fbpx

หลักสูตรอบรมการจัดการประชุมเพื่อบริหารโครงการ
Strengths-based
Collaborative Meeting for Project Management
(2 Days)

แนวคิด

เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการการประชุมเพื่อการการบริหารโครงการและแก้ปัญหาในองค์กร โดยจะใช้โจทย์จริงขององค์กร หรือปัญหาเรื้อรังที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ โดยมีการแบ่งกลุ่มทำงานสำหรับแก้ปัญหานั้นๆ โดยทำเป็นโครงการ และมี Coach/ Mentor ช่วยดูแล และเป็น Facilitator

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่อง Action Learning ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถหาวิธีแก้ปัญหาเรื้อรังในองค์กร โดยการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง
  3. Brainstorming Tools: เรียนรู้เครื่องมือในการระดมความคิดอย่างเป็นระบบ
  4. Strategy Tools: ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ เครื่องมือต่างๆ ในการคิดและวางแผนกลยุทธ์
  5. Team Collaboration Skills: ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหาในองค์กรอย่างแท้จริง
    Conflict Management Skills : ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างการประชุม
  6. Problem Solving Tools: ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เครื่องมือในการคิดแก้ปัญหา และสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