Strengths-based
Self-Leadership
Development Program

ในปัจจุบัน การสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทักษะด้านการสื่อสารจึงเป็นทักษะสำคัญในชีวิตประจำวันที่ที่ผู้นำต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอยู่เสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ การสื่อสารยังต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม หรือธรรมชาติของมนุษย์ โดยทฤษฎี Strengths-based Approach ถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ทางจิตวิทยา โดยการ ใช้แบบทดสอบจุดแข็งเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจความแตกต่างทางด้านบุคลิกภาพ หรือทางด้านพฤติกรรมของบุคคลแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการสื่อสารที่ดี สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือด้านการสื่อสารเพื่อการเป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารในฐานะเป็นผู้นำหรือหัวหน้างาน 

2. เข้าใจแนวทางการทำงานเป็นทีมและการสร้างบรรยากาศจากการสื่อสารที่ดี

3. สามารถนำจุดแข็งของตัวเองมาส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารได้

4. ตระหนักรู้ในแพทเทิร์นการสื่อสารรวมถึงจุดบอดในการสื่อสารของตัวเอง

5.ผู้นำเข้าใจความแตกต่างของคน และสื่อสารได้ตรงใจผู้ฟังมากขึ้น

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

Programme Curriculum

การสื่อสารที่ดี เริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเอง ฟังคนอื่นเป็น และมีทักษะที่ใช่

Module 1: Strengths-based Self-Leadership

 Objective:

 • มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองด้วยจุดแข็ง 
 • ช่วยปลดล็อคศักยภาพของตัวเองและ Leverage ศักยภาพตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างถูกทิศถูกทาง
 • สามารถนำจุดแข็งของตัวเองมาต่อยอดศักยภาพ จัดการจุดบอดตัวเองได้และปิดจุดอ่อนตัวเองเป็น

Methodology:

 •  20% Training & Group Coaching
 •  80 % Activity-based Learning

Facilitator:

 • Narisa Israngkura Na Ayudhya

 • Nuttaphon Chetiyanonth

Workshop Activity

Module 2: Strengths-based Self Mastery & Resilence For Success

การบริหารจัดการตัวเองเป็นเรื่องของศาสตร์ (หลักการ วิธีการ เครื่องมือ) และศิลป์ (การตระหนักรู้ตนเอง และการเข้าใจผู้อื่น) ซึ่งหากเราเข้าใจและหมั่นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างสมดุลก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลลัพธ์ความสำเร็จในงานและชีวิต

เรียนรู้และฝึกฝน

 • ทักษะการสื่อสารอย่างมีจุดยืน มีความกล้าแสดงออกในการสื่อสารคือความสามารถในการแสดงความต้องการ ความคิดเห็น และความรู้สึกอย่างมั่นใจและให้ความเคารพ เราควรมีความมั่นใจและมั่นคงในการสื่อสาร เพราะเป็นสิ่งที่เราแสดงออกถึงมุมมองของเราได้อย่างชัดเจน โดยที่ไม่ถูกมองว่าก้าวร้าว 
 • ทักษะความยืดหยุ่น ล้มแล้วยืนและฟื้นคืนพลังในการทำงาน
 • ทักษะการบริหารจัดการอารมณ์ ความเครียด และพลังงาน

 

Exploration สำรวจกรอบความคิดเพื่อการมองเห็น ยอมรับ และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

 • Brain & Behavior เข้าใจการทำงานของสมอง vs พฤติกรรม 
 • การเปิดรับมุมมองใหม่

Self-talk ฝึกฝนทักษะการสื่อสารและโค้ชตัวเองเชิงบวกเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

 • สามารถสื่อสารกับตัวเองเชิงบวกและโค้ชตัวเองได้ด้วย G.R.O.W Model

Assertive Communication ฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างมีจุดยืน

 • Assertive Communication Tips & Techniques ( Confidence + Clarify + Control)
 • สามารถสื่อสารกับบุคคลได้ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกฝนทักษะการฟัง 4 ระดับ
 • ฝึกทักษะการฟังในสิ่งที่คนไม่ได้พูด
 • เข้าใจความกลัว กังวลที่ฉุดรั้งความกล้าที่จะสื่อสารอย่างมีจุดยืนและก้าวข้ามผ่านด้วยการใช้จุดแข็งของตัวเองเป็นตัวช่วย
 • ฝึกการใช้ framework การสื่อสารอย่างมีจุดยืนและการใช้คำพูดเชิงบวกด้วย G.R.O.W Model

Resilience Skills at Work ฝึกฝนทักษะการล้มแล้วยืน

 • กลยุทธ์การสร้าง Resilience Skill 
 • เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสด้วยทักษะการล้มแล้วยืน
 • วิธีการมองคน ที่จะช่วยสนับสนุนทั้งในยามปรกติและวิกฤติ
 • การแสวงหาความร่วมมือจากแวดวง (Circle of support system) 
 • กระบวนการฟื้นคืนพลังเข้าใจการสร้าง motivation และ support system ให้กับตัวเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงานจากจุดแข็ง

Energy & Stress Management การบริหารจัดการพลังงานและความเครียด

 • การบริหารจัดการพลังงานเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวางแผนการทำงานแบบ batch work ให้เหมาะกับสไตล์การทำงานและจุดแข็งของแต่ละคน
 • การบริหารจัดการความเครียดเพิ่มฮอร์โมนความสุข

Wrap up: สรุปการเรียนรู้ การนำไปใช้ และ Action Planเชื่อมโยงความรู้และศักยภาพและจุดแข็งภายในตนเอง เพื่อใช้ในการฝึกฝน
การวางแผนในการบริหารจัดการตนเอง