fbpx

Team Strengths Assessment Program
โปรแกรมประเมินจุดแข็งทีมด้วแบบทดสอบจุดแข็ง Galllup CliftonStrengths 

Our Approach

#ประเมินโครงสร้างทีมด้วยแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน CliftonStrengths

เครื่องมือพัฒนาจุดแข็ง เพื่อพัฒนาการทำงานและความสัมพันธ์ให้เป็นเลิศตัวช่วยให้คุณรู้จักจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน และตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและทีมงานในมิติที่ลึกกว่าที่เคย

 

เราใช้แบบประเมิน CliftonStrengths จาก Gallup ในการประเมินจุดแข็งทีม โดยการให้ทีมงานทำแบบประเมิน CliftonStrengths 34 theme แสดงพรสวรรค์ 34 ตัวพร้อมจุดอ่อน และจุดแข็ง แล้วนำผลที่ได้มาสรุปรวมเป็นรายงานที่จะช่วยให้ทีมรู้จุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน ของตนเองและของกันและกัน รู้จักศักยภาพของทีมงาน เข้าใจตนเอง และพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด เพื่อวางแผนพัฒนาทีมงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเคารพในความแตกต่างของกันและกัน ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าของทีม ช่วยให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความขัดแย้ง และมีผลงานที่ยอดเยี่ยม

แบบประเมินจุดแข็ง Clifton strengths

รู้จัก แบบประเมินจุดแข็ง Clifton strengths

แบบประเมินจุดแข็ง Clifton strengths

คลิฟตัน (Don clifton) บิดาแห่งจิตวิทยาด้านจุดแข็ง และผู้คิดค้น Clifton StrengthsFinder จาก Gallup 

แบบทดสอบ Gallup Clifton StrengthsFinder คิดค้นโดย Don Clifton แบบทดสอบจุดแข็งที่มีความแม่นยำสูง และได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งจิตวิทยาจากสมาคม American Psychological Association ซึ่งแบบทดสอบนี้ถูกพัฒนามาโดยตลอดตั้งแต่ปี 1949 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ทำแบบประเมินไปมากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกแล้ว ส่งผลให้แบบทดสอบนี้มีความแม่นยำสูง และน่าเชื่อถือมาก

จากการศึกษาค้นคว้ามากว่า 50 ปี ทำให้แบบทดสอบ Clifton StrengthsFinder เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นตัวช่วยที่เชื่อถือได้ในการระบุพรสวรรค์ที่เด่นชัดของเรา จากผลการวิจัยของกัลลัป โอกาสที่เราจะเจอคนที่มีแบบแผนทางความคิดที่เหมือนเรามีเพียง 1 ใน 33 ล้านคนเท่านั้น ดังนั้นเราแต่ละคนจึงมีรูปแบบการทำงาน ภาวะผู้นำ และการตัดสินใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแต่ละบุคคล แบบประเมิน Clifton StrengthsFinder จะแสดงผลรายงานออกเป็น 34 Theme โดยจัดหมวด 34 Theme ออกเป็น 4 โดเมน ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของทีมได้อย่างชัดเจน เพราะการเรียนรู้จุดแข็งของกันและกันจะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ Put the right man in the right job ได้ออย่างง่ายดาย

Deeper Awareness Leads to Better Connection & Results.

รายละเอียดโปรแกรม

 • ทีมงานทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตนรายบุคคล ได้รับรายงานแต่ะท่านอย่างละเอียด
 • ได้รับรายงานสรุปโครงสร้งจุดแข็งจุดอ่อนทีม
 • ทีมงานเข้าร่วม Team Mentoring & Coaching Workshop

เหมาะกับใคร

 • องค์กรที่ต้องการเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของทีมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของทีมให้เป็นเลิศและจัดสรรบุคลากรได้มีประสิทธิภาพ Put the right man on the right job
 • องค์กรหรือทีมงานที่ต้องการ Restructure โครงสร้างทีม
 • ทีมผู้บริหาร และ ผู้นำองค์กร
 • ธุรกิจครอบครัว คู่สมรส หรือพี่น้อง (Family Business)
 • หุ้นส่วนธุรกิจ
 •  

ประโยชน์แบบประเมินจุดแข็ง

 • ช่วยให้ทีมเห็นโครงสร้างจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอดของทีมอย่างชัดเจนเป็นภาพ Snap Shot
 • เข้าใจจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน ของทีม และรู้จักการใช้จุดแข็งของทีมงานในการสร้างผลลัพธ์ให้กับงาน
 • ช่วยให้ Put The Right Man On The Right Job จัดสรรทีมงานได้ดีขึ้น
 • เห็นศักยภาพของทีมงานรายบุคคลที่แอบซ่อนอยู่เพื่อสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่
 • เห็นว่าทีมขาดคนแบบไหนที่จะมาช่วยเติมเต็มทีม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
 • ตระหนักและเข้าใจคุณค่าของตัวเอง มองหางานส่วนที่ตัวเองถนัดเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือทีมได้มากขึ้น โดยใช้เวลา และพลังในการทำงานลดลง
 • ช่วยพัฒนาภาวะผู้นำได้ดี
 • ช่วยให้การทำงานเป็นทีมดีขึ้น
 • ยอมรับผู้อื่นมากขึ้น ความสัมพันธ์ดีขึ้นทั้งเรื่องส่วนตัว และงาน
 • ลดความขัดแย้ง ช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 8-18%
 •  

สิ่งที่จะได้รับ

แบบประเมินจุดแข็ง Clifton strengths

1.แบบประเมินวิเคราะห์ตัวตน Clifton StrengthsFinder

องค์กรจะได้รับรายงานจุดแข็งของทุกท่าน แสดงจุดอ่อน จุดแข็ง พรสวรรค์ทั้ง 34 ข้อ

2. Team Effectiveness DNA Report

แสดงภาพรวมเห็น Snap Shot จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดบอดของทีมงาน ว่าอยู่ที่โดเมนไหนมากน้อย ต้องเสริมทีมงาน หรือหา Partner ด้วยคนที่มีจุดแข็งด้านไหน ช่วยให้การจัดสรรงาน บริหารทีม และจัดจ้างทัพเสริม เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทักษะการเป็นผู้นำ

3. Team Strengths Summary For Management (1 ชม. ทาง zoom)

สรุปผล ภาพรวมจุดแข็งให้กับผู้บริหาร / HR และให้คำปรึกษาในการนำข้อมูลไปใช้พัฒนาศักยภาพทีมและปิด Competency Gap ต่อ

รายละเอียดโปรแกรม

 • ทีมงานทำแบบประเมินวิเคราะห์ตัวตนรายบุคคล ได้รับรายงานแต่ะท่านอย่างละเอียด
 • ได้รับรายงานสรุปโครงสร้งจุดแข็งจุดอ่อนทีม
 • ทีมงานเข้าร่วม Team Mentoring & Coaching Workshop

โปรแกรมประเมินโครงสร้างจุดแข็งของทีม

15 รหัสขึ้นไป เริ่มต้นที่
 • แบบทดสอบจุดแข็ง CliftonStrengths All 34
 • รายงาน Team Grid Report แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดทีม
 • สรุปผลทาง Zoom 1 ชม. ให้กับผู้บริหาร