service excellence

High End Service Excellence

Service Excellence

เพิ่มยอดขายด้วยเทคนิคบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ

เข้าใจศาสตร์และศิลป์ รวมทั้ง Mind Set ของการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
ธุรกิจบริการนั้นจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีความสามารถในการลดแรงปะทะของลูกค้า ไม่ว่าการแข่งขันทางธุรกิจจะมีความรุนแรงมากเพียงใด สิ่งที่จะชี้ขาดความสําเร็จของธุรกิจ และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจก็คือ “การบริการ” หากธุรกิจใดสามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ และตรงกับความต้องการของลูกค้า ย่อมมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ และเมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของกิจการแล้ว โอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำก็ย่อมเกิดขึ้นได้ อันจะส่งผลให้เกิดลูกค้าประจํา และกลายเป็นลูกค้าผู้ภักดีได้ในอนาคต

สิ่งที่ท่านจะได้รับ (Key Outcome Point)

1. เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจมาตรฐานและแนวทางการให้บริการลูกค้า

2. เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริการลูกค้า

3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและสร้างจิตสำนึกในงานให้บริการที่ดีในการให้บริการลูกค้า

4. เพื่อให้ผุ้เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

หัวข้ออบรม

สัมมนานี้จะสอนเทคนิคการบริการอย่างเหนือชั้น ด้วยเทคนิค NLP ผู้เข้าสัมมนาจะเรียนรู้กลยุทธ์ในการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการบริการเหนือความคาดหมายของลูกค้าผ่านการเรียนรู้และพัฒนาเรื่องต่างๆดังนี้

ช่วงเช้า : Know Your Customers

  • The Psychology of Sales and Understanding Human Beings จิตวิทยาแห่งการขายและการเข้าใจคน การปรับธุรกิจให้พร้อมรับมือกับการขายในโลกยุคใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปหลังโควิด
  • Customer centricity การคิดและทำทุกอย่างบทพื้นฐานของการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
  • การช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและก้าวข้ามข้อโต้แย้งและข้ออ้างของตนเอง

ช่วงบ่าย : Up Level Your Service Excellence Skills

  • Mindset & Competency สร้างทัศนคติ จิตสำนึก หัวใจการให้บริการ (Service Mind) ที่ดีในการบริการ
  • Skills เรียนรู้ทักษะการให้บริการอย่างเหนือชั้นที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ ฝึกฝนการใช้ทักษะต่างๆ เพื่อปรับใช้กับหลากหลายสถานการณ์อย่างเหมาะสม เช่น ทักษะการฟัง, ทักษะการตั้งคำถาม, ทักษะการใช้ความเงียบ Sales Conversation บทสนทนาแบบไหน ที่ทำให้ขายได้มากขึ้นและยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับลูกค้าของคุณในระยะยาวอีกด้วย
  • Process เรียนรู้เทคนิคนิคและกระบวนการต่างๆในการสร้างความประทับใจลูกค้า ออกแบบการบริการให้เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)

– บทบาทหน้าที่และการประสานงานกันเป็นทีมร่วมกันในงานบริการ

Customer Relationship Management (CRM) การนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงข้อเสียของระบบการบริการให้ดีที่สุดอยู่

เสมอ

– ประสบการณ์แบบองค์รวมที่ทุกจุดสัมผัส (All touch point)

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวนไม่เกิน +-30 ท่าน

ระยะเวลา

3-6 ชั่วโมง

ดำเนินการสอนโดย

อจ. เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร , Management Trainee , CRM & Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, E-commerce, Training & HR, ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting

  • Gallup-Certified Strength Coach
  • Licensed NLP Master Practitioner from Society of NLP

Meet Your Strength-based Transformation Coach & Mentor

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Futuristic| Developer | Positivity | Maximizer | Activator

 


ที่ปรึกษาและโค้ชส่วนบุคคลมุ่งเชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง

ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting

 

 Certification:

* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming

* Gallup-certified CliftonStrength Coach