Mind SPRING™
Strengths-based Self-leadership Development Program

Let’s Unlock Your Full Potential and Say Hello to
Strengths, Happiness, Freedom, Balance, Alignment & Purpose. 

3 โปรแกรมพัฒนาทักษะ (ผ่อนแรง) ชีวิตจากจุดแข็ง
ทางลัดสู่การใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว

Signature Group Programs

Shortcuts To The New Happiness & Success.
Discover Your True-self, Design The Life You Love, Transform Your Life And Become A Better You.

โปรแกรมพัฒนาตนเองแบบองค์รวมจากจุดแข็งเพื่อการเปลี่ยนแปลง ค้นหาตัวตน ออกแบบชีวิต เข้าใจการทำงานของสมอง อัพเกรดชุดความคิด ผ่านกระบวนการพัฒนาตนเองแบบ Blended Learning Solution ผสานการทำ Coaching + Mentoring + Self-Work + Online Learning และการจับมือทำแบบ Step-by-Step เข้าด้วยกัน จับมือทำ สำหรับผู้ที่จริงจังกับการ Transform ตนเอง  ออกแบบการเรียนรู้แบบ Whole Process ที่มีความแตกต่างจากการโค้ชทั่วไป  (Reflect > Reconnect > Re-align > Relearn > Transform) ช่วยให้การ Transform ได้ผลยั่งยืนและได้ผลลัพธ์เร็วกว่าการโค้ชทั่วไป

Module 2 : Strengths-based Best Life Design
ออกแบบชีวิตด้วยจุดแข็ง

ค้นหาความต้องการของชีวิตและมีทิศทางชีวิตที่ชัดเจน พร้อมวิธีการออกจาก comfort zone แบบ step-by-step
8,900 THB

Private Coaching & Mentoring Program

Invest in yourself. Transform your life and become a better you
with powerful mindsets and leveraging strategies to win in life and business.

Breakthrough Coaching & Counseling Program โปรแกรมที่ปรึกษาส่วนบุคคลเพื่อการเติบโตและมีความสุขจากภายใน มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองด้วยจุดแข็งผสานการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยา

โปรแกรมที่ปรึกษาส่วนบุคคลเพื่อการพัฒนาการเติบโตด้านใน ผสานการพัฒนาตนเองด้วยจุดแข็งและให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา . มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองจากด้านใน เรียนรู้ทักษะการกลับมาดูแลจิตใจตัวเอง เห็นคุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเอง ให้มีความสุขอิ่มเอม ความสำเร็จ และสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืน อย่างแท้จริง
- Inner Strengths & Self Worth ความแข็งแรงจากด้านใน และการเห็นคุณค่าในตัวเอง
- Self & Family Relationship ความสัมพันธ์ในครอบครัว (สามีภรรยา พ่อ แม่)
- Childhood Trauma บาดแผลทางใจในวัยเด็ก
- เครียดสะสม Depression ซึมเศร้า (ให้คำปรึกษาและบำบัดเชิงจิตวิทยา)
65,000 THB

Our Unique Approaches

การโค้ชชิ่งที่แตกต่าง ด้วย Strength-based InsideOut Approach กระบวนการโค้ชลึกลงไปในตัวตนที่สามารถเปลี่ยนกลไกมุมมองและกรอบความคิด
ด้วยการใช้จุดแข็งและพรสวรรค์ของตัวเองเป็นแกนในการพัฒนาตนเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะได้ประโยชน์ส่งผลเชื่อมโยงทั้งเรื่องงาน ชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์กันอย่างยั่งยืน 

มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ผสานการโค้ชต่อเนื่องด้วย SPRING™ Model ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองและวิธีคิดอย่างได้ผล จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและความคิดรวมทั้งสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง โค้ชจะช่วยพาคุณ connect กับตัวเอง เป็นกระจกสะท้อนขยายภาพชุดความคิด ความรู้สึก และชุดพฤติกรรมที่เป็นตัวเอง ช่วยให้มองเห็นและตระหนักรู้ในตัวเองทั้งมุมมองที่มีต่อตัวเอง คุณจะเข้าใจสายตาและการตอบสนองของคนอื่นที่ส่งมาที่เราได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

