Leadership SPRING™
Strength-based Leaderhship Development
Series Program

หลักสูตรพัฒนาผู้นำแห่งอนาคตด้วยจุดแข็ง

 

Become a Better Leader with a High-impact 
Strengths-based Talent & Leadership Development Program

Unlocking Leadership Potential, Communicate & Leader Better Through Strengths-based Approach

โปรแกรมพัฒนาทักษะผู้นำแห่งอนาคตด้วยจุดแข็ง เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำผ่าน 3 มิติ เก่งตน เก่งคน เก่งงาน เพื่อให้ผู้นำสามารถดึงศักยภาพตัวเองและทีมงานจากจุดแข็งออกมาได้สูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดยดึงศักยภาพและจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออย่างเต็มศักยภาพตนเองและองค์กร
 2. เพื่อเพิ่มทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่บุคลากรมีอยู่แล้วในองค์กรให้พัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และมีแนวคิดในการพัฒนาตัวเองด้วยทักษะต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการเติบโตในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
 4. เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือการโลกที่เปลี่ยนแปลงบริบทอย่างรวดเร็ว
strengths-based leadership

ความแตกต่างของหลักสูตรเรา

Focus on Inside-out Transformation With Greater Self-awareness

มุ่งเน้นการปลดล็อคศักยภาพรายบุคคลจากภายนอกผ่านการรู้จักตัวเองทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด พร้อมพาจับมือวางแผนการพัฒนาจุดแข็ง ลงมือทำและวัดผลอย่างเป็นขั้นตอน

เราจะนำคนได้และบริหารคนได้ดี ต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้ดีก่อน

Unlocking Leadership Potential Through Strengths-based Approach

มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำ
ด้วยจุดแข็งเพื่อ
ไปให้ถึงเป้าหมายการพัฒนา
ตนเองที่ตั้งไว้ ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่เร็วและยั่งยืนกว่าการพัฒนาจุดอ่อน ช่วยร่นระยะเวลาในการปิด Competency Gap รายบุคคลได้ดีและยั่งยืน

Focusing on developing Future-ready Leaders

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต ที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง Upskills, Reskills ให้ทัน และเก่งงานในยุคดิจิทัล

icon3

Blended-Learning Solution

กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน Class Room + Online + One-on-one + Group Coaching + Reinforcement E-Learning  มุ่งเน้นการได้ผลลัพธ์จริง สามารถนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที ไม่ใช่แค่เรียนแล้วไม่เอาไปลงมือทำ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

Benefits

Mindset

 • Growth mindset
 • Leadership Mindset
 • การยอมรับความแตกต่าง
icon3

Tool sets

 • แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup-CliftonStrengths Assessment All 34
 • Grow Model
 •  NVC Non-violence Communication

Skill & Competencies

 • Self-awareness
 • Self-reflection
 • Self-leadership
 • Self-development
 • Healthy relationship with self & others
 • Building Mutual Trust & Respect
 • Goal setting
 • Feedback & Review
 • Inspiring Trust
 • Support & Appreciation
 • Engaging & Motivating Self and Others
 • Coaching & Mentoring
 • People & Team Development 

Our Tools
แบบทดสอบจุดแข็ง CliftonStrengths ( ชื่อเดิม StrengthsFinder)
เครื่องมือที่ใช้มาช่วยเพื่อร่นระยะเวลาปลดล็อคศักยภาพ

#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวันจะมีความสุขและคุณภาพชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่าและทีมที่ใช้จุดแข็งในการทำงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 8-18%

# ผลการวิจัยของ Gallup จึงระบุว่า คนแต่ละคนจะมีศักยภาพในการสร้างความสำเร็จได้ดีเยี่ยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น การจะพัฒนามนุษย์ให้ได้ผลดีก็คือ การต่อยอดจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่

โปรแกรมการเรียนรู้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่มุ่งเน้นการต่อยอดจากพรสวรรค์และ พัฒนาจุดแข็งที่มี  เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักจุดแข็งของตนเองและทีมงาน สามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม

ศาสตร์จิตวิทยา “การพัฒนาจุดแข็ง” เชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่เป็นจุดแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “พรสวรรค์” ติดตัวกันมา แต่คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองดี และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้น ทีมที่ประสบความสำเร็จ คือ ทีมที่รู้จักจุดแข็งของสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างดี และสามารถดึงมาใช้ได้อย่างถูกทิศถูกทาง 

เราใช้แบบประเมินจุดแข็ง ClitonStrengths เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองและทีมงานโดยจะแสดงผลเป็นพรสวรรค์ 34 ตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นพรสวรรค์และความถนัด 4 โดเมน ตามตารางนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติิม >>

พัฒนาจุดแข็ง

ตัวอย่าง Blended-Learning Journey Roadmap
ซี่รี่ส์โปรแกรม 
(สามารถเลือก Module ปรับเปลี่ยน ลด เพิ่ม หลักสูตรและ customize เนื้อหาได้)

PRE PROGRAM
Talent & Successor Assessment 
And Competency Gap Analysis

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบจุดแข็ง Gallup-CliftonStrengths ให้เสร็จก่อนการเข้าอบรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

 • ทีมโค้ชและวิทยากร จัดทำ Team Grid วิเคราะห์ผล ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดทีม เพื่อปรับเสริมกิจกรรมให้สอดคล้องกับ Team’s DNA และความถนัดในการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เข้าอบรม

Module 1

Leading Self
พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในตนเอง ปลดล็อคศักยภาพตนเองและทีมจากจุดแข็ง

