fbpx

2 Days Workshop
“Strengths-based Leadership Communication”

โปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำด้วยจุดแข็ง

Unlock Your Leadership Potential.
Lead, Manage & Communicate Better With Strengths.

 

ทักษะการสื่อสารเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข  หากขาดทักษะการสื่อสารจะส่งผลเสียในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวทั้งสุขภาพ ความเครียด ความสัมพันธ์ได้  การสื่อสารที่ดีจะต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเอง เชื่อมโยงกับตัวเองและสื่อสารกับตัวเองให้ดีก่อน โปรแกรมของเราจึงออกแบบมาเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก ผ่านการรู้จักตัวเอง เชื่อมโยงกับตัวเอง สื่อสารกับตัวเองให้ดีขึ้นไปพร้อมๆกับการเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้าง จึงช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สื่อสารเชิงบวกและมีจุดยืนได้อย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืน

 

ในปัจจุบัน การสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทักษะด้านการสื่อสารจึงเป็นทักษะสำคัญในชีวิตประจำวันที่ที่ผู้นำต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอยู่เสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ การสื่อสารยังต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม หรือธรรมชาติของมนุษย์ โดยทฤษฎี Strengths-based Approach ถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ทางจิตวิทยา โดยการ ใช้แบบทดสอบจุดแข็งเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจความแตกต่างทางด้านบุคลิกภาพ หรือทางด้านพฤติกรรมของบุคคลแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการสื่อสารที่ดี สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือด้านการสื่อสารเพื่อการเป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารในฐานะเป็นผู้นำหรือหัวหน้างาน 

2. เข้าใจแนวทางการทำงานเป็นทีมและการสร้างบรรยากาศจากการสื่อสารที่ดี

3. สามารถนำจุดแข็งของตัวเองมาส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารได้

4. ตระหนักรู้ในแพทเทิร์นการสื่อสารรวมถึงจุดบอดในการสื่อสารของตัวเอง

5.ผู้นำเข้าใจความแตกต่างของคน และสื่อสารได้ตรงใจผู้ฟังมากขึ้น

รูปแบบการเรียน

Personalized Coaching & Consulting 
– เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และเทคนิคการนำไปใช้ได้จริง 
–  ฝึกและให้คำแนะนำรายบุคคลเรื่องการจัดการจุดบอด break pattern ความคิดการสื่อสารเดิมอยากพัฒนาด้วยการใช้แบบทดสอบจุดแข็ง CliftonStrengths All34 (ชื่อเดิม StrengthsFinder) เป็นเครื่องมือ
– ให้คำแนะนำวิธีการนำจุดแข็งมาใช้ต่อยอดเสริมการสื่อสาร

Personalized Technique, Framework and Case Sharing
– เรียนรู้เทคนิคพิเศษและหลักคิดสำคัญจากผู้สอนที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารเพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ 

– เรียนรู้ 6 Core Leadership Communication Skills
1.Rapport
2. Deep Listening
3. Influencing Communication
4. Coaching & Feedback Skills
5. Self & Team Appreciation
6. Handling Difficult Conversation

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

 • Greater Self-awareness
 • Unlock Your Strengths & Leadership Blind spot
 • Enhance Self-management Skills
 • Enhance Leadership Communication & Team Management Skills

ความแตกต่างของโปรแกรม

ผสาน 3 ศาสตร์
พัฒนาตนเอง

แตกต่างไม่เหมือนใครด้วยการใช้ศาสต์ Strengths-based Approach (แบบทดสอบจุดแข็ง StrengthsFinder) ผสานกับศาสตร์ NLP และ Enneagram จึงสามารถพัฒนาตัวเองได้จากภายในสู่ภายนอก

ร่นระยะเวลา ด้วย framework ที่เป็น step-by-step ไม่งง

เราพัฒนา SPRING Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นำแบบองค์รวมด้วยจุดแข็งเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน ได้ผลจริงและเร็ว

หลักสูตรของเรามี Proven Result จากการสอนและโค้ชเจ้าของกิจการ ผู้บริหารและ Talent ในองค์กรกว่า 1,000 เคส ว่ากระบวนการที่ใช้ได้ผลลัพธ์จริง

ผลลัพธ์ชัดเจน
นำไปใช้ได้ทันที

   – รู้พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ จุดแข็ง จุดอ่อน
      และจุดบอดของตัวเอง    
   – รู้แพทเทิร์นความคิดและสิ่งฉุดรั้งการ
     สื่อสารของตัวเอง
   – สามารถจับความรู้สึกและความต้องการ
     ของตัวเองและสื่อสารออกไปได้
   – มีทักษะการถามที่ดีไม่ให้ผู้อื่นอึดอัด
   – มีทักษะการสื่่อสารอย่างมีจุดยืนและการ
      ปฏิเสธอย่างสุภาพและยังคงความ
      สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้   

