fbpx

Strength-based Leadership & Team Synergy
Development Program

Let’s Unlock Team’s Full Potential and Transform From The InsideOut.

โปรแกรม Strength-based Development Program ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่มุ่งเน้นการต่อยอดจากพรสวรรค์และ พัฒนาจุดแข็ง ที่มี  เพื่อทำให้ทุกคนในทีมรู้จักจุดแข็งของตนเองและทีมงาน สามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม

 โปรแกรมการพัฒนาจุดแข็งจึงออกแบบมาด้วยการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 2 โมดูล

Module 1 : "Unlocking Team Strengths For Success" Workshop

Workshop ที่จะช่วยให้ทุกคนรู้จักจุดแข็งตัวเอง รู้จักกันและกัน และเข้าใจวิธีการ Leverage จุดแข็งซึ่งกันและกัน

Module 2 : One One One Strength-based InsideOut Leadership Coaching

โปรแกรมการโค้ชจุดแข็งแบบตัวต่อตัวที่จะช่วยให้รู้จักตัวเองในมิติที่ลึกขึ้น เข้าใจแนวทางการพัฒนาจุดแข็งและจัดการจุดบอด จุดอ่อน การบริหารจัดการทีมงานด้วยจุดแข็งแบบรายบุคคล

ศาสตร์จิตวิทยา “การพัฒนาจุดแข็ง” เชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่เป็นจุดแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “พรสวรรค์” ติดตัวกันมา แต่คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองดี และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้น ทีมที่ประสบความสำเร็จ คือ ทีมที่รู้จักจุดแข็งของสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างดี และสามารถดึงมาใช้ได้อย่างถูกทิศถูกทาง 

เราใช้แบบประเมินจุดแข็ง ClitonStrengths เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองและทีมงานโดยจะแสดงผลเป็นพรสวรรค์ 34 ตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นพรสวรรค์และความถนัด 4 โดเมน ตามตารางนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติิม >>

พัฒนาจุดแข็ง

โปรแกรม พัฒนาจุดแข็ง นี้เหมาะสำหรับ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากโปรแกรม พัฒนาจุดแข็ง นี้

#จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่า คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวันจะมีความสุขและคุณภาพชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่าและทีมที่ใช้จุดแข็งในการทำงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 8-18%

# ผลการวิจัยของ Gallup จึงระบุว่า คนแต่ละคนจะมีศักยภาพในการสร้างความสำเร็จได้ดีเยี่ยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น การจะพัฒนามนุษย์ให้ได้ผลดีก็คือ การต่อยอดจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่

Program Journey

Module 1 : "Unlocking Team Strengths For Success" Workshop

เน้นการรู้จักจุดแข็งของตัวเองและสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างของความถนัดในแต่ละบุคคล และยอมรับในจุดที่ตัวเองเป็น ว่ายอดเยี่ยมและมีคุณค่าต่อผู้อื่นเพียงใด เพื่อทำให้เกิด “Happiness Flow” ในองค์กร

Course Outline

เนื้อหาการอบรม 3 ชั่วโมงทาง Zoom/ MS Team

 • Discover Your Strength รู้จักและตระหนักในคุณค่าของตัวเอง ค้นพบจุดแข็งของคุณ ที่สามารถ Support ทีมได้อย่างดี
 • Understand Team DNA เข้าใจคุณค่าและจุดแข็งของทีม
 • Beauty of Difference ประโยชน์จากการรู้จักความแตกต่างของกันและกัน ลดความขัดแย้ง ช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
 • Leverage Team’s Strengths การทำงานร่วมกัน บนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
 • Delegate Your Weakness การหา Accountability Partner ที่่มีจุดแข็งตรงกับจุดอ่อนของทีมงาน
 • How to Form A Strength-based Team การสร้างทีมในฝันด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมในปัจจุบัน

รูปแบบการอบรม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

กิจกรรมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และ Workshop

50%

กิจกรรมตกผลึกความรู้จากผู้เรียน

50%

 – ก่อนการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder  โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับรายงานส่วนตัวรายบุคคลทุกท่านก่อนเข้าร่วมอบรม >> ดูตัวอย่าง
 – หลังการอบรม องค์กรจะได้รับ Team Grid & Team Cascade แสดงโครงสร้างจุดแข็งจุดอ่อนของทีม
– 3 ชม. อบรม + 2 ชม. สรุป Debrief, ให้คำปรึกษากับผู้บริหารและหัวหน้างานในการพัฒนาทีมงาน (ทาง Zoom/ Ms Team)
– Session ละไม่เกิน 30 ท่าน
– ผู้เข้าร่วมอบรม จะทราบจุดแข็งของกันและกัน ข้อมูลจุดแข็งของแต่ละท่านจะเปิดเผยในทีมระหว่างการทำกิจกรรม

Module 2 : One One One Strength-based InsideOut Leadership Coaching

Session ละ 1.5 ชั่วโมง
โปรแกรมการโค้ชจุดแข็งที่แตกต่าง ผสาน Coaching + Mentoring เข้าด้วยกัน
ช่วยปลดล็อคศักยภาพของผู้รับการโค้ช ให้รู้จักตัวเองว่าเราคือใคร แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอดที่ฉุดรั้งและสร้างปัญหาให้กับตัวเองทั้งในมิติเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว
 
และเข้าใจแนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็น best version ในแบบของตัวเอง
รวมถึงเข้าใจวิธีการใช้พรสวรรค์และจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวสร้างความแตกต่างและสามารถ connect กับคนรอบตัวได้อย่างลื่นไหล

เน้นการรู้จักจุดแข็งของตัวเองและสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างของความถนัดในแต่ละบุคคล และยอมรับในจุดที่ตัวเองเป็น ว่ายอดเยี่ยมและมีคุณค่าต่อผู้อื่นเพียงใด เพื่อทำให้เกิด “Happiness Flow” ในองค์กร

Meet Your Strength-based Life Transformation Coach & Mentor

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Futuristic| Developer | Positivity | Maximizer | Activator

ที่ปรึกษาและโค้ชจุดแข็งเชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงานด้วยจุดแข็ง 

ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting

 

 Certification:

* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming

* Gallup-certified CliftonStrength Coach

* Certified Transformational Coach, Professional Level

Individual & Team Assessment

฿ เริ่มต้นที่ 30,000
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths
 • ได้รับ Team Strengths & Weakness Grid Report
 • Management Debrief/ Consulting Session 2 ชม.ทาง Zoom
 • ราคานี้ยังไม่รวมแบบทดสอบ CliftonStrengths ท่านละ 1,600 บาท
 • Up to 30 Pax

Effective Teaming Workshop

฿ เริ่มต้นที่ 120,000
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths
 • Workshop ทาง Zoom หรือ MS Team 3 ชม.
 • Management Debrief/ Consulting Session 2 ชม.ทาง Zoom
 • ราคานี้ยังไม่รวมแบบทดสอบ CliftonStrengths ท่านละ 1,600 บาท
 • Up to 30 Pax

One-On-One InsideOut Coaching

฿ 15,000-86,000
 • ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths
 • Session 1 ครั้ง (1.5 ชม. ต่อครั้ง) 15,000 บาท
 • Session 6 ครั้ง (1.5 ชม. ต่อครั้ง) 86,000 บาท
 • ราคานี้รวมแบบทดสอบ CliftonStrengths แล้ว