2 Days Workshop
“Strengths-based People & Team Management”

โปรแกรมพัฒนาทักษะการบริหารบุคลากรและจัดการทีมด้วยจุดแข็ง

 

 

 

เรียนรู้เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคคล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพตลอด HR Life Cycle 

 

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

Programme Curriculum

Day 1: 

– ความสําคัญของ “การบริหารทีม” (Team Management) กับการทํางานภายในองค์กร

– การบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจ People Lifecycle Management สำหรับหัวหน้างาน  

– ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่โลกปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่

– ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไข


Attract : การดึงดูดและสัมภาษณ์ทีมงานเพื่อให้สามารถ Put The Right Man on The Right Job

– ทิศทางและกระแสการบริหารและ Attract บุคลากรคุณภาพในปัจจุบันและอนาคตจากจุดแข็ง

– แนวทางการคัดสรรและสร้างทีม Complimentary จากจุดแข็ง

– วิธีกำหนดคุณสมบัติชุดพฤติกรรมเพื่อสรรหาพนักงานจากจุดแข็ง

– เทคนิคการจ้างทีม แนวทางสัมภาษณ์ทีมงาน (พร้อมตัวอย่างชุดคำถามเพื่อค้นหาจุดแข็ง) เพื่อสร้าง Team Complimentary

– เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อค้นหา 5 มิติพรสวรรค์เพื่อหา Core Talents ด้วย Gallup Approach

1. แรงบันดาลใจ
2. การโน้มน้าว/ริเริ่ม
3. สไตล์การทำงาน
4. การสร้างสัมพันธ์/ประสานงาน
5. กระบวนการคิด

– เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานเพื่อค้นหาจุดแข็งด้วย S.T.A.R Model
(พร้อมชุดคำถามสามารถนำไปใช้ได้เลย)

Retain  : การใช้เครื่องมือเพื่อทําความเข้าใจบุคลากรในทีม บริหารจัดการจุดแข็งให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละคนสร้างแรงจูงใจ (motivation) ผลักดันทีมอยู่เสมอ

– เทคนิคการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสร้างพื้นที่ปลอดภัย

– เทคนิคการสร้างความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร

– เทคนิคการทําให้ทีมเห็นเป้าหมายเดียวกัน 

– การจูงใจ ให้รางวัลและ Reward & Recognition ทีมงานและการสื่อสารกับทีมงานต่าง Generation และให้เหมาะกับความต้องการหรือจุดแข็งของทีมงาน

Day 2:

Develop : เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูง (Strengths-based Training & Development)
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถหรือ Competency จากจุดแข็งของทีม

-การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment) และการพัฒนาจุดแข็ง

– 9 Box Grid Appraisal

-กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่ 70 : 20 : 10

– การดึงศักยภาพ พัฒนาจุดแข็งและโค้ชทีมงานด้วย GROW Model

 

Review : เทคนิคการบริหารผลงาน  (Performance Management)

– การกำหนดเป้าหมาย กำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคลรวม
ถึงการพัฒนาจุดแข็ง

– การประเมินผลและการติดตามการปฏิบัติงานด้วยเทคนิคการพัฒนาจุดแข็งปิดจุดอ่อน
– เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Constructive Feedback)

รูปแบบการเรียน

Technique and Case Sharing
เรียนรู้เทคนิคพิเศษและหลักคิดสำคัญจากผู้สอนที่จำเป็นสำหรับการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ที่จะเปลี่ยนมุมมองการนำคนให้เป็นความเข้าใจและการเห็นคุณค่าของคนอย่างแท้จริง ศึกษาและวิเคราะห์ผ่านกรณีตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างและขับเคลื่อนทีม

Coaching Workshop
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และเทคนิคการนำไปใช้ได้จริง พร้อมตัวอย่างโดยละเอียดที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน

Coach & Trainers

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

Discipline | Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

Discipline |  Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

TUITION AND FEES

฿ 36,000 /Person 
(Early bird 10% ภายใน 25 กย. 66)

ท่านที่เข้าอบรมเพื่อปิด IDP (Individual Development Plan) และ
ต้องการนำใบกำกับไปเบิกองค์กร สามารถแจ้งทีมงานเพื่อส่ง Proposal ให้ได้ค่ะ

Date & Location
Next Date : 26-27 October 2566
Time : 9.00 – 16.30 น.
Location:  
โรงแรม S31 ห้อง Roof Top ชั้น 22
545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua Wattana, Bangkok 10110