MindSpring Way
Our Unique Strengths & Approaches

InsideOut Transformative Approach

เราพัฒนา SPRING” Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมด้วยจุดแข็งจากภายในสู่ภายนอก เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน และได้ผลจริงช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงและเร็วขึ้น

เราผสานการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม ด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางโปรแกรมออกแบบมาเพื่อทำงานกับทั้ง ร่างกาย อารมณ์ ความคิด และ จิตวิญญาณ อย่างเป็นระบบด้วยศาสตร์ทั้ง 5 เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ผู้ที่ผ่านโปรแกรมการโค้ชนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน มีมุมมองใหม่ มีพลังบวก และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ในที่สุด ด้วยการผสานศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกได้แก่ 

– Positive Psychology
– Strength-based Approach
– Transformative Approach
– Ennegram
NLP (Neuro Linguistic Program)

1. Strength-based Approach

เราเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง เราเชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่เป็นจุดแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “พรสวรรค์” ติดตัวกันมา แต่คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองดี และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ เราใช้แบบทดสอบจุดแข็ง CliftonStrengths เป็นเครื่องมือหลักในการช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ในตัวเอง ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด เพื่อเป็นแกนในการพัฒนาจากตัวตนที่แท้จริง ไม่ฝืนจริต

มุ่งเน้นให้มีการตระหนักรู้ละเข้าใจตนเองในมิติที่ลึกกว่าเดิมทั้งมุมมองความเชื่อ กระบวนการคิด รูปแบบการสื่อสาร รูปแบบการใช้ชีวิตและบริหารงานเพื่อให้การพัฒนาตนเองเป็นไปอย่างถูกทิศถูกทาง เต็มเต็มในส่วนที่ขาดและปลดล็อคสิ่งที่ฉุดรั้งตัวเราได้อย่างตรงจุด

Business Mentoring Program

2. High And Unique Experience Consulting Team Of Strength-Coach, Executive Coach And Emotional & Wellness Specialist.

ทีมที่ปรึกษาของเรา มีประสบการทำงานกว่า 20 ปีในอดีตในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร Multi-National Company จากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การเงิน การธนาคาร ยานยนตร์ อี-คอมเมิซ จึงสามารถช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมา ผสานองค์ความรู้และศาสตร์ต่างๆอย่างเป็นระบบที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านกลยุทธ์การทำธุรกิจ การพัฒนาและบริหารบุคคลากร และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพใจ

3Convenient & Flexible Learn. Transform Anywhere, Anytime.

เราเชี่ยวชาญการจัดกิจกรรมทั้งออฟไลน์และออนไลน์  เน้นเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น เหมาะกับผู้มีเวลาน้อยและต้องการผลลัพธ์เร็วสามารถเรียนรู้ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ส่วนตัว สะดวก ทุกที่ทุกเวลา