Personalized Subconscious Development Program
โปรแกรมพัฒนาตนเองจากด้านใน 

มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใต้สำนึก (Subconscious Mind)
เพื่อการพัฒนาการรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง

 

 


เรียนรู้ทักษะการพัฒนาตนเองจากด้านใน สู่การเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก
เป็นคุณที่แตกต่าง ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิม