TH  | EN

Executive Coaching & Mentoring Program

Coaching For Changes.
Strength-based Leadership Coaching that helps leaders
re-connect with themselves and their teams.

STRENGTHS-BASED EXECUTIVE COACHING & MENTORING PROGRAM

โปรแกรมการโค้ชผู้บริหารจากจุดแข็งเพื่อก่ารเปลี่ยนแปลงที่แตกต่าง ผสาน Coaching + Mentoring  เป็นการโค้ชอย่างครบวงจร ทั้งด้าน Mindset, Tools, Behavior และ Skill set มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองแบบองค์รวมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้ผู้บริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองและวิธีคิดอย่างได้ผล จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมรวมทั้งสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างยั่งยืน 

โปรแกรมการโค้ชของเราเป็นการโค้ชที่เป็นสากลมีมาตรฐานระดับโลก ใช้กระบวนการโค้ชแบบ Strengths-based Transformative Coaching ที่ช่วยสะท้อนให้เกิดการเรียนรู้ความคิด ความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้รับการโค้ชเกิดความเข้าใจใหม่ ปรับพฤติกรรมได้ มุ่งไปข้างหน้าด้วยมุมมองใหม่และสามารถใช้จุดแข็งได้อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน

#เก่งตนเก่งงานเก่งคนด้วยจุดแข็ง

 

ผลลัพธ์ที่ได้ตลอดกระบวนการโค้ช มุ่งเน้นการดึงศักยภาพของผู้บริหารแต่ละท่านออกมาใช้ ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงทั้งด้านผลงาน และสุขภาวะทางกายและจิตใจของแต่ละท่าน ผลที่จะได้รับคือความสุขในการทำงาน และความสำเร็จร่วมกันระหว่างตัวผู้บริหารเอง ทีมงาน และองค์กร ดยทั่วไป โปรแกรมการโค้ชตัวต่อตัวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือน มีการใช้เครื่องมือและรูปแบบการวัดผลกันตามที่กำหนดร่วมกันระหว่างโค้ช ผู้บริหารผู้รับการโค้ช และผู้เกี่ยวข้องในองค์กร เช่น ผู้บริหารระดับสูง และ HR

 

Scope of Coaching & Mentoring

Self-Awareness & Self-Mastery

Leading With Authenticity

Team Management

Organization Transformation

Change Management

เหมาะสำหรับ

CEO, Executive Level, High-performer, Successor, เจ้าของกิจการ
ที่ต้องการสร้างความพร้อม สำหรับเตรียมตัวรับตำแหน่งที่สูงขึ้นไป หรือต้องการยกระดับและพัฒนา
ทักษะการบริหารจัดการตนเอง ทีมงาน และธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอน การโค้ชผู้บริหาร One-On-One Strength-based Leadership Coaching

1. Self-Reflection : Coachee ค้นพบจุดอ่อน จุดแข็งตนเองโดยใช้แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup’s CliftonStrengthsfinder เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองในมิติที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อนและจุดบอด >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ดำเนินการโค้ช โดย พบกันเดือนละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที เป็นเวลา 3-6 เดือน (ระยะห่างระหว่างการโค้ชแต่ละครั้งในช่วงแรกนั้น ประมาณ 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง แต่ความถี่อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อเรื่องที่กำลังโค้ชสำหรับ Coachee) ดังนั้นระยะเวลาในการโค้ชให้แล้วเสร็จโดยเฉลี่ยนั้น คือ 3-6 เดือน หากสามารถทำนัดได้อย่างสม่ำเสมอ โดยในบางท่านอาจต้องใช้ Mentoring Process เข้าร่วมหรืออาจต้องมีการให้เข้า Workshop ทั้งด้าน Business Mentoring ด้าน Soft-Skill และ Self-mastery เพิ่มเติมอาทิ
– Leadership Skills ภาวะผู้นำ
– Communication Skills การสื่อสาร
– Introvert Leaders
– Team Management การบริหารทีมด้วย Strengths-based Approach
– Burn out การจัดการภาวะหมดไฟ
– Life Balance สมดุลชีวิต

เอกสารที่จัดส่งให้ ไม่มีรายงานเป็นทางการที่จะจัดส่งให้ บุคคลที่ทราบและรู้สึกได้ถึงความคืบหน้า หรือพัฒนาการในเรื่องที่ได้รับการโค้ชที่ดีที่สุดนั้น คือตัว Coachee อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องขอย้ำว่า ปัจจัยหลักที่จะทำให้การโค้ชชิ่งประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทั้งฝ่าย Coach (ที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องความต้องการของ Coachee อย่างชัดเจน) และ Coachee โดยที่ทาง Coachee ควรมีความตั้งใจจริงในการรับการโค้ช ซึ่งหมายรวมถึงการจัดเวลา และการทำกิจกรรมต่างๆที่ทาง Coach อาจให้ใว้ในการโค้ชแต่ละครั้ง

เมื่อครบ 3-6 เดือน การโค้ชผู้บริหาร One-On-One Coaching แล้ว Coachee มีทางเลือกคือ

A. ยุติการโค้ช
B. ยุติการโค้ช (และขอให้มีการทำ 360 Feedback อีกครั้งหนึ่งกับบุคคลกลุ่มเดิมเพื่อเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลง หากแพคเกจรวมการทำ 360 Feedback)
C. ดำเนินการโค้ชต่อ โดยอาจปรับเปลี่ยนตารางตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : สามารถทำ 360 Feedback เพิ่มเติมได้ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Coachee เพื่อค้นหาความต้องการในการโค้ช โดยจะสัมภาษณ์รายบุคคล ใช้เวลาท่านละ 1 ชั่วโมง กับบุคคลดังต่อไปนี้
– ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 1 ท่าน
– เพื่อนร่วมงานระดับเดียวกัน 2 ท่าน
– ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 3 ท่าน

