หลักสูตรประกาศนียบัตร NLP Practitioner 8 วัน
รุ่นที่ 26 
2-5 พย. 2567, 9-12 พย. 2567

Unlock Your  Potential.
Master Your Emotion. Enjoy Freedom, Happiness and Wealth With
Neuro-Linguistic-Program (NLP)

 

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน  NLP Practitioner 8 วัน  พร้อมใบรับรองที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้สามารถนำ NLP ไปใช้กับการพัฒนาตนเอง พัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว  การทำงานในองค์กร หรือในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

#วัตถุประสงค์  

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการของศาสตร์ NLP เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเคยชินแบบเดิมในระดับจิตใต้สำนึกและเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ สู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

#สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ 

1. Master Your Emotions: การจัดการความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อตนเอง ลบนิสัยเก่าและความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์และติดตั้งวิธีการใหม่ ๆ ในการคิด การตัดสินใจ สู่การลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  เรียนรู้เทคนิคการสร้างความคิด ความรู้สึกและความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอก

2.  Transform Your Habits: เทคนิคในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ตั้งแต่ระดับความคิด การลงมือปฏิบัติ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคยชินเดิมที่ไม่ดี ไปสู่พฤติกรรมความเคยชินใหม่ที่ให้ผลลัพธ์ใหม่ที่ดีกว่า   

3. Develop Greater Self-awareness : เข้าใจการทำงานของสมองกับการสื่อสารภาษาทั้งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก  เพื่อพัฒนาความรู้สึกนึกคิดด้านประสาทสัมผัสทั้งห้า  เพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ     

4. Improve Your Communication: โมเดล NLP ของการสื่อสารเข้าใจวิธีการทำงานของสมองและวิธีปรับรูปแบบการสื่อสารของคุณให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก การสร้างแรงบันดาลใจในตนเอง สามารถนำพาตนเองสู่การปรับเปลี่ยนชีวิต เพื่อเข้าถึงเป้าหมายชีวิตของตัวเองได้อย่างเป็นระบบ   

5. Master Your Relationships: การบริหารความสัมพันธ์กับบุคคลรอบด้าน บุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และบุคคลทั่วไป ได้อย่างยอดเยี่ยม   

 

 

#หลักสูตร NLP เหมาะกับใคร?

– ผู้สนใจพัฒนาศักยภาพตนเองในระดับการพัฒนาจิตใต้สำนึกด้วยกระบวนการ NLP

– ผู้สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก

– ผู้ที่ต้องการเป็นโค้ชหรือเทรนเนอร์มืออาชีพที่ต้องการยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้วยเทคนิคและกระบวนการ NLPTran

NLP คืออะไร?

NLP ย่อมาจากคำว่า Neuro – Linguistic – Programming

 • Neuro หมายถึง ระบบประสาทหรือระบบสมอง เทคโนโลยี NLP ถือว่า มนุษย์รับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ผ่าน ตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัส แล้วแปลความหมายผ่านกระบวนการคิด โดยจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก แล้วกระบวนการคิดนี้ จะไปกระตุ้น ให้ระบบประสาทหรือสมองทำงาน ก่อให้เกิดการแสดงออก ทางอารมณ์และพฤติกรรม ซึ่งมนุษย์แต่ละคนจะมีความถนัดในการรับรู้ที่ต่างกัน
 • Linguistic หมายถึง วิธีการที่มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ ในการตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการใช้ภาษาไปแปลความ แล้วสื่อความไปยังตัวเองและบุคคลอื่น เทคโนโลยี NLP พบว่า ถ้อยคำที่คุณคิดและพูด มีผลต่อ พฤติกรรมและการกระทำของคุณโดยตรง
 • Programming  หมายถึง กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด วิธีใช้ภาษา และการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เพื่อสร้างสภาวะจิตและรูปแบบ การคิดใหม่ที่ทรงพลัง อันจะส่งผลต่อการแสดงออกทาง ร่างกายที่ดีเลิศ เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการคิดและอารมณ์ ในรูปแบบใหม่ ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ยอดเยี่ยมในทุก ๆ ด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ การประเมินค่า และเพิ่มประสิทธิภาพความจำ เปรียบเสมือนการลบโปรแกรมตัวตนคนเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไป แล้ว ลงโปรแกรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมลงในสมอง

NLP คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด และความจำโดยการปลูกฝังความเชื่อใหม่ สร้างกระบวนการคิดใหม่ และเรียนรู้ระบบความจำแบบใหม่ ด้วยการเข้าควบคุมสมองของคุณเอง ด้วยการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ถูกต้อง

เพียงคุณปรับเปลี่ยนการใช้ภาษา เปลี่ยนความเชื่อ ความคิด และการกระทำ คุณก็จะเปลี่ยนทุกอย่างได้ในระดับจิตใต้สำนึกและมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อ ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณคาดไม่ถึงทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

