โปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการหญิง
Holistic Women Leadership Program
16-Weeks Intensive Hybrid Program

Empowering Women Entrepreneurs & Business Leaders.
16 Weeks of learning, mentoring, coaching, private practice and peer support.

                        Strengths Development | Self Mastery | Leadership | Communication | Team Management

                                     


โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำด้านทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำหญิง
มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองและการสื่อสาร เพื่อยกระดับชีวิตในทุกด้าน ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ
ประสบความสำเร็จ มีความสุข สมดุลทั้งในเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว

โปรแกรมที่แตกต่างที่ออกแบบมามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่สำคัญที่จำเป็นในการบริหารงานและชีวิตของผู้นำหญิง  ด้วยการผสาน Mentoring + Coaching + Training + Private Practice อิงตาม 3 ศาสตร์ที่ได้รับการรองรับจากทั่วโลกเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ (Strengths-based Approach, NLP, Positive psychology)

 

ทักษะการสื่อสารเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข  หากขาดทักษะการสื่อสารจะส่งผลเสียในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวทั้งสุขภาพ ความเครียด ความสัมพันธ์ได้  การสื่อสารที่ดีจะต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเอง เชื่อมโยงกับตัวเองและสื่อสารกับตัวเองให้ดีก่อน โปรแกรมของเราจึงออกแบบมาเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก ผ่านการรู้จักตัวเอง เชื่อมโยงกับตัวเอง สื่อสารกับตัวเองให้ดีขึ้นไปพร้อมๆกับการเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้าง จึงช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สื่อสารเชิงบวกและมีจุดยืนได้อย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืน

 

 • ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจหญิง ที่ต้องการพัฒนาตนเองในทุกมิติของชีวิตทั้งเรื่องการบริหารจัดการตนเอง การบริหารทีมงานและทักษะการสื่อสาร

 • ผู้ที่มีเวลาน้อย ไม่สะดวกเดินทางแต่สามารถบริหารจัดการตารางเวลาเรียนทาง Zoom ได้สัปดาห์ละครั้ง

 • ผู้ที่เคยลงเรียน อ่านหนังสือและพยายามพัฒนาตนเอง แต่ยังไม่สามารถปลดล็อคหรือเพิ่มทักษะให้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสม ยังคงเจอปัญหาเดิมๆในชีวิต

 • ผู้ที่ต้องการผลลัพธ์และจริงจังกับการพัฒนาตนเองในช่วง 6 สัปดาห์ต่อจากนี้

 • ทราบถึงคุณค่าหรือจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอดของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการค้นหา พัฒนา หรือ เปลี่ยนแปลงตนเอง
 • เข้าใจสิ่งฉุดรั้งในโลกภายในของตัวเอง และวิธีการก้าวข้าม รู้เท่าทันแพทเทิร์นความคิด และสามารถจัดการความคิดเบื้องต้นได้ด้วยตนเองให้พร้อมที่จะเผชิญต่อความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • ทราบถึงวิธีการสร้าง การรักษาขอบเขต และรู้แนวทางการปฏิเสธอย่างมีขอบเขตเพื่อรักษาสมดุลของสภาวะใจตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ
 • สามารถนำวิธี และทฤษฎีการสื่อสารต่างๆ ไปใช้ได้จริง และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในที่ทำงานและครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น
 • มีกรอบความคิดใหม่ มุมมอง วิธีการสื่อสารและการกระทำและนิสัยใหม่ 
 • สามารถสื่อสารด้วยความเข้าใจแนวคิด และมุมมอง ของคนแต่ละวัย เพื่อลดความขัดแย้งภายในที่ทำงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวมุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะสำคัญในการบริหารทีม ผ่านคอร์สอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชส่วนบุคคลและกลุ่มทั้งด้านการพัฒนาตนเอง mindset และทักษะสำคัญต่างๆในการบริหารจัดการตนเองและทีมงาน
 • ทราบถึงแนวทางรับมือกับความท้าทายและปัญหาที่เผชิญอย่างสอดคล้องตามบุคลิค จุดแข็ง ความสามารถและสถานการณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
 • เรียนรู้ทักษะสำคัญที่ผู้บริหารหลายคนมักมองข้าม เช่นการบริหารจัดการตัวเอง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับตนเองทีมงานและคู่ครอง ทักษะการบริหารจัดการสมดุลชีวิต
 • ได้รับคำแนะนำจาก mentor หลายท่าน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเหล่านั้นจริงๆ (Real Life Experience Sharing)
 • มี supporting group ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
 • Strengths-based Approach 
 • NLP (Neuro Linguistic Program)
 • NVC Communication 
 • Empathetic Communication
 • Story Telling
 • Positive psychology
 • Coaching & Mentoring
 • Private Practice
 • Greater Self-awareness
 • Unlock Your Strengths  & Blind spot
 • Enhance Self-management Skills
 • Enhance Leadership Communication & Team Management Skills

Programme Details

icon3

Online Workshop

1-on-1 Coaching

Private Practice (Optional)

Programme Curriculum

การสื่อสารที่ดี เริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองและมีทักษะการสื่อสาร บริหารจัดการตนเองที่ดี

