Strength-based Leadership Coaching
that helps leaders
re-connect with themselves

and their teams.
Play Video

รายละเอียด การโค้ชผู้บริหาร One-On-One Strength-based Leadership Coaching

การโค้ชผู้บริหารอย่างครบวงจร มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ผสานการโค้ชต่อเนื่องด้วย SPRING™ Holistic Model ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้ผู้บริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองและวิธีคิดอย่างได้ผล จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและความคิดรวมทั้งสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง โค้ชจะช่วยพาคุณ connect กับตัวเอง เป็นกระจกสะท้อนขยายภาพชุดความคิด ความรู้สึก และชุดพฤติกรรมที่เป็นตัวเอง ช่วยให้มองเห็นและตระหนักรู้ในตัวเองทั้งมุมมองที่มีต่อตัวเอง คุณจะเข้าใจสายตาและการตอบสนองของคนอื่นที่ส่งมาที่เราได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

การโค้ชผู้บริหาร รายบุคคล One-On-One Coaching คือการสื่อสารระหว่างโค้ช และผู้ใช้บริการการโค้ช (Coachee) โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า Coachee มีความสนใจที่จะพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ หรือความคิด ในช่วงระหว่างการโค้ช

ประโยชน์จากการโค้ช : 

– รู้จักตัวเองว่าเราคือใคร แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร
– รู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดและพฤติกรรมบ่อนทำลายตัวเอง (Self-sabotage) ที่สร้างปัญหาให้กับตัวเองทั้งในมิติเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวโดยไม่รู้ตัว
– เข้าใจแนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็น best version ในแบบของตัวเอง
– เข้าใจวิธีการใช้พรสวรรค์และจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวสร้างความแตกต่างและสามารถ connect กับคนรอบตัวได้อย่างลื่นไหล
– เข้าใจวิธีการส่งต่อพลังงานให้มี efficiency & happiness flow ช่วยให้การใช้ชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเบาสบายขึ้นและเหนื่อยน้อยลง
– เพิ่มทักษะที่จำเป็นต้องมีด้วยการผสาน Business Mentoring เช่น Business Acumen, Finance for non-finance, การวางโครงสร้าง KPI, Digital Branding, การ Coach ทีมงานเบื้องต้น, การสัมภาษณ์และคัดสรรทีมงาน, การนำเข้าส่งออก เหมาะสำหรับผู้บริหารที่มีเวลาน้อย สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที

 

เหมาะสำหรับ

CEO, Executive Level, High-performer, เจ้าของกิจการ

Scope of Coaching & Mentoring

Self-Mastery

Achieve personal breakthroughs in self-sabotage, mindset, behavior and performance

Leading With Authenticity

Develop leadership competencies and Effectiveness

Team Management

Build co-creative teams who are aligned, trusting and collaborative

Organization Transformation

Successfully transform culture, strategy, structure, systems, and technology

Business Strategy

Solve social and environmental challenges through multi-stakeholder partnerships

ขั้นตอน การโค้ชผู้บริหาร One-On-One Strength-based Leadership Coaching

1. Self-Reflection : Coachee ค้นพบจุดอ่อน จุดแข็งตนเองโดยใช้แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup’s CliftonStrengthsfinder เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองในมิติที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อนและจุดบอด >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ดำเนินการโค้ช โดย พบกันเดือนละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที เป็นเวลา 3-6 เดือน (ระยะห่างระหว่างการโค้ชแต่ละครั้งในช่วงแรกนั้น ประมาณ 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง แต่ความถี่อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อเรื่องที่กำลังโค้ชสำหรับ Coachee) ดังนั้นระยะเวลาในการโค้ชให้แล้วเสร็จโดยเฉลี่ยนั้น คือ 3-6 เดือน หากสามารถทำนัดได้อย่างสม่ำเสมอ โดยในบางท่านอาจต้องใช้ Mentoring Process เข้าร่วมหรืออาจต้องมีการให้เข้า Workshop ทั้งด้าน Business Mentoring ด้าน Soft-Skill และ Self-mastery เพิ่มเติมอาทิ
– Leadership Skills ภาวะผู้นำ
– Communication Skills การสื่อสาร
– Introvert Leaders
– Business Mentoring ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
– Team Management การบริหารทีม
– Burn out การจัดการภาวะหมดไฟ
– Life Balance สมดุลชีวิต

เอกสารที่จัดส่งให้ ไม่มีรายงานเป็นทางการที่จะจัดส่งให้ บุคคลที่ทราบและรู้สึกได้ถึงความคืบหน้า หรือพัฒนาการในเรื่องที่ได้รับการโค้ชที่ดีที่สุดนั้น คือตัว Coachee อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องขอย้ำว่า ปัจจัยหลักที่จะทำให้การโค้ชชิ่งประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทั้งฝ่าย Coach (ที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องความต้องการของ Coachee อย่างชัดเจน) และ Coachee โดยที่ทาง Coachee ควรมีความตั้งใจจริงในการรับการโค้ช ซึ่งหมายรวมถึงการจัดเวลา และการทำกิจกรรมต่างๆที่ทาง Coach อาจให้ใว้ในการโค้ชแต่ละครั้ง

