fbpx

In-house Training Programs
หลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้นำสำหรับองค์กร

Transform Your Talents & Leaders
Bring Out The Best In Your Team From The Inside Out through 
Strengths-based Approach

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นผู้นำแห่งอนาคตด้วยจุดแข็ง ให้พร้อมรับมือกับโลกที่เปราะบางและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรของเราถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้นำพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังถาโถมเข้ามาในยุค Disruption ลูกค้าองค์กร ที่สนใจ Training Roadmap ที่เหมาะกับองค์กรของคุณ รับคำปรึกษากับ L&D Consultant จาก MindSpring ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 


Bring game-changing transformation to your team’s strengths, mindset, happiness, collaboration, and flow with Mindspring best-in-class workshop for businesses.  We help organizations scale up happier more engaged teams with a fun, science-based approach.  We bring essentials skills to face for today’s complex environment to be ready for the NEW NORMAL. We aim to help individuals and organizations to foster productivity, creativity and peak professional performance with happiness, ease and compassion from the inside out.

ทำไมต้องเลือก MINDSPRING

Unique Holistic Strengths-based Approaches

นอกจากแนวทางที่แตกต่างไม่เหมือนใครด้วยการใช้แบบทดสอบจุดแข็ง StrengthsFinder เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาภาวะผู้นำแบบองค์รวม การฝึกอบรมของเรายังมีการติดตามผลจากที่ปรึกษาและวิทยากรของเรา เพื่อให้ผู้อบรมและองค์กรมั่นใจว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนั้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

Strengths-based Leadership & Talent Development

หลักสูตรของเราออกแบบมาสำหรับผู้มีศักยภาพสูงและผู้นำที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองจากภายในสู่ภายนอกด้วยจุดแข็ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองใน 4 มิติ เก่งตน + เก่งคน + เก่งงาน + เก่งชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป เจ้าของกิจการ SME และบริษัทมหาชน 

Our Experienced Coach & Consultant

ที่ปรึกษา วิทยากรและโค้ชของเรา มีประสบการณ์เป็นอดีตผู้บริหารและ Talent จากองค์กร Multi-National Company จากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การเงิน การธนาคาร ยานยนตร์ ขนส่ง ที่หลงใหลในการพัฒนาตัวเองในศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (Holistic Whole Person Development) 

บริการของเรา

logo-01

แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup-CliftonStrengths
ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนและ
การวิเคราะห์ทีมงาน

logo-6

Workshop & Team Building
คอร์สอบรมและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

Strengthen Relationship

Coaching & Mentoring
การโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง

logo--07

Talent & Leadership Training Program
คอร์สอบรมพัฒนาพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง

หลักสูตรของเรา

Clifton StrengthsFinder Workshop & Team Building

Strengths-based Agile Management (2 วัน)

เรียนรู้ทักษะการบริหารโครงการแบบ Agile โดยจะใช้โจทย์จริงขององค์กร หรือปัญหาเรื้อรังที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ โดยมีการแบ่งกลุ่มทำงานสำหรับแก้ปัญหานั้นๆ โดยทำเป็นโครงการ และมี Coach/ Mentor ช่วยดูแล และเป็น Facilitator

Strengths-based Leadership Development Program

Impactful Workshop & Team Building

หลักสูตรคอร์สอบรมของเราเน้นกิจกรรมที่ให้ความรู้ ชวนคิด และเน้นความสนุกสนาน มุ่งเน้นการให้ประโยชน์ทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว เพิ่มระดับความสุขให้กับผู้เข้าอบรมได้ทันที  มุ่งเน้นเรื่องการเข้าใจและจัดการตนเอง การเข้าใจผู้อื่น และทักษะต่างๆที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในยุค New normal เสริมสร้างจุดแข็งและความสัมพันธ์อันดีจากภายในบุคคล สู่ทีม และองค์กร สร้างความสัมพันธ์ให้เป็นหนึ่งเดียวในองค์กร เพิ่มความผูกพัน ลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ จุดประกายเพิ่มพลังให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ปรับเปลี่ยนความคิด ขจัดความขัดแย้ง มุ่งเน้นการสร้างความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Signature StrengthsFinder Workshop (Thai & English Language)