จุดเด่นของโปรแกรมคือการผสมผสาน Mentoring Process (สอดแทรกการแนะนำและเรียนรู้) เข้าร่วมกับการโค้ช ผ่านการสอนและกิจกรรม ที่จะช่วยให้ Coachee ตระหนักรู้ เข้าใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นและยั่งยืน ผสานศาสตร์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพอาทิ

เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดซ่อนอยู่ในตัว…..
เริ่มต้นเรียนรู้พัฒนาศักยภาพจาก “พรสวรรค์” สู่ “จุดแข็ง” เพื่อยกระดับชีวิต ประสบความสำเร็จและมีความสุขทั้งเรื่องงานและส่วนตัวอย่างไร้ขีดจำกัดไปกับเรา

30 Days Challenge | Strengths-based Work-Life Design คอร์สออนไลน์

สำหรับท่านที่ต้องการค้นหาตัวตน รู้จักตัวตนแท้จริงภายใน ในมิติที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน และต้องการทราบทิศทางของชีวิต และวางแผนอาชีพอย่างเหมาะสม ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา วิเคราะห์บุคลิกภาพ ค้นหาตัวตน CliftonStrengths
3,600 THB

Strengths-based Work-Life Design Coaching

สำหรับท่านที่ต้องการค้นหาตัวตน รู้จักตัวตนแท้จริงภายใน ในมิติที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน และต้องการทราบทิศทางของชีวิต และวางแผนอาชีพอย่างเหมาะสม ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา วิเคราะห์บุคลิกภาพ ค้นหาตัวตน CliftonStrengths พร้อมอ่านผลและให้คำแนะนำใน การพัฒนาต่อยอดเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยโค้ชจุดแข็ง
15,000 THB

แบบทดสอบทางจิตวิทยา | วิเคราะห์บุคลิกภาพ ค้นหา จุดแข็ง CliftonStrengths

แบบทดสอบวิเคราะห์ตัวตนที่มีความแม่นยำมาก แสดงผลเจาะลึก ลงรายละเอียดแยกย่อยเป็น 34 พรสวรรค์ใน 4 มิติ (ความคิด, การสื่อสาร, ความสัมพันธ์, การลงมือทำ) ช่วยสะท้อนให้คุณรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณในมิติที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งคุณค่าที่ยึดถือ จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอด ที่ฉุดรั้งตัวคุณไว้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อได้เร็วและตรงจุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องหาค้นหาตัวตน สับสน และต้องการหาคำตอบเกี่ยวกับตัวเอง สามารถอ่านแนวทางการพัฒนาด้วยตัวเองได้
1,760 THB

6 Weeks Challenges | Strengths-based Self-love & Compassion

Transform ตัวเอง เริ่มจากการรักและเมตตาตัวเองอย่างถูกทางในสไตล์ของตัวเอง
15,000 THB

Love & Relationship Transformation

Student Coaching

Couple Coaching

Family Coaching

Executive & Business Owner Coaching & Mentoring Program

การโค้ชผู้บริหารแบบตัวต่อตัว EXECUTIVE COACHING & MENTORING PROGRAM) 6 ครั้ง

โปรแกรมการโค้ชและที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการโน้มน้าวและการสื่อสารเชิงบวก ผสานการพัฒนา Mindset การบริหารจัดการตนเอง และการบริหารทีม ให้ประสบความสำเร็จ มีความสุข มีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว ด้วย Value-based Leadership Approach (6ครั้ง)
86,000 THB

การโค้ชเจ้าของกิจการแบบตัวต่อตัว BUSINESS OWNER COACHING & MENTORING PROGRAM) 12 ครั้ง (6-12 เดือน)

โปรแกรมการโค้ชและที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับเจ้าของกิจการ มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการโน้มน้าวและการสื่อสารเชิงบวก ผสานการพัฒนา Mindset การบริหารจัดการตนเอง และการบริหารทีม ให้ประสบความสำเร็จ มีความสุข มีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว
240,000 THB