 ประโยชน์ของ NLP

NLP ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งการทำสื่อการตลาด การขาย การพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน หรือแม้แต่ใช้ในทางการแพทย์รักษา ผู้ป่วยทางจิต หรือการบำบัดผู้มีอาการทางอารมณ์ในระดับต่าง ๆ ผู้สิ้นหวัง เด็กเรียนหนังสือไม่เก่ง ผลการเรียนตกต่ำ นักกีฬาอาชีพที่มีผลงานไม่ดีอาการนอนไม่หลับ เครียด ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ คนล้มเหลวทางธุรกิจ คนขาดเป้าหมายในชีวิต เป็นต้น การกีฬา การทำงาน การเงิน การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผู้ที่ต้องการสร้างผลงานที่โดดเด่นเป็นเลิศ และอื่น ๆ 

 1. NLP ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพแม่นยำ ทำให้การเสนองานง่ายขึ้น ปิดการขายได้ง่ายและเร็วขึ้น
 2. NLP ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้าง
 3. NLP ช่วยจัดการภาวะอารมณ์ให้อยู่ในแดนบวกได้อย่างรวดเร็ว
 4. NLP ช่วยให้เข้าใจตนเอง สื่อสารกับตนเองได้ดีมีประสิทธิภาพ
 5. NLP ช่วยจัดการพลังงาน ในระดับลึกและจัดการจิตใต้สำนึกได้ดี
 6. NLP ช่วยตีกรอบ ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อต่างๆให้เป็นไปในด้านดีขึ้นได้
 7. NLP สามารถใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเคยชินของตนเอง ให้ลด เลิก หรือเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมใหม่ได้

คุณเคยสงสัยไหมว่า….

ทำอย่างไร คุณจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้?

ทำอย่างไร คุณจะก้าวถึงจุดสูงสุดในชีวิต?

ทำอย่างไร คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง?

ทำอย่างไร คุณจะมีความสุขอย่างแท้จริง มีความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี?

ทำอย่างไร คุณจะมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น?

เราทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กล่าว

มาแล้วทุกคน!

NLP Practitioner Certification

Bangkok, Thailand

NLP (Neuro Linguistic Programming) คือการสร้างรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตของเรา ด้วยการใช้ภาษาสื่อสารกับตนเอง และผู้อื่น โดยผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ยิ่งคุณสามารถใช้กระบวนการภายในสมองของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเท่าใด คุณจะมีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้น

คัดมาจากบางตอนของหนังสือ The Secrets of Being Happy’ book ของ Dr. Richard Bandler and Garner Thomson

ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากกว่านี้ ในทุกๆด้าน ทั้งการงาน การเงิน ความรัก ความสัมพันธ์และครอบครัว คุณต้องเรียนรู้การดึง ‘เคล็ดลับการนำศักยภาพที่ซ่อนอยู่’ มาใช้ให้เต็มที่ด้วย!

เรารับประกันว่า คุณจะต่างไปจากเดิม มีอิสรภาพในชีวิตมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ในแบบที่คุณต้องการ มาเข้าหลักสูตรกับเรา มาเรียนรู้เคล็ดลับที่จะ…

 • นำศักยภาพอีก 90% ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ ออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพลิกชีวิตให้สำเร็จอย่างที่คุณเคยฝัน!
 • ให้คุณได้มีทุกอย่างที่คุณอยากมี รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนๆ ในชีวิตของคุณ
 • ให้คุณได้เป็นคนที่คุณใฝ่ฝันจะเป็น ได้ในเร็ววันนี้! (แทนที่จะเป็นอีก 20-30 ปีข้างหน้า)

 

หลักสูตร Licensed Practitioner of NLP™ สอนต่อเนื่อง 7 วัน โดยวิทยากรมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองจากสมาคม NLP จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Dr. Richard Bandler คุณณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ และ คุณนีลส์ อัมมาราน เน้นการสัมมนาที่ผู้เรียนตื่นตัว สนุกสนานโดยใช้เทคนิค NLP เพื่อสอน NLP เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับผู้เรียน

ประกาศนียบัตรที่ผู้ผ่านหลักสูตรจะได้รับ จะเป็นประกาศนียบัตรที่เซ็นต์โดยตรงจาก Dr. Richard Bandler-ผู้ร่วมคิดค้น NLP , John La Valle-ประธานสมาคม NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิทยากรของเรา และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ life coach ได้ทันที

เมื่อคุณเข้าร่วมหลักสูตร คุณสามารถ

 • สร้าง ทัศนคติแห่งความสำเร็จแบบฉบับ NLP’  และนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต
 • เปลี่ยนความรู้สึก/สภาวะ ของคุณ ได้ง่ายและดังใจที่คุณต้องการเข้าใจและอ่านคนอื่นได้อย่างแม่นยำ
 • สร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ภายใน 60 วินาที
 • เชื่อมการทำงานของใจและร่างกายอย่างเป็นระบบ
 • ตั้งเป้าหมายของชีวิตได้อย่างชัดเจน และบรรลุเป้าหมายได้จริง
 • เปลื่ยนพฤติกรรรมที่คุณไม่ต้องการ และเปลี่ยนพฤติกรรมคนอื่นได้

และอีกมากมายที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้ !