แบบทดสอบทางจิตวิทยา วิเคราะห์บุคลิกภาพ ค้นหา จุดแข็ง Clifton StrengthsFinder

แบบทดสอบวิเคราะห์ตัวตนที่มีความแม่นยำมาก แสดงผลเจาะลึก
ลงรายละเอียดแยกย่อยเป็น 34 พรสวรรค์ใน 4 มิติ (ความคิด, การสื่อสาร, ความสัมพันธ์, การลงมือทำ) ช่วยสะท้อนให้คุณรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณในมิติที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งคุณค่าที่ยึดถือ จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอด ที่ฉุดรั้งตัวคุณไว้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อได้เร็วและตรงจุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องหาค้นหาตัวตน สับสน และต้องการหาคำตอบเกี่ยวกับตัวเอง สามารถอ่านแนวทางการพัฒนาด้วยตัวเองได้

Impactful Workshop & Team Building

หลักสูตรคอร์สอบรมของเราเน้นกิจกรรมที่ให้ความรู้ ชวนคิด และเน้นความสนุกสนาน มุ่งเน้นการให้ประโยชน์ทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว เพิ่มระดับความสุขให้กับผู้เข้าอบรมได้ทันที  มุ่งเน้นเรื่องการเข้าใจและจัดการตนเอง การเข้าใจผู้อื่น และทักษะต่างๆที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในยุค New normal เสริมสร้างจุดแข็งและความสัมพันธ์อันดีจากภายในบุคคล สู่ทีม และองค์กร สร้างความสัมพันธ์ให้เป็นหนึ่งเดียวในองค์กร เพิ่มความผูกพัน ลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ จุดประกายเพิ่มพลังให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ปรับเปลี่ยนความคิด ขจัดความขัดแย้ง มุ่งเน้นการสร้างความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Team Building (Thai & English Language)

Leadership Workshop (Thai & English Language)

Communication Workshop (Thai & English Language)

soft skills ผู้นำยุคใหม่

Strength-based Talent & Leadership Program

โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็งสำหรับผู้มีศักยภาพสูงและผู้นำยุคใหม่ MindSpring Consulting provides a dynamic, intensive and highly practical 6-Modules program entitled “The Leadership Academy” that focuses on the imperatives of Leading Self and Leading Other through “strengths-based approach”.

6 Core Leadership Essentials module

Strengths-based Leadership Coaching & Mentoring Program

การโค้ชอย่างครบวงจรจากจุดแข็ง ตั้งแต่การประเมินทั้งด้าน Mindset, Behavior และ Skill set ก่อนโค้ช การโค้ชต่อเนื่องด้วย SPRING™ Holistic Model ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการทำงานให้กับทาเล้นท์และหัวหน้างานใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองและวิธีคิดอย่างได้ผล จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมรวมทั้งสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง

บริการฟรี จากทางสถาบัน

 ออกแบบแผนฝึกอบรม (Training Program Roadmap)
 ปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กร (Customize)
 ปรึกษา การจัดโปรแกรมการฝึกอบรม (Consult)
 ออกแบบและจัดทำหลักสูตรออนไลน์ (Learning Management Platform) 

Team Appreciation & Collaborative Communication

การโค้ชและการฝึกสื่อสารเชิงบวก และการสื่อสารสำหรับผู้บริหารที่ขาดทักษะเรื่องการสื่อสารและต้องการพัฒนาการสื่อสารอย่างจังผ่านกระบวนการ Coaching, Mentoring และ Private Practice ครอบคลุม การสื่อสารเชิงบวก การชื่นชม การให้กำลังใจทีมงานให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในสไตล์ของคุณ
65,000 THB

Some of our happy clients

บริษัทที่ไว้วางใจเรา

Consulting & Business Mentoring

การให้ปรึกษาระยะสั้นแบบ Office Hours
บริการให้คำปรึกษารายชั่วโมง ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์งาน, การจัดสรรทีมงาน, การวางกลยุทธ์องค์กร, กาประเมินการนำ OKRs ไปใช้ (Quick Assessment) การให้คำปรึกษาแบบเฉพาะ เจาะจงในการใช้ OKRs Q&A เกี่ยวกับ OKRs ฯลฯ

ออกแบบหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับพัฒนา Talent, New Manager ในองค์กร ให้สอดคล้องกับ Value, Core Competency ขององค์กร

 

การให้ปรึกษาระยะยาว
บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคคลากรด้วยจุดแข็ง