Mind SPRING™
Personalized Inner Strengths Mastery
โปรแกรมพัฒนาตนเองจากด้านใน

(2 วัน)

 


เรียนรู้ทักษะการโค้ชและพัฒนาตนเองจากด้านใน สู่การเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก
เป็นคุณที่แตกต่าง ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิม

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการปลดล็อคศักยภาพตัวเอง อยากพัฒนาจุดแข็งและต้องการบริหารจัดการจุดบอดตัวเองแต่ยังไม่สามารถจัดการจุดบอดและพฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเองได้

ส่วนใหญ่แล้วมักจะติดที่จิตใต้สำนึกดึงรั้งเอาไว้และขาดทักษะการบริหารจัดการและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งเป็นรากฐานของการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและผู้อื่น

หลักสูตร “Inner Strengths Mastery” ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา Self-esteem จากภายในสู่ภายนอก ให้สามารถปลดล็อคศักยภาพตัวเอง พัฒนาจุดแข็งบริหารจัดการจุดบอดตัวเองจากระดับจิตใต้สำนึกผ่านการพัฒนา 2 Core Inner Strengths

1. Emotional Intelligence Quotient (EQ) : พัฒนาความฉลาดรู้ทางอารมณ์ การรู้จักสภาวะอารมณ์ของตนเองและเข้าใจผู้อื่นอย่างถ่องแท้
2. Subconcious Mind: เรียนรู้ทักษะการโปรแกรมจิตด้วยตัวเองเพื่อพัฒนาจิตใต้สำนึกให้เติบโตและสามารถปรับจูนพลังขับเคลื่อนชีวิตเชิงลบให้เป็นเชิงบวก สามารถดึงพลังของจิตใต้สำนึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในมาใช้เพิ่มศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตนเองและผู้อื่นจากระดับจิตใต้สำนึก
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ที่เป็นรากฐานของการมีความสัมพันธ์ที่ดี
3.ฝึกทักษะการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น และสามารถบริหารจัดการอารมณ์ตนเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 
4.เพื่อให้เข้าใจคนที่มีบุคลิกที่แตกต่างและสามารถปรับตัว สร้างสัมพันธภาพที่ดี ทั้งกับคู่รักและทีมงาน ลดความขัดแข้งได้ 
5.เพื่อให้สามารถนำพลังงาน อารมณ์ และจิตใต้สำนึกเชิงบวกมาใช้ในการขับเคลื่อนชีวิต
6.เพื่อสามารถจัดการจุดบอดระดับจิตใต้สำนึก ความสำเร็จและการมีความสุขในชีวิต คือการบริหาร EQ หรือการเพิ่มศักยภาพ EQ ในตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงขึ้น
7. เพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปของผลลัพธ์ชีวิต สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของจิตใต้สำนึก ชุดความคิด ชุดพฤติกรรมและความฉลาดทางอารมณ์และควบคุมจัดการ EQ ได้เป็นอย่างดี

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่

จะดีกว่าไหม ??
ถ้าเราสามารถร่นระยะเวลาลองผิดลองถูกจากหลายปีให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอย่างถูกทิศถูกทางจากระดับจิตใต้สำนึก

เราจะจับมือพาคุณพัฒนาทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้จากภายในที่เหมาะสมกับจุดแข็ง จุดอ่อนของคุณ

ให้คุณได้สามารรถใช้ชีวิตทุกวันให้ดีที่สุดทั้งเรื่องงานและส่วนตัวช่วยให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างก้าวกระโดด
 
 

เหมาะสำหรับ

กระบวนการและศาสตร์ที่ใช้

Blended Learning Journey

มุ่งเน้นการเรียนรู้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Day 1

Part 1: Inner Strengths Discovery & Mastery

เรียนรู้และฝึกทักษะการโค้ชตัวเองเพื่อพัฒนา Self-esteem ด้วยการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ผ่าน 5 Pillars of EQ ด้วย SATIR Iceberg

1. การตระหนักรู้ตนเองในระดับลึก (Self-awareness)
* การเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการและกลไกการป้องกันตัวของตนเองผ่านใต้ภูเขาน้ำแข็ง

2. การบริหารจัดการตนเอง (Self-management)
* สมการ ความสิ้นหวัง = ความทุกข์ – ความหมาย เพื่อนำมา Manage Emotion ฝึกทักษะการบริหารอารมณ์ ด้วยการเข้าใจถึงจุดแข็ง (Strength) ของตน
* เรียนรู้เทคนิคการควบคุมอารมณ์เชิงลบของตนเอง เข้าใจสมการอารมณ์ เหตุการณ์ + ปฏิกิริยาตอบสนอง = ผลลัพธ์
* เทคนิคการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเหตุการณ์ด้วย Satir Iceberg
* การบริหารจัดการตนเองให้อยู่ในสภาวะที่ดี/ลื่นไหล (Flow)
*Self Care ทักษะการดูแลและเติมเต็มตัวเองที่ถูกต้องและการปรับกิจวัตรประจำวัน
* เรียนรู้โภชนาการที่ช่วยป้องกันและส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี
* Stress & Burnout Management เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการอรามณ์และความเครียด ป้องกันและจัดการๆ Burnout เข้าใจแพทเทิร์ท ตัวกระตุ้นความเครียดและความโกรธของตัวเอง

3. การจูงใจตนเอง (Motivation)
* ค้นพบแรงขับเคลื่อนภายในของตัวเอง เรียนรู้ทักษะการจูงใจตนเองสามารถสร้างแรงบันดาลใจแห่งความสุขให้แก่ตนเอง คนรักและทีมงานด้วย สมการ ความสุข = ความรู้สึกขอบคุณ/ความสมหวัง กิจกรรม
* จับมือพาค้นหา ความสุข และแรงบันดาลใจในแบบของเรา
* Inner Strengths Growth เรียนรู้ทักษะ พัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเอง เคารพตัวเอง (self-esteem)เพิ่มความมั่นใจ (self-confidence) จากภายในสู่ภายนอก

4. การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
* ฝึกการฟังด้วยสมองและหัวใจ Listen with Head and Heart การฟังความรู้สึกและความต้องการตัวเองและผู้อื่นแบบเข้าอกเข้าใจด้วยสมอง และหัวใจ ฝึกทักษะการฟังความรู้สึกและความต้องการ
* การเข้าใจผู้อื่นที่มีบุคลิกที่แตกต่างกัน การมองเห็นเจตนาดีของผู้อื่น

5. การบริหารความสัมพันธ์ (Healthy Social & Relationship Skill)
*Positive Self talk
เข้าใจแพทเทิร์นการสื่อสารของตัวเอง เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเชิงบวก มีจุดยืน รู้จักปฎิเสธ รับและขอความช่วยเหลือ รับคำชม สร้างขอบเขตที่ดีให้กับตัวเอง
*การทำ self reflection ด้วย personal journal
*ทักษะการสื่อสารเชิงบวก บอกความรู้สึกความต้องการของตัวเอง
* 5 Love Language
* ทักษะการเติมอาหารใจ
* ทักษะการบริหารความขัดแย้ง

Day 2

Part 2: Inner Strengths Transformation

 

* Art Therapy For Boosting Self Love & Self Esteem :
ทำกิจกรรมศิลปะเพื่อการเยียวยาและบำบัด เรียนรู้กระบวนการเชื่อมโยง ผ่อนคลายและพัฒนาการรักตัวเองและการเห็นคุณค่าในตัวเอง

สำรวจอัตลักษณ์ รวมถึงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆอย่างลึกซึ้ง กระบวนการจะช่วยสร้างการตระหนักรู้และความมั่นใจ ทั้งยังช่วยในการปลดปล่อยอารมณเ์ชิงลึกภายใน
ผ่านกระบวนการทางศิลปะซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัย สำหรับการแสดงออกและการสำรวจตนเอง

* Upgrade Limiting Belief : สำรวจชุดความเชื่อที่ฉุดรั้งและเรียนรู้ทักษะการอัพเกรดเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ฉุดรั้งในระดับจิตใต้สำนึก

* Nourish Subconcious Mind  : เรียนรู้การเข้าถึงพลังของจิตใต้สำนึก สามารถนำพลังของจิตใจ หรือจิตใต้สำนึกมาใช้ในการพัฒนาทั้งตนเอง การทำงาน และความรัก

* Boosting Your Inner Strengths with  Self Hypnosis :
เข้าใจกระบวนการและแนวทางการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกตัวเอง สามารถพัฒนาชุดการสื่อสารกับตัวเอง (Self talk) เชิงบวกในระดับจิตใต้สำนึก สร้างพลังใจ ความมั่นใจให้กับตัวเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและผู้อื่น ให้สามารถพัฒนา EQ ได้ในระดับจิตใต้สำนึก

เรียนรู้การเขียน Script สำหรับการทำ Self Hypnosis และ Self Affirmation เพื่อเสริมสร้าง Self-esteem + Self Confidence

หมายเหตุ:
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม activity-based inner work
มีการนั่ง นอน ใช้กลิ่น เสียงผ่อนคลายช่วยในการ re-connect กับตัวเองในระดับผ่อนคลาย โปรดแต่งตัวให้สะดวกสบายในการลุกนั่ง

Your Personal Mentor

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา > See More Details

Strengths-based Executive, Life Coach, Personal Development Consultant

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

จามร เหล่าอิ่มจันทร์ > See More Details

Art Therapy Specialist

Maximizer | Relator | Harmony | Significance | Intellection

INVEST IN YOURSELF
 24,900 บาท 

รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 6 ท่านต่อรอบ
สำหรับท่านที่ต้องการจัดกลุ่ม Private สามารถจัดได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดและราคาแบบกลุ่มได้เลยค่ะ

 

 

Date & Location
Next Date : 8-9 มิย 2567
Time : 9.00 – 16.30 น.
Location:  MindSpring Academy

1000/1006 3rd Floor Liberty Plaza, Thonglor, Klongtoey-Nua Wattana, Bangkok 10110