 

สอนโดย

คุณณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ

Licensed Master Trainer of NLP™ by Dr.Richard Bandler and the Society of NLP

คุณณัฐพัขร์เป็นวิทยากรมืออาชีพ และไลฟ์โค้ช (life coach) พร้อมด้วยประสบการณ์พลิกชีวิตและธุรกิจต่างๆ มามากกว่า 10 ปี ช่วยเปลี่ยนและสร้างคนหลายร้อยคน มีชีวิตอย่างที่เขาต้องการ โดยใช้ Neuro Linguistic Programming (NLP) แนะนำและฝึกกลวิธีให้เขาเหล่านั้น เปลี่ยนความเชื่อที่จำกัดชีวิต สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง สร้างพฤติกรรมความสำเร็จใหม่ โดยผ่านการทำงานของจิตใต้สำนึก

คุณณัฐพัชร์เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย University of Exeter ประเทศอังกฤษ

ดิฉันเชื่อว่า: “NLP เป็นกระบวนการที่เร็วที่สุด สำหรับการเปลี่ยนความเชื่อ พฤติกรรม และสร้างอิสรภาพให้กับชีวิตอย่างแท้จริง ชิวิตของดิฉันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ และพลิกชีวิตอย่างที่ฝัน เมื่อใช้เทคนิค NLP ความมุ่งหวังสูงสุดของดิฉันคือ สามารถถ่ายทอดและแนะนำเทคนิค NLP ให้ผู้คนมากเท่าที่จะทำได้ และทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการ”

Niels Ammerlaan

Licensed Master Trainer of NLP™ by Dr.Richard Bandler and the Society of NLP

คุณนีลส์เป็นวิทยากรระดับนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองสาขา Neuro Linguistic Programming (NLP) และมีความเชี่ยวชาญเทคนิคการสื่อสารที่มีทรงพลัง เพื่อการสร้างแรงจูงใจและช่วยให้คนอื่นก้าวไปสู่จุดหมาย 

 

นอกจากนั้นคุณนีลส์ยังเป็นนักสะกดจิตที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันจากอเมริกา จากประสบการณ์ที่ได้ช่วยลูกค้ามากมายหลากหลาย เปลี่ยนชีวิตด้วยการกำจัดความกลัว ปรับความโกรธ เปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ เช่นเลิกสูบบุหรี phobia ต่างๆ โรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD) และพฤติกรรมอื่นๆ

 

วิธีการที่คุณนีลส์นำมาใช้ เป็นวิธีการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เน้นการปฏิบัติที่เห็นผลจริง ง่าย บวกกับอารมณ์ขัน และขับเคลื่อนให้ลูกค้า สามารถสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงได้จากภายใน โดยใช้ความเชี่ยวชาญผ่านการใช้ภาษาในรูปแบบพิเศษและด้วยความสามารถเฉพาะ เพื่อสร้างแรงจูงใจ

 

คุณนีลส์ได้รับการถ่ายทอดทักษะต่างๆ จากวิทยากรระดับโลก Dr. Richard Bandler (ผู้ร่วมคิดค้น NLP), John La Valle ประธานสมาคม NLP แห่งประเทศอเมริกา, Owen Fitzpatrick  วิทยากรสร้างเสน่ห์ระดับโลก และ David Shephard

 

ผมเชื่อว่า: เราทุกคนมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วกว่าที่ตัวเราเองคาดไว้ ลองใช้เวลาสักนาทีและคิดถึงชีวิตประจำวันของคุณ มีเรื่องเล็กๆเรื่องใดบ้างในแต่ละวันที่คุณพบว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จริงไหมครับ? การเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตจะมีความหมายกับชีวิตคุณอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการให้ความหมายด้วยตัวคุณเอง  อารมณ์ขันเปรียบเสมือนน้ำมันที่ใช้ขับเคลื่อนพลังชีวิตของเรา คุณลองถามตัวเองดูว่าความสุขมากแค่ไหนที่คุณสามารถรับได้?”

 

TUITION AND FEES

Early Bird ฿ 79,000 /Person  ถึง 10 กค 2567
จากราคาปกติ
฿ 89,000
(ราคายังไม่รวม Vat)

 

หลักสูตรนี้ รวมคู่มือ เอกสาร อุปกรณ์ต่าง ๆ หูฟังเพื่อแปลภาษา และอาหารกลางวันพร้อม coffee break ตลอดทั้ง 8 วัน

พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก Dr.Richard Bandler (ส่งตรงจาก USA)

 

Date & Location
สัมมนา NLP Practitioner รุ่นที่ 26 ใช้เวลา 8 วัน

2-5 Nov 2024
9-12 Nov  2024

การสัมมนาเริ่ม 10.00 และจบประมาณ 18.00 โดยจัดที่โรงแรมชั้นหนึ่ง ใจกลางกรุงเทพฯ