COURSE #1: Unlock & Synergise Team Success with CliftonStrengths (1 Day)

รู้จักจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อนของตัวเองและทีมงาน เข้าใจถึงความแตกต่างของความถนัดในแต่ละบุคคล ช่วยปลดล็อคศักยภาพของตัวเองและ Leverage ศักยภาพตัวเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Module 2

Leading Others
พัฒนาทักษะผู้นำจากจุดแข็ง

COURSE #2 Strengths-based Leader

- Self-awareness : ปลดล็อคศักยภาพผู้นำด้วยจุดแข็ง แปลงพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็ง ผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34
- Leading Self : พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในตนเอง (Self-leadership) รู้วิธีปิดจุดอ่อน จุดบอด และจัดการพฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเอง
- Leading Others : เรียนรู้การประยุกต์ใช้จุดแข็งของตนเองมาบริหารทีมและการสร้าง Trust
- Leverage Strengths : เรียนรู้การนำจุดแข็งของตัวเองมาปลดล็อคศักยภาพและมีทักษะการ Leverage จุดแข็งตัวเองกับผู้อื่น

COURSE #3: Strengths-based Leadership Communication

หลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำ ให้สามารถฟังและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

COURSE #4: Strengths-based Leadership in Action

- Team Management: เรียนรู้แนวทางการบริหารทีม ตั้งแต่ รับคน Recruit ดูแลเมื่อเริ่มงาน Onboarding พัฒนา Development ให้รางวัล Reward & Recognition ประเมินผลงาน Performance Appraisal ใส่ใจเมื่อลาออก Departure
- Unlock Team's Potential: สามารถบริหารบุคลากรในทีมให้ได้รับงานที่เหมาะสมกับจุดแข็ง เสริมสร้างความร่วมมือร่วมแรง (Collaboration)ให้เกิดขึ้นภายในทีม รวมไปถึงการดึงความสามารถของคนในทีมออกมา ผู้นําซื้อใจบุคลากรในทีมได้

COURSE #5: Leader as Strength Coach and Mentor

เรียนรู้ทักษะการโค้ช ฟีดแบคและการเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมงาน

Module 3 
One on One Coaching & Mentoring (Optional)
เป็นทางเลือกเพิ่มเติมสามารถคัดเฉพาะ Talent หรือ Successor บางท่าน
หรือเลือกโปรแกรมและจำนวนครั้งตามความเหมาะสมได้

1 on 1 Strengths-based Talent Mentoring (1 ครั้ง)

การโค้ชและให้คำปรึกษารายบุคคลในการใช้จุดแข็งเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการทำงานให้กับทาเล้นท์ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองและวิธีคิดอย่างได้ผล จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมรวมทั้งสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง หัวหน้าและ HR จะได้มีส่วนร่วมได้การเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาศักยภาพและการติดตามผลของ Talent และวาง IDP ร่วมกันตามความท้าทายของแต่ละท่านรายบุคคล

1 on 1 Strengths-based Leadership Coaching and Mentoring Program For Successor (12 ครั้ง)

โปรแกรมการโค้ชและที่ปรึกษาผู้นำแบบองค์รวมด้วยจุดแข็ง มุ่งเน้นการปิด Competency Gap เฉพาะบุคคล โค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดแข็งเพื่อพัฒนาและดึงศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารในอนาคต

Program Benefits

Unlock Individual Strengths & Blind Spot

Increase Mutual Trust & Respect

Increase Happiness & Motivation at Work

Develop Leadership

Strengthen Relationship

Boost Performance

Improve Well Being

Healthy Conflicts

สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากโปรแกรมนี้

Some of our happy clients

บริษัทที่ไว้วางใจเรา

รายชื่อวิทยากร (บางส่วน)

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

ณัฐพล เชติยานนท์ >

MANAGEMENT CONSULTANT

Analytical | Strategic | Maximizer | Relator | Focus

Discipline | Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

สุรทิน สาธิตเลิศ >

STRENGTH COACH, PERSONAL DEVELOPMENT

Ideation | Maximizer | Strategic | Intellection | Individualization

Discipline |  Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

Empathy |  Intellection | Ideation | Relator | Learner

Strategic | Maximizer | Learner | Ideation | Activator

จามร เหล่าอิ่มจันทร์ >

Strategic Planner & Executor, HR Consultant, PCC Coach, Professional Trainer, Visual Facilitator & Graphic Facilitator

Maximizer | Relator | Harmony | Significance | Intellection

ดร.โอม ชูศิลป์ >

Productivity Mentor Licensed Pomodoro Technique Trainer

Maximizer | Relator | Harmony | Significance | Intellection

เชิดพงษ์ ขันธ์นะภา >

Tech Executive, Smart City AI Platform Creator, Educator in Tech Product Management

Maximizer | Relator | Harmony | Significance | Intellection

บริการฟรี จากทางสถาบัน

 ออกแบบแผนฝึกอบรม (Training Program Roadmap)
 ปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กร (Customize)
 ปรึกษา การจัดโปรแกรมการฝึกอบรม (Consult)
 ออกแบบและจัดทำหลักสูตรออนไลน์ (Learning Management Platform) 

 สำหรับองค์กรที่มี Talent จำนวนน้อย ไม่สะดวกจัด In-house ทางสถาบันมีหลักสูตรแบบ public series program  ผู้เข้าอบรมสามารถแจ้ง Competency Gap หรือ IDP ที่ต้องการปิด และมี Strengths Coach ให้คำปรึกษาตลอดช่วงที่เข้าโปรแกรม สามารถดูรายละเอียดตารางวันอบรมได้ที่นี่ >> See More