Programme Curriculum

การสื่อสารที่ดี เริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเอง ฟังคนอื่นเป็น และมีทักษะที่ใช่

Day 1: Strengths-based Self-Discovery

Day 2: Strengths-based 6 Core Leadership Communication Skills

– ค้นหาจุดแข็งและคุณค่า ความต้องการภายในตัวเองผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder 
– เข้าใจแพทเทิร์นจุดแข็ง จุดอ่อนการสื่อสารของตัวเอง
– เรียนรู้เทคนิคและ framework การฟังและฝึกสื่อสารจากความรู้สึกและความต้องการอย่างเป็นธรรมชาติ
– เรียนรู้ทักษะการสื่อสารต่างๆที่เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้นำกับ 6 Core Leadership Communication Skills

 1. Rapport Building ฝึกสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกให้เกิดภาวะของความรู้สึกเหมือนกัน เป็นมิตร ปรองดอง เป็นพวกเดียวกัน ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น
 2. Deep Listening Skills ฝึกฟังอย่างใส่ใจเชิงลึก และรียนรู้เทคนิคการฟังในสิ่งที่คนไม่ได้พูดวิเคราะห์ผู้ฟัง ภายใต้คําพูดท่ีเขาพูดนั้น มีความรู้สึก หรือความต้องการอะไร ซ่อนอยู่
 3. Assertive & Collaborative Communication ฝึกสื่อสารอย่างมีจุดยืนและมีส่วนร่วม 
  ฝึกเทคนิคการสื่อสารรจูงใจ โน้มน้าวทีมงานต่างสไตล์ผ่านการเข้าใจจุดแข็งของแต่ละคน
 4. Powerful Positive Questioning,  Coaching & Feedback Skill ฝึกถามคำถามเชิงบวกแทนการถามคำถามที่ทำให้คนอึดอัดและการฟีดแบคพูดคุยสื่อสารกับทีมงานเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เรียนรู้เทคนิค แนวทางการสื่อสาร ฟัง ฟีดแบค และชื่นชมทีมงานบนจุดแข็ง
 5. Self & Team Appreciation ฝึกขอ & ให้ความชื่นชมเติมอาหารใจและเห็นคุณค่าอย่างจริงใจทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง
 6. Handling Difficult Conversation ฝึกเปลี่ยนความคาดหวัง(ที่ไม่ได้บอกให้อีกฝ่ายรู้ เป็นการขอร้องอย่างชัดเจน 
  รวมถึงการสื่อสารในบทสนทนาที่ซับซ้อนและลำบากใจเช่น ต้องฟีดแบค ฝึกบอกปฏิเสธและฝึกรับมือเมื่ออีกฝ่ายบอกปฏิเสธ

โปรแกรมถูกออกแบบมาโดยเฉพาะจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่มุ่งเน้นการต่อยอดจากพรสวรรค์และ พัฒนาจุดแข็ง ที่มี  เพื่อทำให้ทุกคนในทีมรู้จักจุดแข็งของตนเองและทีมงาน สามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม

ศาสตร์จิตวิทยา “การพัฒนาจุดแข็ง” เชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่เป็นจุดแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “พรสวรรค์” ติดตัวกันมา แต่คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองดี และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้น ทีมที่ประสบความสำเร็จ คือ ทีมที่รู้จักจุดแข็งของสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างดี และสามารถดึงมาใช้ได้อย่างถูกทิศถูกทาง 

เราใช้แบบประเมินจุดแข็ง ClitonStrengths เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักตัวเองและทีมงานโดยจะแสดงผลเป็นพรสวรรค์ 34 ตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นพรสวรรค์และความถนัด 4 โดเมน ตามตารางนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติิม >>

พัฒนาจุดแข็ง

Coach & Trainers

MINDSPRING (Coaching & Consulting)

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา >

Executive Coach/ Strengths Coach/ Management Consultant
INFP-A

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

TUITION AND FEES

฿ 29,400/Person 

ท่านที่เข้าอบรมเพื่อปิด IDP (Individual Development Plan) และ
ต้องการนำใบกำกับไปเบิกองค์กร สามารถแจ้งทีมงานเพื่อส่ง Proposal ให้ได้ค่ะ

Date & Location
Next Date : 7-8 ธค 2566
Time : 9.00 – 16.30 น.
Location:  
โรงแรม S31 ห้อง Roof Top ชั้น 22
545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua Wattana, Bangkok 10110