการภาวะหมดไฟ
– Life Balance สมดุลชีวิต

เอกสารที่จัดส่งให้ ไม่มีรายงานเป็นทางการที่จะจัดส่งให้ บุคคลที่ทราบและรู้สึกได้ถึงความคืบหน้า หรือพัฒนาการในเรื่องที่ได้รับการโค้ชที่ดีที่สุดนั้น คือตัว Coachee อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องขอย้ำว่า ปัจจัยหลักที่จะทำให้การโค้ชชิ่งประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทั้งฝ่าย Coach (ที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องความต้องการของ Coachee อย่างชัดเจน) และ Coachee โดยที่ทาง Coachee ควรมีความตั้งใจจริงในการรับการโค้ช ซึ่งหมายรวมถึงการจัดเวลา และการทำกิจกรรมต่างๆที่ทาง Coach อาจให้ใว้ในการโค้ชแต่ละครั้ง

เมื่อครบ 3-6 เดือน การโค้ชผู้บริหาร One-On-One Coaching แล้ว Coachee มีทางเลือกคือ

A. ยุติการโค้ช
B. ยุติการโค้ช (และขอให้มีการทำ 360 Feedback อีกครั้งหนึ่งกับบุคคลกลุ่มเดิมเพื่อเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลง หากแพคเกจรวมการทำ 360 Feedback)
C. ดำเนินการโค้ชต่อ โดยอาจปรับเปลี่ยนตารางตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : สามารถทำ 360 Feedback เพิ่มเติมได้ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Coachee เพื่อค้นหาความต้องการในการโค้ช โดยจะสัมภาษณ์รายบุคคล ใช้เวลาท่านละ 1 ชั่วโมง กับบุคคลดังต่อไปนี้
– ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 1 ท่าน
– เพื่อนร่วมงานระดับเดียวกัน 2 ท่าน
– ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 3 ท่าน


แพคเกจการโค้ชมีทั้ง 1, 6, 12 ครั้ง

SPRING™ Holistic Model

เราพัฒนา SPRING™ Holistic Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการพัฒนา 6 ทักษะสำคัญในการประสบความสำเร็จและมีความสุขที่สามารถใช้ได้ในการทำงานและเรื่องส่วนตัว เรามุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน และได้ผลจริงด้วย Strength-based Transformative Approach (การโค้ชผู้บริหารด้วยจุดแข็งเพื่อการเปลี่ยนแปลง)

"Reconnect to what really matters"

S

Strength & Self-Awareness

P

Positive Emotion & Language

R

Positive Relationship

I

Inner World Alignment

N

New Way of Thinking and Doing

G

Getting Things Done.

KEY BENEFITS OF COACHING PROGRAM

1.HIGHTHEN SELF-AWARENESS ตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในมิติที่สูงกว่าเดิมทั้งมุมมอง คุณค่าที่ยึดถือ (Value) ความเชื่อที่ฉุดรั้ง ความกลัว กระบวนการคิด รูปแบบการสื่อสาร รูปแบบการใช้ชีวิตและบริหารงาน

2. LEVERAGE NATURAL STRENGTHS รู้จักจุดอ่อน จุดแข็งตัวเองในมิติที่ลึกขึ้น สามารถนำจุดแข็งที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ

3.SITUATION-AWARENESS เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณท์ที่เกิดข้นด้วยมุมมองใหม่ ที่เป็นกลางมากขึ้น

4. COURAGE TO CHANGE มีความกล้าที่จะริเริ่มและนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทีมและองค์กรพัฒนา

5. DESIGN & DEVELOP NEW BEHAVIOR AND CONSTRUCTIVE RESPONSE พัฒนาพฤติกรรมใหม่ แนวคิดใหม่และแนวทางการใช้ชีวิต รวมถึงการสื่อสารเชิงบวก

6. EFFECTIVE STAKEHOLDER MANAGEMENT สามารถบริหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทางานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

7. LEAD TEAM AND ORGANIZATION FOR GROWTH AND SUCCESS สามารถนำทีมและองคก์รพัฒนาเปลี่ยนแปลงสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Meet Your Strength-based Transformation Coach & Mentor

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Futuristic| Developer | Positivity | Maximizer | Activator

 


ที่ปรึกษาและโค้ชส่วนบุคคลมุ่งเชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง

เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ

ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting

 

 Certification:

* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming

* Gallup-certified CliftonStrength Coach