fbpx

Executive Coaching & Mentoring Program

STRENGTHS-BASED EXECUTIVE COACHING & MENTORING PROGRAM

โปรแกรมการโค้ชผู้บริหารจากจุดแข็งเพื่อก่ารเปลี่ยนแปลงที่แตกต่าง ผสาน Coaching + Mentoring และการเป็นที่ปรึกษาเข้าด้วยกัน ช่วยปลดล็อคศักยภาพของผู้รับการโค้ช ให้รู้จักตัวเองว่าเราคือใคร แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอดที่ฉุดรั้งและสร้างปัญหาให้กับตัวเอง มุ่งเน้นการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดแข็ง ใช้จุดแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจทีมงานในแบบที่แต่ละคนเป็น พร้อมการมีทักษะในการดึงศักยภาพทีมงานด้วยจุดแข็ง เป็นการโค้ชอย่างครบวงจร ทั้งด้าน Mindset, Behavior และ Skill set มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองแบบองค์รวมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้ผู้บริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองและวิธีคิดอย่างได้ผล จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมรวมทั้งสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างยั่งยืน

โปรแกรมการโค้ชของเราเป็นการโค้ชที่เป็นสากลมีมาตรฐานระดับโลก ใช้กระบวนการโค้ชแบบ Strengths-based Transformative Coaching ที่ช่วยสะท้อนให้เกิดการเรียนรู้ความคิด ความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้รับการโค้ชเกิดความเข้าใจใหม่ ปรับพฤติกรรมได้ มุ่งไปข้างหน้าด้วยมุมมองใหม่และสามารถใช้จุดแข็งได้อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน

#เก่งตนเก่งงานเก่งคนด้วยจุดแข็ง

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้ตลอดกระบวนการโค้ช มุ่งเน้นการดึงศักยภาพของผู้บริหารแต่ละท่านออกมาใช้ ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงทั้งด้านผลงาน และสุขภาวะทางกายและจิตใจของแต่ละท่าน ผลที่จะได้รับคือความสุขในการทำงาน และความสำเร็จร่วมกันระหว่างตัวผู้บริหารเอง ทีมงาน และองค์กร ดยทั่วไป โปรแกรมการโค้ชตัวต่อตัวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือน มีการใช้เครื่องมือและรูปแบบการวัดผลกันตามที่กำหนดร่วมกันระหว่างโค้ช ผู้บริหารผู้รับการโค้ช และผู้เกี่ยวข้องในองค์กร เช่น ผู้บริหารระดับสูง และ HR

 

เหมาะสำหรับ

CEO, Executive Level, High-performer, Successor, เจ้าของกิจการ
ที่ต้องการสร้างความพร้อม สำหรับเตรียมตัวรับตำแหน่งที่สูงขึ้นไป หรือต้องการยกระดับและพัฒนา
ทักษะการบริหารจัดการตนเอง ทีมงาน และธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Our Unique Strengths-based Inside-out Transformative Approach

เราพัฒนา SPRING” Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมด้วยจุดแข็งจากภายในสู่ภายนอก เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน และได้ผลจริงช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงและเร็วขึ้น

เราผสานการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม ด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางโปรแกรมออกแบบมาเพื่อทำงานกับทั้ง ร่างกาย อารมณ์ ความคิด และ จิตวิญญาณ อย่างเป็นระบบด้วยศาสตร์ทั้ง 5 เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ผู้ที่ผ่านโปรแกรมการโค้ชนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน มีมุมมองใหม่ มีพลังบวก และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ในที่สุด ด้วยการผสานศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกได้แก่ 

– Positive Psychology
– Strength-based Approach
– Transformative Approach
– Ennegram
NLP (Neuro Linguistic Program)

Program Details

Play Video

การโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดแข็ง เน้นการพัฒนาภาวะผู้นำจุดแข็ง Strength-based Leadership Development ช่วยให้รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

 

