Private Strengths-based Coaching

Let’s unlock your strengths and maximize your potential.

โปรแกรมที่ปรึกษาและการโค้ชส่วนบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองด้วยโปรแกรมที่เหมาะสมเฉพาะตัวบุคคล มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative whole Person Development) ให้มีความสุขอิ่มเอม ความสำเร็จ และสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืน ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวข้ามเรื่องเหล่านี้

 – การพัฒนาจุดแข็งเพื่อใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ / Life Leveraging Tools
– การค้นหาตัวตนและตั้งเป้าหมายชีวิต / True-self Discovery & Life Goal Clarity
– การพัฒนา MindSet ปลดล็อกความเชื่อฉุดรั้งที่ทำให้เราไม่เติบโต
– การก้าวข้าม Mid-Life Crisis
– Work-Life Balance
– Happiness At Work การค้นหา Passion และความสุขในการทำงาน
– Career Coaching การเปลี่ยนสายอาชีพ การลาออกจากงานเพื่อทำธุรกิจส่วนตัว
– Burnout การบริหารจัดการภาวะหมดไฟ
– Communication การพัฒนาการสื่อสารจากภายในสู่ภายนอก

MindSpring Way
Our Unique Strengths-based Inside-out Transformative Approach

เราพัฒนา SPRING” Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมด้วยจุดแข็งจากภายในสู่ภายนอก เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน และได้ผลจริงช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงและเร็วขึ้น

เราผสานการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม ด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางโปรแกรมออกแบบมาเพื่อทำงานกับทั้ง ร่างกาย อารมณ์ ความคิด และ จิตวิญญาณ อย่างเป็นระบบด้วยศาสตร์ทั้ง 5 เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ผู้ที่ผ่านโปรแกรมการโค้ชนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน มีมุมมองใหม่ มีพลังบวก และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ในที่สุด ด้วยการผสานศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกได้แก่ 

– Positive Psychology
– Strength-based Approach
– Transformative Approach
– Ennegram
NLP (Neuro Linguistic Program)

Our Tool

ผู้รับการโค้ชทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบ CliftonStrengths เพื่อทราบพรสวรรค์ตามธรรมชาติ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตัวเอง โดยจะเห็นแพทเทิร์นความคิด ความถนัดจำแนกตามหมวดหมู่ตามตัวอย่างนี้

แบบประเมิน Gallup-Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมนดังนี้

พัฒนาจุดแข็ง

We Help You Spread Your Wings And Learn To Fly

การมี “ที่ปรึกษาส่วนตัว” หรือ “โค้ช” ที่มีจรรยาบรรณและถูกจริต จะช่วยพาคุณเปิดใจ สะท้อนปัญหาอย่างตรงจุด ช่วยให้รู้เราเป็นใคร ต้องการอะไรและจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดของเราได้อย่างไร ช่วยพาผู้เรียนมองภาพรวมนำความรู้มาต่อเป็นจิ๊กซอว์เป็นภาพใหญ่และพาลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองประสบความสำเร็จและ transform ได้จริง ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการทำงาน

เราจะช่วยชี้ทางให้คุณเห็นว่าอะไรในตัวคุณที่เปรียบเสมือนโถแก้วที่ปิดกั้นความเป็นตัวตนของคุณและฉุดรั้งความสุขความสำเร็จของตัวคุณเองไว้ พร้อมพาคุณบินออกจากโถแก้วด้วยการก้าวข้ามสิ่งต่างๆในตัวคุณเอง … ด้วยตัวของคุณเอง

Meet Your Personal Coach & Mentor

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
Executive Coach & Personal Development Mentor

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

ที่ปรึกษาและโค้ชจุดแข็งเชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงานด้วยจุดแข็ง 

ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting

 

 Certification:

* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming

* Gallup-certified CliftonStrength Coach

* Certified Transformational Coach, Professional Level

Private StrengthsFinder Coaching

โปรแกรมการทำแบบทดสอบ + อ่านผลโดยโค้ชจุดแข็ง (1 ท่าน) 45 นาที
฿ 6,900
  • เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด แพทเทิร์นความคิด พฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder
  • ทราบลักษณะงานที่เหมาะสมกับความถนัดและได้ใช้พรสวรรค์ของตัวเองอย่างเหมาะสม
  • Session 1 ครั้ง (45 นาที. ต่อครั้ง) ทาง Zoom
  • ฟรี !! ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths รหัสละ 2,125 บาท
  • ฟรี คอร์สออนไลน์ : Unlocking Strengths For Success เพื่อทำความรู้จักตัวเองมูลค่า 4,560 บาท

Private Strengths-based Breakthrough Coaching

โปรแกรมการโค้ชจุดแข็งส่วนบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง โค้ช (1 ท่าน) 1.5 ชม.
฿ 12,000 / 1 ครั้ง | 60,000 / 6 ครั้ง
  • เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด แพทเทิร์นความคิด พฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder
  • Session 1 ครั้ง (1.5 ชม. ต่อครั้ง) ทาง Zoom
  • ฟรี !! ทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths รหัสละ 2,125 บาท
  • ฟรี คอร์สออนไลน์ : Unlocking Strengths For Success เพื่อทำความรู้จักตัวเองมูลค่า 4,560 บาท

Other StrengthsFinder® Coaching Programs