Leading Self With Healthy &
Positive Communication Skills

Module 1 : True-Self Awareness

การสื่อสารที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตนเอง ค้นหาจุดแข็งและคุณค่า ความต้องการภายในตัวเองผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder
โดยคุณ เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

Module 2: Healthy Boundary

การปฏิเสธและรักษาสิทธิอย่างสุภาพและไม่รู้สึกผิด
โดยคุณ เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

Module 3 : Self-care & Stress Management With Work-Life Management Tools

ทักษะการจัดการความเครียด ความคิดและชีวิตด้วยเครื่องมือ GTD (Getting Things Done) โดยคุณ อาวีกาญจน์ พันธุ์เสงี่ยม (อจ. หนู) และคุณ เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

Module 4: The Power of Self Talk (NLP - Neuro Linguistic Program Language)

โดยคุณ เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา และณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ (อจ.อุ๋ย)

Module 5: สื่อสารให้ได้ใจ ด้วยการเข้าใจภาษาสมอง (NLP - Neuro Linguistic Program Language)

เรียนรู้ภาษาที่เชื่อมโยงกับสมองของตัวเราเองและผู้ฟัง
โดยคุณ เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร. ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

Module 6: ทักษะการสื่อสารสร้างสันติลดความขัดแย้งระหว่างวัย

การสื่อสารอย่างมีจุดยืน ลดความขัดแย้ง คุณ เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อจ. นริศ มณีขาว

Leading Others With Influencing,
Coaching, People Management Skills

Module 7 : การบริหารจัดการทีมด้วยจุดแข็ง
(Leading With Strengths)

คุณ เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

Module 8 : ทักษะการฟัง Deep Listening

คุณ ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ (อจ.อุ๋ย)

Module 9 : ทักษะการชื่นชมทีมงาน

คุณ อภิชาดา โรจนสถิตย์
(Team Appreciation Coach)

Module 10 : ทักษะการโค้ชทีมงานด้วย Grow Model

ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
(Executive Coach, ICF Bangkok Chapter President)

Module 11 : ทักษะการให้และรับ Feedback ทีมงาน

ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
(Executive Coach, ICF Bangkok Chapter President)

Module 12 : ทักษะการโน้มน้าวเชิงบวกและการเล่าเรื่อง Story Telling

คุณ ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ (อจ.อุ๋ย)

Online Breakthrough M astermind Program

MindSpring Online Breakthrough M astermind Program

6-month program to unlock your full potential from the inside out.
Self-mastery | alignment | happiness | purpose

Who is this for?

This is the perfect program for anyone who is ready to step out of her comfort zone, create a new mindset, play bigger and step into their greatness!

Our Mastermind Group & Coworking Community

is a good fit for you if:

 You want to connect with women just like you, who also work on their service based business from home building and growing it online. You want to have more clarity, feel more confident and achieve your goals.

 You’re happy to share experience, knowledge and skills. Please remember that giving and receiving is a two way street. It helps all of us!

 You’re committed to taking action; to creating routine, structure and schedule; to holding yourself accountable by showing up, putting in the time and energy that’s needed to grow your business

 You want to learn from our experts and believe that hard work pays off and overnight successes aren’t real?!

 You’re willing to contribute and know that investing in yourself and your business will be rewarding in the long-term.

 You’ve already started your business and are responsible for getting clients and your cash flow. You want to be part of a community who are there to connect, support each other and help them build and grow a service based business online.

may NOT be for you if:

 You aren’t dedicated to spending time with other members to help and support each other on this business journey.

 You’re looking for an overnight success/quick fix for your business. We’re here for ongoing support, connection and bouncing ideas around to find solutions to grow our businesses.

 You don’t believe that balance is key for women in business and know that personal development is also important.

 You’re only looking to sell your services/products. We encourage collaboration and supporting our members businesses, but there’s a balance. 

 You’re focused on 6 figure business and perfect social media highlights. We’re about keeping things real, sharing the highs and the lows of business; including tears and laughter.

 You’re not willing to dedicate time to grow your business, work productively, share and exchange experiences, set goals, and grow your network. 

Investment

86,000 THB

Meet Your Programme Director & Personal Mentor

I help leaders CONNECT, FOCUS, and TRANSFORM
with happiness & purpose from the inside out.

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)

INFP-A

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

 • โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร 
 • เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเองเพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ
 • นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการ Transformation องค์กรด้วยระบบและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ด้านวิเคราะห์จุดแข็งและดึงศักยภาพบุคคล, NLP, Business & Digital Transformation 
 • เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างระบบให้องค์กรอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้บริหารกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consulting 

Meet Your Leadership Coach & Mentor

อภิชาดา โรจนสถิตย์ >

SKILL TRANSFORMATION FACILITATOR AND COACH

ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ >

นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา
SELF-RELATIONSHIP, CONFLICT RESOLUTION, STRESS MANAGEMENT

 • รุ่น 1 : 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 เริ่ม Coaching One On One ตั้งแต่ 1 สิงหาคม2565
 • กิจกรรม Online Workshop จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ (Session ละ 3-6 ชม.) เริ่มตั้งแต่ สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

TUITION AND FEES

฿ 190,000/Person