ใช้จุดแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจทีมงานในแบบที่แต่ละคนเป็น พร้อมการมีทักษะในการดึงศักยภาพทีมงานด้วยจุดแข็ง เป็นการโค้ชอย่างครบวงจร ทั้งด้าน Mindset, Behavior และ Skill set มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม

การโค้ชผู้บริหารอย่างครบวงจร มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ผสานการโค้ชต่อเนื่องด้วย SPRING™ Holistic Model ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้ผู้บริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองและวิธีคิดอย่างได้ผล จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและความคิดรวมทั้งสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง โค้ชจะช่วยพาคุณ connect กับตัวเอง เป็นกระจกสะท้อนขยายภาพชุดความคิด ความรู้สึก และชุดพฤติกรรมที่เป็นตัวเอง ช่วยให้มองเห็นและตระหนักรู้ในตัวเองทั้งมุมมองที่มีต่อตัวเอง คุณจะเข้าใจสายตาและการตอบสนองของคนอื่นที่ส่งมาที่เราได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

การโค้ชผู้บริหาร รายบุคคล One-On-One Coaching คือการสื่อสารระหว่างโค้ช และผู้ใช้บริการการโค้ช (Coachee) โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า Coachee มีความสนใจที่จะพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ หรือความคิด ในช่วงระหว่างการโค้ช

Scope of Mentoring  : 

  • มุ่งเน้นการพัฒนาพรสวรรค์จุดแข็ง ให้สามารถใช้จุดแข็งอย่างมีประสิทธิภาพและ
  • ปิดจุดอ่อนตัวเองให้เป็น 
  • สร้าง Successor มือขวา มือซ้ายได้เหมาะสมกับองค์กร
  • ให้สามารถบริหารจัดการทีม มีทักษะในการโค้ชและดึงศักยภาพทีมงานด้วยจุดแข็ง
  • เพิ่มทักษะที่จำเป็นต้องมีด้วยการผสาน การ Mentoring เหมาะสำหรับผู้บริหารที่มีเวลาน้อย สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที เช่น ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำและการบริหารจัดการทีม เช่น ทักษะการมองหาและพัฒนา Successor , การบริหารจัดการทีม , การคัดสรรทีม, การวางกลยุทธ์ในการบริหารทีม, การบริหารจัดการความขัดแย้ง, การโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงทีมงาน, การโน้มน้าวและฟีดแบค, การสื่อสารเชิงบวก, การพัฒนาและจัดการจุดบอดตัวเอง, การสร้าง mutual trust & respect และพื้นที่ปลอดภัยให้กับทีมงาน, การสร้างความร่วมมือและความผูกพันธ์ในองค์กร, การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

Our Tool

ผู้รับการโค้ชทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบ CliftonStrengths เพื่อทราบพรสวรรค์ตามธรรมชาติ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเอง โดยจะเห็นแพทเทิร์นความคิด ความถนัดจำแนกตามหมวดหมู่ตามตัวอย่างนี้

แบบประเมิน Gallup-Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้

พัฒนาจุดแข็ง

Scope of Coaching & Mentoring

Self-Mastery

Achieve personal breakthroughs in self-sabotage, mindset, behavior and performance

Leading With Authenticity

Develop leadership competencies and Effectiveness

Team Management

Build co-creative teams who are aligned, trusting and collaborative

Organization Transformation

Successfully transform culture, strategy, structure, systems, and technology

Business Strategy

Solve social and environmental challenges through multi-stakeholder partnerships

ขั้นตอน การโค้ชผู้บริหาร One-On-One Strength-based Leadership Coaching

1. Self-Reflection : Coachee ค้นพบจุดอ่อน จุดแข็งตนเองโดยใช้แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup’s CliftonStrengthsfinder เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองในมิติที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อนและจุดบอด >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ดำเนินการโค้ช โดย พบกันเดือนละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที เป็นเวลา 3-6 เดือน (ระยะห่างระหว่างการโค้ชแต่ละครั้งในช่วงแรกนั้น ประมาณ 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง แต่ความถี่อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อเรื่องที่กำลังโค้ชสำหรับ Coachee) ดังนั้นระยะเวลาในการโค้ชให้แล้วเสร็จโดยเฉลี่ยนั้น คือ 3-6 เดือน หากสามารถทำนัดได้อย่างสม่ำเสมอ โดยในบางท่านอาจต้องใช้ Mentoring Process เข้าร่วมหรืออาจต้องมีการให้เข้า Workshop ทั้งด้าน Business Mentoring ด้าน Soft-Skill และ Self-mastery เพิ่มเติมอาทิ
– Leadership Skills ภาวะผู้นำ
– Communication Skills การสื่อสาร
– Introvert Leaders
– Business Mentoring ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
– Team Management การบริหารทีม
– Burn out การจัดการภาวะหมดไฟ
– Life Balance สมดุลชีวิต

เอกสารที่จัดส่งให้ ไม่มีรายงานเป็นทางการที่จะจัดส่งให้ บุคคลที่ทราบและรู้สึกได้ถึงความคืบหน้า หรือพัฒนาการในเรื่องที่ได้รับการโค้ชที่ดีที่สุดนั้น คือตัว Coachee อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องขอย้ำว่า ปัจจัยหลักที่จะทำให้การโค้ชชิ่งประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทั้งฝ่าย Coach (ที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องความต้องการของ Coachee อย่างชัดเจน) และ Coachee โดยที่ทาง Coachee ควรมีความตั้งใจจริงในการรับการโค้ช ซึ่งหมายรวมถึงการจัดเวลา และการทำกิจกรรมต่างๆที่ทาง Coach อาจให้ใว้ในการโค้ชแต่ละครั้ง

เมื่อครบ 3-6 เดือน การโค้ชผู้บริหาร One-On-One Coaching แล้ว Coachee มีทางเลือกคือ

A. ยุติการโค้ช
B. ยุติการโค้ช (และขอให้มีการทำ 360 Feedback อีกครั้งหนึ่งกับบุคคลกลุ่มเดิมเพื่อเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลง หากแพคเกจรวมการทำ 360 Feedback)
C. ดำเนินการโค้ชต่อ โดยอาจปรับเปลี่ยนตารางตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : สามารถทำ 360 Feedback เพิ่มเติมได้ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Coachee เพื่อค้นหาความต้องการในการโค้ช โดยจะสัมภาษณ์รายบุคคล ใช้เวลาท่านละ 1 ชั่วโมง กับบุคคลดังต่อไปนี้
– ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 1 ท่าน
– เพื่อนร่วมงานระดับเดียวกัน 2 ท่าน
– ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 3 ท่าน


แพคเกจการโค้ชมีทั้ง 1, 6, 12 ครั้ง

SPRING™ Holistic Model

เราพัฒนา SPRING™ Holistic Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการพัฒนา 6 ทักษะสำคัญในการประสบความสำเร็จและมีความสุขที่สามารถใช้ได้ในการทำงานและเรื่องส่วนตัว เรามุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน และได้ผลจริงด้วย Strength-based Transformative Approach (การโค้ชผู้บริหารด้วยจุดแข็งเพื่อการเปลี่ยนแปลง)

"Reconnect to what really matters. Keep focus on what you can control"

S

Strength & Self-Awareness

P

Positive Emotion & Language

R

Positive Relationship

I

InsideOut

N

New Way of Thinking and Doing

G

Getting Things Done.

Key Benefits of Coaching Program

1.HIGHTHEN SELF-AWARENESS ตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในมิติที่สูงกว่าเดิมทั้งมุมมอง คุณค่าที่ยึดถือ (Value) ความเชื่อที่ฉุดรั้ง ความกลัว กระบวนการคิด รูปแบบการสื่อสาร รูปแบบการใช้ชีวิตและบริหารงาน

2. LEVERAGE NATURAL STRENGTHS รู้จักจุดอ่อน จุดแข็งตัวเองในมิติที่ลึกขึ้น สามารถนำจุดแข็งที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการจัดทีมงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับพรสวรรค์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของตัวเอง

3.SITUATION-AWARENESS เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณท์ที่เกิดข้นด้วยมุมมองใหม่ ที่เป็นกลางมากขึ้น

4. COURAGE TO CHANGE มีความกล้าที่จะริเริ่มและนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทีมและองค์กรพัฒนา

5. DESIGN & DEVELOP NEW BEHAVIOR AND CONSTRUCTIVE RESPONSE พัฒนาพฤติกรรมใหม่ แนวคิดใหม่และแนวทางการใช้ชีวิต รวมถึงการสื่อสารเชิงบวก

6. EFFECTIVE STAKEHOLDER MANAGEMENT สามารถบริหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทางานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

7. LEAD TEAM AND ORGANIZATION FOR GROWTH AND SUCCESS สามารถนำทีมและองคก์รพัฒนาเปลี่ยนแปลงสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ : 
MindSpring ทำหน้าที่ช่วยชี้ทางพร้อมให้คำแนะนำกับผู้รับการโค้ช แต่ผู้ที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จได้คือตัวคุณเท่านั้น
 
ถึงแม้ว่าโปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น แต่การที่ผู้เข้าโปรแกรมจะได้ผลลัพธ์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างสำหรับปัจเจกบุคคล 
ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้รับการโค้ชนำไปใช้ ลงมือทำแล้วได้ผลลัพธ์เท่านั้น บุคคลที่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง มักเกิดจากการเรียนรู้แต่ไม่ลงมือทำอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

Meet Your Personal Coach & Mentor

Talent & New Manager Mentoring & Coaching Program, Discover Your True-Self & Strengths, Personal Mentor & Private Strengths Coach Profile

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
Executive Coach & Personal Development Mentor

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

ที่ปรึกษาและโค้ชจุดแข็งเชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงานด้วยจุดแข็ง 

ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting

 Certification:

* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming

* Gallup-certified CliftonStrength Coach

* Certified Transformational Coach, Professional Level
* Certified Adizes Phase II Effective Team Meeting
* ACC (Associate Certified Coach) from ICF (International Coaching Federation)

Strengths-based Leadership Communication Coaching & Mentoring

การโค้ชและการฝึกสื่อสารเชิงบวก และการสื่อสารสำหรับผู้บริหารที่ขาดทักษะเรื่องการสื่อสารและต้องการพัฒนาการสื่อสารอย่างจังผ่านกระบวนการ Coaching, Mentoring และ Private Practice ครอบคลุม การสื่อสารเชิงบวก การชื่นชม การให้กำลังใจทีมงานให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในสไตล์ของคุณ
8

Talent And New Manager Coaching & Mentoring Program

การโค้ชอย่างครบวงจร ตั้งแต่การประเมินทั้งด้าน Mindset, Behavior และ Skill set ก่อนโค้ช การโค้ชต่อเนื่องด้วย SPRING™ Holistic Model ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการทำงานให้กับทาเล้นท์และหัวหน้างานใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองและวิธีคิดอย่างได้ผล จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมรวมทั้งสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง​

6

Executive & Talent
Coaching

โปรแกรมการโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

7

1-on-1
Coaching

โปรแกรมการโค้ชส่วนบุคคลแบบองค์รวมค้นหาศักยภาพชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดแข็ง

9

Online
Program

คอร์สออนไลน์พัฒนาตนเองแบบองค์รวมค้นหาตัวตน พัฒนาศักยภาพชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดแข็ง

Team Appreciation & Collaborative Communication

การโค้ชและการฝึกสื่อสารเชิงบวก และการสื่อสารสำหรับผู้บริหารที่ขาดทักษะเรื่องการสื่อสารและต้องการพัฒนาการสื่อสารอย่างจังผ่านกระบวนการ Coaching, Mentoring และ Private Practice ครอบคลุม การสื่อสารเชิงบวก การชื่นชม การให้กำลังใจทีมงานให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในสไตล์ของคุณ