เมื่อครบ 3-6 เดือน การโค้ชผู้บริหาร One-On-One Coaching แล้ว Coachee มีทางเลือกคือ

A. ยุติการโค้ช
B. ยุติการโค้ช (และขอให้มีการทำ 360 Feedback อีกครั้งหนึ่งกับบุคคลกลุ่มเดิมเพื่อเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลง หากแพคเกจรวมการทำ 360 Feedback)
C. ดำเนินการโค้ชต่อ โดยอาจปรับเปลี่ยนตารางตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : สามารถทำ 360 Feedback เพิ่มเติมได้ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Coachee เพื่อค้นหาความต้องการในการโค้ช โดยจะสัมภาษณ์รายบุคคล ใช้เวลาท่านละ 1 ชั่วโมง กับบุคคลดังต่อไปนี้
– ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 1 ท่าน
– เพื่อนร่วมงานระดับเดียวกัน 2 ท่าน
– ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 3 ท่าน


แพคเกจการโค้ชมีทั้ง 1, 6, 12 ครั้ง

SPRING™ Holistic Model

เราพัฒนา SPRING™ Holistic Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการพัฒนา 6 ทักษะสำคัญในการประสบความสำเร็จและมีความสุขที่สามารถใช้ได้ในการทำงานและเรื่องส่วนตัว เรามุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน และได้ผลจริงด้วย Strength-based Transformative Approach (การโค้ชผู้บริหารด้วยจุดแข็งเพื่อการเปลี่ยนแปลง)

"Reconnect to what really matters. Keep focus on what you can control"

S

Strength & Self-Awareness

P

Positive Emotion & Language

R

Positive Relationship

I

InsideOut

N

New Way of Thinking and Doing

G

Getting Things Done.

KEY BENEFITS OF COACHING PROGRAM

1.HIGHTHEN SELF-AWARENESS ตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในมิติที่สูงกว่าเดิมทั้งมุมมอง คุณค่าที่ยึดถือ (Value) ความเชื่อที่ฉุดรั้ง ความกลัว กระบวนการคิด รูปแบบการสื่อสาร รูปแบบการใช้ชีวิตและบริหารงาน

2. LEVERAGE NATURAL STRENGTHS รู้จักจุดอ่อน จุดแข็งตัวเองในมิติที่ลึกขึ้น สามารถนำจุดแข็งที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ

3.SITUATION-AWARENESS เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณท์ที่เกิดข้นด้วยมุมมองใหม่ ที่เป็นกลางมากขึ้น

4. COURAGE TO CHANGE มีความกล้าที่จะริเริ่มและนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทีมและองค์กรพัฒนา

5. DESIGN & DEVELOP NEW BEHAVIOR AND CONSTRUCTIVE RESPONSE พัฒนาพฤติกรรมใหม่ แนวคิดใหม่และแนวทางการใช้ชีวิต รวมถึงการสื่อสารเชิงบวก

6. EFFECTIVE STAKEHOLDER MANAGEMENT สามารถบริหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทางานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

7. LEAD TEAM AND ORGANIZATION FOR GROWTH AND SUCCESS สามารถนำทีมและองคก์รพัฒนาเปลี่ยนแปลงสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ความประทับใจจากผู้เข้าโปรแกรมการโค้ช

“เข้าโปรแกรมแล้วรู้จักตัวเองดีขึ้นมาก การรู้จักตัวเองดีเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ขอบคุณแบบทดสอบ การวิเคราะห์ผล และการเรียนรู้แบบ Step By Step ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองและทีมงานรอบตัวมากขึ้นครับ"
คุณ พงศ์ธร เลาหะวิไลย
กรรมการบริษัท BOXTEL
“แม้เจอปัญหา แต่งานต้องเดินหน้า CliftonStrength Finder ช่วยให้เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็งของตัวเองช่วยให้การบริหารจัดการต่างๆรอบตัวง่ายขึ้น ทำให้ปัญหาทุกอย่างของหน่อยก้าวผ่านที่ได้มาตอนนี้ คือ รอยยิ้มกว้างๆ ของใจ เพราะมันได้อะไรๆที่ดีกว่าเดิม ^^"
คุณ ภิรมย์นาถ สว่างล้ำ
Co-founder บริษัทลูกชิ้นจัง ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด

Meet Your Personal Coach & Mentor

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Futuristic | Developer | Positivity | Maximizer | Activator

ที่ปรึกษาและโค้ชจุดแข็งเชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงานด้วยจุดแข็ง 

ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting

 

 Certification:

* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming

* Gallup-certified CliftonStrength Coach

* Certified Transformational Coach, Professional Level

มีโปรแกรม Coaching & Mentoring หลากหลายตามความเหมาะสมขององค์กร

  • รายบุคคล 1 ครั้ง , 6 ครั้ง ต่อท่าน
  • ราย 3 เดือน เดือนละ 6 ครั้ง (รวม 18 ครั้ง) สำหรับองค์กรที่ต้องการโค้ชต่อเนื่องสำหรับผู้บริหารและทีมงานหลายท่าน