 

 

แพคเกจการโค้ชมีทั้ง 6, 12 ครั้ง

Our Tool

ผู้รับการโค้ชทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบ CliftonStrengths เพื่อทราบพรสวรรค์ตามธรรมชาติ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเอง โดยจะเห็นแพทเทิร์นความคิด ความถนัดจำแนกตามหมวดหมู่ตามตัวอย่างนี้

SPRING™ Model

เราพัฒนา SPRING™ Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการพัฒนา 6 ทักษะสำคัญในการพัฒนาผู้นำแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน และได้ผลจริงด้วย Strength-based Transformative Approach (การโค้ชผู้บริหารด้วยจุดแข็งเพื่อการเปลี่ยนแปลง)

"Reconnect to what really matters. Keep focus on what you can control"

KEY BENEFITS OF COACHING PROGRAM

1.HIGHTHEN SELF-AWARENESS ตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในมิติที่สูงกว่าเดิมทั้งมุมมอง คุณค่าที่ยึดถือ (Value) ความเชื่อที่ฉุดรั้ง ความกลัว กระบวนการคิด รูปแบบการสื่อสาร รูปแบบการใช้ชีวิตและบริหารงาน

2. LEVERAGE NATURAL STRENGTHS รู้จักจุดอ่อน จุดแข็งตัวเองในมิติที่ลึกขึ้น สามารถนำจุดแข็งที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ

3.SITUATION-AWARENESS เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณท์ที่เกิดข้นด้วยมุมมองใหม่ ที่เป็นกลางมากขึ้น

4. COURAGE TO CHANGE มีความกล้าที่จะริเริ่มและนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทีมและองค์กรพัฒนา

5. DESIGN & DEVELOP NEW BEHAVIOR AND CONSTRUCTIVE RESPONSE พัฒนาพฤติกรรมใหม่ แนวคิดใหม่และแนวทางการใช้ชีวิต รวมถึงการสื่อสารเชิงบวก

6. EFFECTIVE STAKEHOLDER MANAGEMENT สามารถบริหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทางานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

7. LEAD TEAM AND ORGANIZATION FOR GROWTH AND SUCCESS สามารถนำทีมและองคก์รพัฒนาเปลี่ยนแปลงสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ICF Credential Transformative Coaching :

Duration : 1 Hours/ Person/ Session

The ongoing pursuit of education and development sets great leaders apart from good leaders. Developing and refining skills isn’t just for those starting their career path. No matter where your leaders are in their careers and how high they have climbed up the corporate ladder, our executive coaching can expand their leadership capacity and enhance the value they bring to your organisation.

Our Executive Leadership Coaching (ELC) program is a tailored leadership development program designed to help your leaders stay ahead in an increasingly complex business world. The ELC program provides one-on-one executive coaching to ensure your leaders gain clarity, experience deep learning, and move toward sustainable behavior change.

TRANSFORMATIONAL APPROACH

to create change that is deep and sustainable

The program uses our proprietary transformative coaching framework, the Awareness-Clarity-Choice (ACC) Conversation framework. It is an empirical approach that draws on multiple disciplines, including the latest research in positive psychology and adult learning development.

The ACC Conversation is a unique Conversation because it is transformative learning approach to evoke awareness, clarity, and understanding. The coaching process stimulates reflective thinking and expands awareness, enabling leaders to gain greater clarity about what motivates them to either engage or hold back.

DANAIYA TANG-U-THAISUK

EXECUTIVE, LEADERSHIP COACH,
PRESIDENT ICF BANGKOK CHAPTER

GTD® Virtual Workflow Coaching

Duration : 1.5 Hours/ Person/ Session

Your mind is for having ideas, not holding them
Our GTD® Virtual Coaching program combined instruction, installation, and implementation of the GTD® methodology. The program is tailored to your specific roles and responsibilities to gain greater control and perspective.

Program Focus and Objectives

 • Provide an understanding of the best practices for managing workflow
 • Ensure optimum personal tools and processes in place
 • Experience one-on-one real time coaching of the capturing, clarifying, organizing and reflecting behaviors
 • Identification of significant horizons of focus and their contents
 • Established fundamental practices in applying the GTD® methodology.

STEP 1
CAPTURE
Collect what has your attention
Capture 100% of everything that has your attention – little, big, personal and professional.

STEP 2
CLARIFY
Process what it means
For everything you capture, decide if is actionable. If not, trash incubate or file. If it is, do it, delegate it or delete it.

STEP 3
ORGANIZE
Put it where it belongs
Create action reminders on lists in your customized system.

STEP 4
REFLECT
Review frequently
Review your lists frequently to determine what to do next. Do a Weekly Review® to bring yourself current, update your lists and clear you mind.

STEP 5
ENGAGE
Simply Do
Use your system to choose and take appropriate actions with confidence.

Arweekarn Phansa-ngiam

GTD (GETTING THINGS DONE)
MASTER TRAINER & COACH

Program Format

 • Long-term engagement that supports steady improvement in GTD®
 • Five or Nine x 60-minute coaching sessions session scheduled at the intervals to match
 • your tailored GTD® learning plan over 2-to-3-month period

 • Delivered using virtual meeting software

 • In order to get the full value and achieve defined objectives, an investment of time

  between sessions implementing these practices will be necessary

 • An opportunity to receive a personal evaluation based on the powerful Kairo survey to

  support personal strategies for implementing the GTD® best practices.

 • 1-year subscription to GTD connect is included