Talent SPRING™
Strength-based Leadership
Development Series Program

หลักสูตรพัฒนาคนเก่งองค์กร
สู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคตด้วยจุดแข็ง

Unlocking Hidden Talent & Potential,
Communicate & Leader Better Through Strength.

โปรแกรมพัฒนา Talent ด้วยจุดแข็ง เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำผ่าน 3 มิติ เก่งตน เก่งคน เก่งงาน เพื่อดึงศักยภาพตัวเองและทีมงานจากจุดแข็งออกมาได้สูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนา Talent ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดยดึงศักยภาพและจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออย่างเต็มศักยภาพตนเองและองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และมีแนวคิดในการพัฒนาตัวเองด้วยทักษะต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการเติบโตในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
 3. หัวหน้างานและ HR สามารถมองเห็นจุดแข็งและทราบแนวทางพัฒนา Talent ได้อย่างถูกทิศถูกทางด้วยแบบทดสอบจุดแข็ง CliftonStrengths
แปลงจุดแข็งเป็นจุดขาย

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร

ความแตกต่างของหลักสูตร

Focus on Inside-out Transformation With Greater Self-awareness

มุ่งเน้นการปลดล็อคศักยภาพรายบุคคลจากภายนอกผ่านการรู้จักตัวเองทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด พร้อมพาจับมือวางแผนการพัฒนาจุดแข็ง ลงมือทำและวัดผลอย่างเป็นขั้นตอน

เราจะนำคนได้และบริหารคนได้ดี ต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้ดีก่อน

Unlocking Leadership Potential Through Strengths-based Approach

มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำ
ด้วยจุดแข็งเพื่อ
ไปให้ถึงเป้าหมายการพัฒนา
ตนเองที่ตั้งไว้ ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่เร็วและยั่งยืนกว่าการพัฒนาจุดอ่อน ช่วยร่นระยะเวลาในการปิด Competency Gap รายบุคคลได้ดีและยั่งยืน

Focusing on developing Future-ready Leaders

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต ที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง Upskills, Reskills ให้ทัน และเก่งงานในยุคดิจิทัล

Blended-Learning Solution

กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน Class Room + Online + One-on-one + Group Coaching + Reinforcement E-Learning  มุ่งเน้นการได้ผลลัพธ์จริง สามารถนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที ไม่ใช่แค่เรียนแล้วไม่เอาไปลงมือทำ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ และผู้มีศักยภาพสูง (Talents) คนเก่งในองค์กร 

Benefits

Mindset

 • Growth mindset
 • Leadership Mindset
 • การยอมรับความแตกต่าง

Tool sets

 • แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup-CliftonStrengths Assessment All 34

Skill & Competencies

 • Self-awareness
 • Self-reflection
 • Self-leadership
 • Self Management
 • Goal setting
 • Problem Solving & Decision Making
 • Strategic Thinking
 • Time & Productivity Management
 • Effective Communication

6 Weeks Learning Roadmap

Module 2: Core Leadership Training (5 Courses)

หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคต (สามารถ Customized เพิ่ม ลด ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กรได้)

Some of our happy clients

บริษัทที่ไว้วางใจเรา

รายชื่อวิทยากร (บางส่วน)

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

mindspring team por

ณัฐพล เชติยานนท์ >

STRENGTH COACH, MANAGEMENT CONSULTANT

Analytical | Strategic | Maximizer | Relator | Focus

Empathy |  Intellection | Ideation | Relator | Learner

Empathy |  Intellection | Ideation | Relator | Learner

Strategic | Maximizer | Learner | Ideation | Activator

สุรทิน สาธิตเลิศ >

STRENGTH COACH, PERSONAL DEVELOPMENT

Ideation | Maximizer | Strategic | Intellection | Individualization

Discipline | Empathy | Connectedness | Consistency | Learner

ณัฐพล เชติยานนท์ >

MANAGEMENT CONSULTANT

Analytical | Strategic | Maximizer | Relator | Focus

จามร เหล่าอิ่มจันทร์ >

Strategic Planner & Executor, HR Consultant, PCC Coach, Professional Trainer, Visual Facilitator & Graphic Facilitator

Maximizer | Relator | Harmony | Significance | Intellection

ดร.โอม ชูศิลป์ >

Productivity Mentor Licensed Pomodoro Technique Trainer

Maximizer | Relator | Harmony | Significance | Intellection

เชิดพงษ์ ขันธ์นะภา >

Tech Executive, Smart City AI Platform Creator, Educator in Tech Product Management

Maximizer | Relator | Harmony | Significance | Intellection

บริการฟรี จากทางสถาบัน

สำหรับองค์กรที่มี Talent จำนวนน้อย ไม่สะดวกจัด In-house ทางสถาบันมีหลักสูตรแบบ public series program

ผู้เข้าอบรมสามารถแจ้ง Competency Gap หรือ IDP ที่ต้องการปิด และมี Strengths Coach ให้คำปรึกษาตลอดช่วงที่เข้าโปรแกรม สามารถดูรายละเอียดตารางวันอบรมได้ที่นี่ >> See More

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร